Poème-France.com

Poeme : N’As Tu Pas HonteN’As Tu Pas Honte

N’a tu pas honte
De lui faire çà
Elle t’aime autant que toi
Regarde elle te tand les bras
On aurais tous voulu ça

N’a tu pas honte
De t’engeuler comme ça
N’inverse pas les rôles
S’il te plaît ne fais pas ça
La mère c’est elle ou c’est toi

N’a tu pas honte
De la faire souffrir
Quand juste ton bohneur
Lui redonne le sourire
Pourquoi fait tu ça, tu ve la voir mourrir

N’a tu pas honte
Car moi j’ai honte de moi
D’être arrivé à ce moment là
Je l’avais jamais vu dans cet état

Après tout ce qu’elle fait pour toi
C’est comme ça que tu l’as remercie
En lui rendant la vie impossible

VA LA VOIR ET PARDONNE TOI
FAIT LE AU MOINS POUR MOI
SINON TOUTE TA VIE TU LE REGRETTERAS
Je T'aime Nicolas(L)

PostScriptum

A pauline, ta mère t’m


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

na ty pa ɔ̃tə
də lɥi fεʁə sa
εllə tεmə otɑ̃ kə twa
ʁəɡaʁdə εllə tə tɑ̃d lε bʁa
ɔ̃n- oʁε tus vuly sa

na ty pa ɔ̃tə
də tɑ̃ʒəle kɔmə sa
nɛ̃vεʁsə pa lε ʁolə
sil tə plε nə fε pa sa
la mεʁə sεt- εllə u sε twa

na ty pa ɔ̃tə
də la fεʁə sufʁiʁ
kɑ̃ ʒystə tɔ̃ bɔnœʁ
lɥi ʁədɔnə lə suʁiʁə
puʁkwa fε ty sa, ty və la vwaʁ muʁʁiʁ

na ty pa ɔ̃tə
kaʁ mwa ʒε ɔ̃tə də mwa
dεtʁə aʁive a sə mɔmɑ̃ la
ʒə lavε ʒamε vy dɑ̃ sεt eta

apʁε tu sə kεllə fε puʁ twa
sε kɔmə sa kə ty la ʁəmεʁsi
ɑ̃ lɥi ʁɑ̃dɑ̃ la vi ɛ̃pɔsiblə

va la vwaʁ e paʁdɔnə twa
fε lə o mwɛ̃ puʁ mwa
sinɔ̃ tutə ta vi ty lə ʁəɡʁεtəʁa