Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Jalousie Mon Pire Ennemi

Poème Amour
Publié le 20/03/2004 00:00

L'écrit contient 190 mots qui sont répartis dans 5 strophes.

Poete : Je T'aime Nicolas(L)

Jalousie Mon Pire Ennemi

On dit quetre jalouse c est prouver son amours
On dit quetre jalouse c prouver quon tien alautre
Me ci tu tien amoi fait moi confiance
Enleve de t penser c image qui te ante
Et arret de metouffer
Je ne seserai de taimai

Ne tinkiete pas
Ma vie jla voi quavec toi
Et si un jour tu ni croit pas
Et ci un jours tu doute de ca
C la confiance qui ny ait pas
Et c que tu nmaime pas

Arrete de skizer pour rien
Arret de croire que le destin
Veut que jte trompe
Arret tu devrai avoir honte
J tm est jamais je te tromperer
Car je tai promie fideliter

Arret tu ve me perdre
Je me sens etouffer
Tu ma trop couver
Merci de tinkiete pour moi
Ouvre un peu tes bras
Qui recouvre mon corp
Laisse vivre un peu
Fais d effors

Stp fais ca pour moi
Ou a tout jamais tu me perdra
A tout jamais tu regrettera
Detre trop presente pour moi
Cett email nai pas de moi
Sil te plait ne croit pas ca
Fait moi confiance juste pour cette foi
 • Pieds Hyphénique: Jalousie Mon Pire Ennemi

  on=dit=que=tre=ja=louse=c=est=prou=ver=son=a=mours 13
  on=dit=que=tre=ja=louse=c=prou=ver=quon=tien=a=lautre 13
  me=ci=tu=tien=a=moi=fait=moi=con=fiance 10
  enle=ve=de=t=pen=ser=c=i=ma=ge=qui=teante 12
  et=ar=ret=de=me=touf=fer 7
  je=ne=se=se=rai=de=tai=mai 8

  ne=tin=kie=te=pas 5
  ma=vie=j=la=voi=qua=vec=toi 8
  et=si=un=jour=tu=ni=croit=pas 8
  et=ci=un=jours=tu=doute=de=ca 8
  c=la=con=fiance=qui=ny=ait=pas 8
  et=c=que=tu=n=mai=me=pas 8

  ar=re=te=de=s=ki=zer=pour=rien 9
  ar=ret=de=croire=que=le=des=tin 8
  veut=que=j=te=trom=pe 6
  ar=ret=tu=de=vrai=a=voir=honte 8
  j=t=m=est=ja=mais=je=te=trompe=rer 10
  car=je=tai=pro=mie=fide=li=ter 8

  ar=ret=tu=ve=me=per=dre 7
  je=me=sens=e=touf=fer 6
  tu=ma=trop=cou=ver 5
  mer=ci=de=tin=kie=te=pour=moi 8
  ou=vre=un=peu=tes=bras 6
  qui=re=cou=vre=mon=corp 6
  lais=se=vi=vre=un=peu 6
  fais=d=ef=fors 4

  s=t=p=fais=ca=pour=moi 7
  ou=a=tout=ja=mais=tu=me=per=dra 9
  a=tout=ja=mais=tu=re=grette=ra 8
  de=tre=trop=pre=sen=te=pour=moi 8
  cett=e=mail=nai=pas=de=moi 7
  sil=te=plait=ne=croit=pas=ca 7
  fait=moi=con=fiance=jus=te=pour=cette=foi 9
 • Phonétique : Jalousie Mon Pire Ennemi

  ɔ̃ di kεtʁə ʒaluzə se ε pʁuve sɔ̃n- amuʁ
  ɔ̃ di kεtʁə ʒaluzə se pʁuve kɔ̃ tjɛ̃ alotʁə
  mə si ty tjɛ̃ amwa fε mwa kɔ̃fjɑ̃sə
  ɑ̃ləvə də te pɑ̃se se imaʒə ki tə ɑ̃tə
  e aʁε də mətufe
  ʒə nə səzəʁε də tεmε

  nə tɛ̃kjətə pa
  ma vi ʒla vwa kavεk twa
  e si œ̃ ʒuʁ ty ni kʁwa pa
  e si œ̃ ʒuʁ ty dutə də ka
  se la kɔ̃fjɑ̃sə ki ni ε pa
  e se kə ty nmεmə pa

  aʁətə də skize puʁ ʁjɛ̃
  aʁε də kʁwaʁə kə lə dεstɛ̃
  vø kə ʒtə tʁɔ̃pə
  aʁε ty dəvʁε avwaʁ ɔ̃tə
  ʒi te εm ε ʒamε ʒə tə tʁɔ̃pəʁe
  kaʁ ʒə tε pʁɔmi fidəlite

  aʁε ty və mə pεʁdʁə
  ʒə mə sɑ̃sz- ətufe
  ty ma tʁo kuve
  mεʁsi də tɛ̃kjətə puʁ mwa
  uvʁə œ̃ pø tε bʁa
  ki ʁəkuvʁə mɔ̃ kɔʁp
  lεsə vivʁə œ̃ pø
  fε de efɔʁ

  εs te pe fε ka puʁ mwa
  u a tu ʒamε ty mə pεʁdʁa
  a tu ʒamε ty ʁəɡʁεtəʁa
  dətʁə tʁo pʁəzɑ̃tə puʁ mwa
  sεt əmaj nε pa də mwa
  sil tə plε nə kʁwa pa ka
  fε mwa kɔ̃fjɑ̃sə ʒystə puʁ sεtə fwa
 • Pieds Phonétique : Jalousie Mon Pire Ennemi

  ɔ̃=di=kεtʁə=ʒa=lu=zə=se=ε=pʁu=ve=sɔ̃=na=muʁ 13
  ɔ̃=di=kεtʁə=ʒa=lu=zə=se=pʁu=ve=kɔ̃=tjɛ̃=alotʁə 12
  mə=si=ty=tjɛ̃=a=mwa=fε=mwa=kɔ̃=fjɑ̃sə 10
  ɑ̃lə=və=də=te=pɑ̃=se=se=i=ma=ʒə=ki=təɑ̃tə 12
  e=a=ʁε=də=mə=tu=fe 7
  ʒə=nə=sə=zə=ʁε=də=tε=mε 8

  nə=tɛ̃=kj=ə=tə=pa 6
  ma=vi=ʒla=vwa=ka=vεk=twa 7
  e=si=œ̃=ʒuʁ=ty=ni=kʁwa=pa 8
  e=si=œ̃=ʒuʁ=ty=dutə=də=ka 8
  se=la=kɔ̃=fjɑ̃sə=ki=ni=ε=pa 8
  e=se=kə=ty=nmε=mə=pa 7

  a=ʁə=tə=də=ski=ze=puʁ=ʁjɛ̃ 8
  a=ʁε=də=kʁwaʁə=kə=lə=dεs=tɛ̃ 8
  vø=kə=ʒtə=tʁɔ̃=pə 5
  a=ʁε=ty=də=vʁε=a=vwaʁ=ɔ̃tə 8
  ʒi=te=εm=ε=ʒamεʒə=tə=tʁɔ̃=pə=ʁe 9
  kaʁʒə=tε=pʁɔ=mi=fi=də=li=te 8

  a=ʁε=ty=və=mə=pεʁ=dʁə 7
  ʒə=mə=sɑ̃s=zə=tu=fe 6
  ty=ma=tʁo=ku=ve 5
  mεʁ=si=də=tɛ̃=kjə=tə=puʁ=mwa 8
  u=vʁə=œ̃=pø=tε=bʁa 6
  ki=ʁə=ku=vʁə=mɔ̃=kɔʁp 6
  lε=sə=vi=vʁə=œ̃=pø 6
  fε=de=e=fɔʁ 4

  ε=sə=te=pe=fε=ka=puʁ=mwa 8
  u=a=tu=ʒa=mε=tymə=pεʁ=dʁa 8
  a=tu=ʒa=mε=tyʁə=ɡʁε=tə=ʁa 8
  də=tʁə=tʁo=pʁə=zɑ̃=tə=puʁ=mwa 8
  sεt=ə=maj=nε=pa=də=mwa 7
  sil=tə=plε=nə=kʁwa=pa=ka 7
  fε=mwa=kɔ̃=fjɑ̃sə=ʒys=tə=puʁ=sεtə=fwa 9

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
17/10/2021Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.