Poème-France.com

Poeme : Jalousie Mon Pire EnnemiJalousie Mon Pire Ennemi

On dit quetre jalouse c est prouver son amours
On dit quetre jalouse c prouver quon tien alautre
Me ci tu tien amoi fait moi confiance
Enleve de t penser c image qui te ante
Et arret de metouffer
Je ne seserai de taimai

Ne tinkiete pas
Ma vie jla voi quavec toi
Et si un jour tu ni croit pas
Et ci un jours tu doute de ca
C la confiance qui ny ait pas
Et c que tu nmaime pas

Arrete de skizer pour rien
Arret de croire que le destin
Veut que jte trompe
Arret tu devrai avoir honte
J tm est jamais je te tromperer
Car je tai promie fideliter

Arret tu ve me perdre
Je me sens etouffer
Tu ma trop couver
Merci de tinkiete pour moi
Ouvre un peu tes bras
Qui recouvre mon corp
Laisse vivre un peu
Fais d effors

Stp fais ca pour moi
Ou a tout jamais tu me perdra
A tout jamais tu regrettera
Detre trop presente pour moi
Cett email nai pas de moi
Sil te plait ne croit pas ca
Fait moi confiance juste pour cette foi
Je T'aime Nicolas(L)

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ɔ̃ di kεtʁə ʒaluzə se ε pʁuve sɔ̃n- amuʁ
ɔ̃ di kεtʁə ʒaluzə se pʁuve kɔ̃ tjɛ̃ alotʁə
mə si ty tjɛ̃ amwa fε mwa kɔ̃fjɑ̃sə
ɑ̃ləvə də te pɑ̃se se imaʒə ki tə ɑ̃tə
e aʁε də mətufe
ʒə nə səzəʁε də tεmε

nə tɛ̃kjətə pa
ma vi ʒla vwa kavεk twa
e si œ̃ ʒuʁ ty ni kʁwa pa
e si œ̃ ʒuʁ ty dutə də ka
se la kɔ̃fjɑ̃sə ki ni ε pa
e se kə ty nmεmə pa

aʁətə də skize puʁ ʁjɛ̃
aʁε də kʁwaʁə kə lə dεstɛ̃
vø kə ʒtə tʁɔ̃pə
aʁε ty dəvʁε avwaʁ ɔ̃tə
ʒi te εm ε ʒamε ʒə tə tʁɔ̃pəʁe
kaʁ ʒə tε pʁɔmi fidəlite

aʁε ty və mə pεʁdʁə
ʒə mə sɑ̃sz- ətufe
ty ma tʁo kuve
mεʁsi də tɛ̃kjətə puʁ mwa
uvʁə œ̃ pø tε bʁa
ki ʁəkuvʁə mɔ̃ kɔʁp
lεsə vivʁə œ̃ pø
fε de efɔʁ

εs te pe fε ka puʁ mwa
u a tu ʒamε ty mə pεʁdʁa
a tu ʒamε ty ʁəɡʁεtəʁa
dətʁə tʁo pʁəzɑ̃tə puʁ mwa
sεt əmaj nε pa də mwa
sil tə plε nə kʁwa pa ka
fε mwa kɔ̃fjɑ̃sə ʒystə puʁ sεtə fwa