Poème-France.com

Poeme : Comme Ma SoeurComme Ma Soeur

T la file de ma belle mere
Qui elle ma fait la misere
C a cause delle que jvoi plus mon pere
Et toi t la femme de mon frere
C un pey compliquer
Mai dans cet nouvell famille on est tres liee
Ya mon pere dun coter
Et ma vrai famille de lautre
Et meme si je souffre bcp
Sur toi je pe tjs compter
C a toi que je confit tout me secret
T la grande sœur que je nai jamais eu
C qui morient dans les moment ou jsuis perdu
Celle qui ma toujours compris
Celle que parfois g du souler
A force de trop lui en raconter
Sache ue meme si on n d opinion defferente
Meme si bcp de fois on c embrouiller
Je tt tjs kiffer
Je T'aime Nicolas(L)

PostScriptum

jtm jtm ca na ps tjs ete rose
on a d caactere opposer
mais jtm meme si ten doute t comme ma soeur


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

te la filə də ma bεllə məʁə
ki εllə ma fε la mizəʁə
se a kozə dεllə kə ʒvwa plys mɔ̃ pəʁə
e twa te la famə də mɔ̃ fʁəʁə
se œ̃ pe kɔ̃plike
mε dɑ̃ sεt nuvεll famijə ɔ̃n- ε tʁə- lji
ia mɔ̃ pəʁə dœ̃ kɔte
e ma vʁε famijə də lotʁə
e məmə si ʒə sufʁə be se pe
syʁ twa ʒə pə te ʒi εs kɔ̃te
se a twa kə ʒə kɔ̃fi tu mə sεkʁε
te la ɡʁɑ̃də sœʁ kə ʒə nε ʒamεz- y
se ki mɔʁje dɑ̃ lε mɔmɑ̃ u ʒsɥi pεʁdy
sεllə ki ma tuʒuʁ kɔ̃pʁi
sεllə kə paʁfwa ʒe dy sule
a fɔʁsə də tʁo lɥi ɑ̃ ʁakɔ̃te
saʃə ɥ məmə si ɔ̃ εn de ɔpinjɔ̃ defəʁɑ̃tə
məmə si be se pe də fwaz- ɔ̃ se ɑ̃bʁuje
ʒə te te te ʒi εs kife