Poeme : Aide Besoin Daide

Aide Besoin Daide

Toi que g vu dans la rue
Il y a 2 minute
Toi qui sur les trotoir
Tu culbute
Tu ma demand une piece
Ou rien qune cigarette
Moi je ne fume pas
Et javais pas dargent sur moi
Pourtant tu navais pas lair detre groguer
Bourrait mais simplemetn abandonner
Toi qui a ta nouvelle vie nai pas abituer
Tu avais la vie dont tu revais
Mais ta femme ta delaisser
Et ton boulot t a renvoyer
Tu te retrouve maintenant sdf
Sans amie a qui parler
Par ton statue tu es humilier
Jaurais aimer pourtant taider
Pouvoir un tout petit peu taimer
Tapporter chaleur, douceur
Et de quoi manger
Peut etre quun jour tu va deceder
Nous te retrouvrons la le cœur briser
Et tout ca a cause de la societe
Jaurai vraiment voulu taider
Et jespere que tu ten sortira
En tout cas moi g confiance en toi

A un sdf ou plutot a quelqun comme toi et moi
Qui na tout simplemetn plus de toi
Et qui jespere de tout mon cœur sen sortiras
Alors a toi ba toi

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Aide Besoin Daide

  toi=que=g=vu=dans=la=rue 7
  il=y=a=deux=mi=nu=te 7
  toi=qui=sur=les=tro=toir 6
  tu=cul=bu=te 4
  tu=ma=de=mand=u=ne=piece 7
  ou=rien=qu=ne=ci=ga=ret=te 8
  moi=je=ne=fu=me=pas 6
  et=ja=vais=pas=dar=gent=sur=moi 8
  pour=tant=tu=na=vais=pas=lair=de=tre=gro=guer 11
  bour=rait=mais=simple=metn=a=ban=don=ner 9
  toi=qui=a=ta=nou=vel=le=vie=nai=pas=a=bi=tuer 13
  tu=a=vais=la=vie=dont=tu=re=vais 9
  mais=ta=fem=me=ta=de=lais=ser 8
  et=ton=bou=lot=t=a=ren=voyer 8
  tu=te=re=trouve=main=te=nant=s=d=f 10
  sans=a=mie=a=qui=par=ler 7
  par=ton=sta=tue=tu=es=hu=mi=li=er 10
  jau=rais=ai=mer=pour=tant=tai=der 8
  pou=voir=un=tout=pe=tit=peu=tai=mer 9
  tap=por=ter=cha=leur=dou=ceur 7
  et=de=quoi=man=ger 5
  peut=e=tre=quun=jour=tu=va=de=ce=der 10
  nous=te=re=trou=vrons=la=le=cœur=bri=ser 10
  et=tout=ca=a=cau=se=de=la=so=ciete 10
  jau=rai=vrai=ment=vou=lu=tai=der 8
  et=jes=pe=re=que=tu=ten=sor=ti=ra 10
  en=tout=cas=moi=g=con=fian=ce=en=toi 10

  a=un=s=d=f=ou=plu=tot=a=quel=qun=comme=toi=et=moi 15
  qui=na=tout=sim=ple=metn=plus=de=toi 9
  et=qui=jes=pe=re=de=tout=mon=cœur=sen=sor=ti=ras 13
  a=lors=a=toi=ba=toi 6
 • Phonétique : Aide Besoin Daide

  twa kə ʒe vy dɑ̃ la ʁy
  il i a dø minytə
  twa ki syʁ lε tʁɔtwaʁ
  ty kylbytə
  ty ma dəmɑ̃t- ynə pjəsə
  u ʁjɛ̃ knə siɡaʁεtə
  mwa ʒə nə fymə pa
  e ʒavε pa daʁʒe syʁ mwa
  puʁtɑ̃ ty navε pa lεʁ dətʁə ɡʁɔɡe
  buʁʁε mε sɛ̃pləmεtn abɑ̃dɔne
  twa ki a ta nuvεllə vi nε pa abitɥe
  ty avε la vi dɔ̃ ty ʁəvε
  mε ta famə ta dəlεse
  e tɔ̃ bulo te a ʁɑ̃vwaje
  ty tə ʁətʁuvə mɛ̃tənɑ̃ εs de εf
  sɑ̃z- ami a ki paʁle
  paʁ tɔ̃ statɥ ty ε ymilje
  ʒoʁεz- εme puʁtɑ̃ tεde
  puvwaʁ œ̃ tu pəti pø tεme
  tapɔʁte ʃalœʁ, dusœʁ
  e də kwa mɑ̃ʒe
  pø εtʁə kœ̃ ʒuʁ ty va dəsəde
  nu tə ʁətʁuvʁɔ̃ la lə kœʁ bʁize
  e tu ka a kozə də la sɔsjətə
  ʒoʁε vʁεmɑ̃ vuly tεde
  e ʒεspəʁə kə ty tεn sɔʁtiʁa
  ɑ̃ tu ka mwa ʒe kɔ̃fjɑ̃sə ɑ̃ twa

  a œ̃ εs de εf u plyto a kεlkn kɔmə twa e mwa
  ki na tu sɛ̃pləmεtn plys də twa
  e ki ʒεspəʁə də tu mɔ̃ kœʁ sεn sɔʁtiʁa
  alɔʁz- a twa ba twa
 • Syllabes Phonétique : Aide Besoin Daide

  twa=kə=ʒe=vy=dɑ̃=la=ʁy 7
  il=i=a=dø=mi=ny=tə 7
  twa=ki=syʁ=lε=tʁɔ=twaʁ 6
  ty=kyl=by=tə 4
  ty=ma=də=mɑ̃=ty=nə=pjə=sə 8
  u=ʁj=ɛ̃=knə=si=ɡa=ʁε=tə 8
  mwa=ʒə=nə=fy=mə=pa 6
  e=ʒa=vε=pa=daʁ=ʒe=syʁ=mwa 8
  puʁ=tɑ̃=ty=na=vε=pa=lεʁdə=tʁə=ɡʁɔ=ɡe 10
  buʁ=ʁε=mε=sɛ̃plə=mεtn=a=bɑ̃=dɔ=ne 9
  twa=ki=a=ta=nu=vεllə=vi=nε=pa=a=bit=ɥe 12
  ty=a=vε=la=vi=dɔ̃=tyʁə=vε 8
  mε=ta=fa=mə=ta=də=lε=se 8
  e=tɔ̃=bu=lo=te=a=ʁɑ̃=vwa=je 9
  tytə=ʁə=tʁu=və=mɛ̃=tə=nɑ̃=ε=sə=de=εf 11
  sɑ̃=za=mi=a=ki=paʁ=le 7
  paʁ=tɔ̃=statɥ=ty=ε=y=mi=lje 8
  ʒo=ʁε=zε=me=puʁ=tɑ̃=tε=de 8
  pu=vwaʁ=œ̃=tupə=ti=pø=tε=me 8
  ta=pɔʁ=te=ʃa=lœ=ʁə=du=sœʁ 8
  e=də=kwa=mɑ̃=ʒe 5
  pø=εtʁə=kœ̃=ʒuʁ=ty=va=də=sə=de 9
  nutəʁə=tʁu=vʁɔ̃=la=lə=kœʁ=bʁi=ze 8
  e=tu=ka=akozə=də=la=sɔ=sjə=tə 9
  ʒo=ʁε=vʁε=mɑ̃=vu=ly=tε=de 8
  e=ʒεspəʁə=kə=ty=tεn=sɔʁ=ti=ʁa 8
  ɑ̃=tu=ka=mwa=ʒe=kɔ̃=fjɑ̃səɑ̃=twa 8

  a=œ̃=εsə=de=εf=u=ply=to=a=kεlkn=kɔ=mə=twa=e=mwa 15
  ki=na=tu=sɛ̃plə=mεtn=plys=də=twa 8
  e=ki=ʒεspə=ʁə=də=tu=mɔ̃=kœʁ=sεn=sɔʁ=ti=ʁa 12
  a=lɔʁ=za=twa=ba=twa 6

PostScriptum

ca mdegout

Récompense

0
2
1

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
20/03/2004 00:00Ocean Crye

très beau poème amélie sérieusement il me touche beaucoups comment vivre dans une societé qui oublie les abandonnés. . encore une fois très touchant ton poème. . . . . . . . . amitié ocean