Poème-France.com

Poeme : G La Haine A MortG La Haine A Mort

G la haine contre tout ces gens qui ne comprenne pas
Et le pire c que jaurais aimer que toi tu mcomprenne
G ai besoin de temps laisse moi respirer
Laisse moi mabituer a ce que quelqun puisse me kiffer
Laisse moi apprendre a aimer
Pourquoi tu ve si vite que sois caser
Tu va tou faire effondrer
A force de tout precipiter
Jsuis trop jeune pour les histoire des grand
Et toi tu voudrai que jsois caser
Que a mon ag jai des enfants
Mais fenchement c abuser
Et le pire c quon est entr1 de smbrouiller
Parceque jecoute pas t consiel
Mais jlai deja ecout
Mais c pas maintenat que jve les apliquer
G tout mon temps
Tu ne comprendra donc jamais ca
Jve toujours quil soit prs de moi
Mais pas maintenant jsuis pas pretre
A jouer dans la cour d grand
Je nai que 15 ans
Et pour ca g tout mon temps
Je T'aime Nicolas(L)

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒe la-εnə kɔ̃tʁə tu sε ʒɑ̃ ki nə kɔ̃pʁεnə pa
e lə piʁə se kə ʒoʁεz- εme kə twa ty mkɔ̃pʁεnə
ʒe ε bəzwɛ̃ də tɑ̃ lεsə mwa ʁεspiʁe
lεsə mwa mabitɥe a sə kə kεlkn pɥisə mə kife
lεsə mwa apʁɑ̃dʁə a εme
puʁkwa ty və si vitə kə swa kaze
ty va tu fεʁə efɔ̃dʁe
a fɔʁsə də tu pʁəsipite
ʒsɥi tʁo ʒənə puʁ lεz- istwaʁə dε ɡʁɑ̃
e twa ty vudʁε kə ʒswa kaze
kə a mɔ̃n- aɡ ʒε dεz- ɑ̃fɑ̃
mε fɑ̃ʃəmɑ̃ se abyze
e lə piʁə se kɔ̃ εt- ɑ̃tʁ œ̃ də smbʁuje
paʁsəkə ʒəkutə pa te kɔ̃sjεl
mε ʒlε dəʒa əku
mε se pa mɛ̃təna kə ʒvə lεz- aplike
ʒe tu mɔ̃ tɑ̃
ty nə kɔ̃pʁɑ̃dʁa dɔ̃k ʒamε ka
ʒvə tuʒuʁ kj swa pe εʁ εs də mwa
mε pa mɛ̃tənɑ̃ ʒsɥi pa pʁεtʁə
a ʒue dɑ̃ la kuʁ de ɡʁɑ̃
ʒə nε kə kɛ̃zə ɑ̃
e puʁ ka ʒe tu mɔ̃ tɑ̃