Poème-France.com

Poeme : Prince De Mes RêvesPrince De Mes Rêves

Plus amère qu’au cœur du lac le plus profond
Comme enlevée par un démon au rire endiablé
Je guette sans conviction,
Mon prince entre larmes et naïveté.
Et lorsque je t’ai aperçu,
Prince nicolas, le plus noble des seigneurs,
Ton beau visage tendu,
Donna à mes jours si vides une douce saveur.
Viens, je t’en prie, sauve-moi
Tes cheveux blonds seront ta bannière,
Et tes yeux verts brillant de mille éclats,
Chériront cette rose comme son trésor un corsaire.
Est-ce que malgré mes cris, tu resteras sourd ?
Ou sauras-tu me trouver parmi 17 000 regards,
Et faire pour moi ce geste merveilleux, cet acte de bravoure,
Faisant flotter au vent un blanc étendard ?
Je T'aime Nicolas(L)

PostScriptum

lol tro bo
mais pas de moi
domage


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

plysz- amεʁə ko kœʁ dy lak lə plys pʁɔfɔ̃
kɔmə ɑ̃ləve paʁ œ̃ demɔ̃ o ʁiʁə ɑ̃djable
ʒə ɡεtə sɑ̃ kɔ̃viksjɔ̃,
mɔ̃ pʁɛ̃sə ɑ̃tʁə laʁməz- e najvəte.
e lɔʁskə ʒə tε apεʁsy,
pʁɛ̃sə nikɔla, lə plys nɔblə dε sεɲœʁ,
tɔ̃ bo vizaʒə tɑ̃dy,
dɔna a mε ʒuʁ si vidəz- ynə dusə savœʁ.
vjɛ̃, ʒə tɑ̃ pʁi, sovə mwa
tε ʃəvø blɔ̃ səʁɔ̃ ta banjεʁə,
e tεz- iø vεʁ bʁijɑ̃ də milə ekla,
ʃeʁiʁɔ̃ sεtə ʁozə kɔmə sɔ̃ tʁezɔʁ œ̃ kɔʁsεʁə.
ε sə kə malɡʁe mε kʁi, ty ʁεstəʁa suʁ ?
u soʁa ty mə tʁuve paʁmi di- sεt milə ʁəɡaʁd,
e fεʁə puʁ mwa sə ʒεstə mεʁvεjø, sεt aktə də bʁavuʁə,
fəzɑ̃ flɔte o vɑ̃ œ̃ blɑ̃ etɑ̃daʁ ?