Poeme : ’’’’’’’’’********Jte Hai ’’’’’’’’’’’

’’’’’’’’’********Jte Hai ’’’’’’’’’’’

Tu ma dit que nous deux
Jpvouvait pkus ycroit
Que yvait plus aucun espoir
Dun jour te compter
Parmi mes meilleure amies

Tu ma traiter, ma agresser
Voila comment ce termine notre amitier
Une amitier si belle vient de se briser
Tu ne pourra pas la reperer
Maintenant tu va morfler

Tu peu pas savoir comme te gifler me frait du bien
C afreu comment tu reagis comme un gamin
Jai la haine conte toi
Ne revien + vers moi
Je ne taccepterai pas

Combient g ete bete
De pleurer a ce point
Jpensait qtt pas si con
Jpenc etre ton amie
C moiqui est ete conne de te demand pardon

Comme tu la dit
Aujourdui ta perdu une amie
C ptetre pour toi n passage, un moment de rage
Ptetre que quand sera passer laurage
Tu reviendr vers moi

Mais pour moi toi tu nai plus rien
J ai realiser a quel point -tt un gamin
Je ve plus de toi ne compte pas sur moi
Pour oublie ca

Je te hais
Je tadorais
Je v te desteter
Mon dieu comme jtaimais

G ete bete de croire en toi
Aujourdui je men mort les doit
Me pks pks pks
T devenue comme ca

Je v te hair hair hair
Tu mdonne envie dvomir
Ne compte pas sur moi pour revenir
Tu ma perdue pour de nombreuse anner a venir
Si c jusqua que jte vois mourrir

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: ’’’’’’’’’********Jte Hai ’’’’’’’’’’’

  tu=ma=dit=que=nous=deux 6
  jp=vou=vait=p=kus=y=croit 7
  que=y=vait=plus=au=cun=es=poir 8
  dun=jour=te=comp=ter 5
  par=mi=mes=meilleure=a=mies 6

  tu=ma=trai=ter=ma=agres=ser 7
  voi=la=comment=ce=ter=mi=ne=no=trea=mi=tier 11
  unea=mi=tier=si=bel=le=vient=de=se=bri=ser 11
  tu=ne=pour=ra=pas=la=re=pe=rer 9
  mainte=nant=tu=va=mor=fler 6

  tu=peu=pas=sa=voir=comme=te=gi=fler=me=frait=du=bien 13
  c=a=freu=comment=tu=rea=gis=com=meun=ga=min 11
  jai=la=haine=con=te=toi 6
  ne=re=vien=pluss=vers=moi 6
  je=ne=tac=cep=te=rai=pas 7

  com=bient=g=e=te=bete 6
  de=pleu=rer=a=ce=point 6
  jpen=sait=q=t=t=pas=si=con 8
  jpenc=e=tre=ton=a=mie 6
  c=moi=qui=est=e=te=conne=de=te=de=mand=par=don 13

  com=me=tu=la=dit 5
  au=jour=dui=ta=per=du=unea=mie 8
  c=p=te=tre=pour=toi=n=pas=sage=un=mo=ment=de=rage 14
  pte=tre=que=quand=se=ra=pas=ser=lau=rage 10
  tu=re=vien=dr=vers=moi 6

  mais=pour=moi=toi=tu=nai=plus=rien 8
  j=ai=rea=li=ser=a=quel=point=t=t=un=ga=min 13
  je=ve=plus=de=toi=ne=comp=te=pas=sur=moi 11
  pour=ou=blie=ca 4

  je=te=hais 3
  je=ta=do=rais 4
  je=v=te=des=te=ter 6
  mon=dieu=comme=j=tai=mais 6

  g=e=te=be=te=de=croireen=toi 8
  au=jour=dui=je=men=mort=les=doit 8
  me=p=k=s=p=k=s=p=k=s 10
  t=de=ve=nue=comme=ca 6

  je=v=te=hair=hair=hair 6
  tu=m=donneen=vie=d=vo=mir 7
  ne=comp=te=pas=sur=moi=pour=re=ve=nir 10
  tu=ma=per=due=pour=de=nom=breusean=ner=a=ve=nir 12
  si=c=jus=qua=que=j=te=vois=mour=rir 10
 • Phonétique : ’’’’’’’’’********Jte Hai ’’’’’’’’’’’

  ty ma di kə nu dø
  ʒpvuvε pkysz- ikʁwa
  kə ivε plysz- okœ̃ εspwaʁ
  dœ̃ ʒuʁ tə kɔ̃te
  paʁmi mε mεjəʁə ami

  ty ma tʁεte, ma aɡʁese
  vwala kɔmɑ̃ sə tεʁminə nɔtʁə amitje
  ynə amitje si bεllə vjɛ̃ də sə bʁize
  ty nə puʁʁa pa la ʁəpəʁe
  mɛ̃tənɑ̃ ty va mɔʁfle

  ty pø pa savwaʁ kɔmə tə ʒifle mə fʁε dy bjɛ̃
  se afʁø kɔmɑ̃ ty ʁəaʒi kɔmə œ̃ ɡamɛ̃
  ʒε la-εnə kɔ̃tə twa
  nə ʁəvjɛ̃ plys vεʁ mwa
  ʒə nə taksεptəʁε pa

  kɔ̃bje ʒe ətə bətə
  də pləʁe a sə pwɛ̃
  ʒpɑ̃sε ky te te pa si kɔ̃
  ʒpεnk εtʁə tɔ̃n- ami
  se mwaki εt- ətə kɔnə də tə dəmɑ̃ paʁdɔ̃

  kɔmə ty la di
  oʒuʁdɥi ta pεʁdy ynə ami
  se ptεtʁə puʁ twa εn pasaʒə, œ̃ mɔmɑ̃ də ʁaʒə
  ptεtʁə kə kɑ̃ səʁa pase loʁaʒə
  ty ʁəvjɛ̃dʁ vεʁ mwa

  mε puʁ mwa twa ty nε plys ʁjɛ̃
  ʒi ε ʁəalize a kεl pwɛ̃ te te œ̃ ɡamɛ̃
  ʒə və plys də twa nə kɔ̃tə pa syʁ mwa
  puʁ ubli ka

  ʒə tə-ε
  ʒə tadɔʁε
  ʒə ve tə dεstəte
  mɔ̃ djø kɔmə ʒtεmε

  ʒe ətə bətə də kʁwaʁə ɑ̃ twa
  oʒuʁdɥi ʒə mεn mɔʁ lε dwa
  mə pe ka εs pe ka εs pe ka εs
  te dəvənɥ kɔmə ka

  ʒə ve tə-εʁ-εʁ-εʁ
  ty mdɔnə ɑ̃vi dvɔmiʁ
  nə kɔ̃tə pa syʁ mwa puʁ ʁəvəniʁ
  ty ma pεʁdɥ puʁ də nɔ̃bʁøzə ane a vəniʁ
  si se ʒyska kə ʒtə vwa muʁʁiʁ
 • Syllabes Phonétique : ’’’’’’’’’********Jte Hai ’’’’’’’’’’’

  ty=ma=di=kə=nu=dø 6
  ʒpvu=vε=pkys=zi=kʁwa 5
  kə=i=vε=plys=zo=kœ̃=εs=pwaʁ 8
  dœ̃=ʒuʁ=tə=kɔ̃=te 5
  paʁ=mi=mε=mεjə=ʁəa=mi 6

  ty=ma=tʁε=te=ma=a=ɡʁe=se 8
  vwa=la=kɔ=mɑ̃sə=tεʁ=mi=nə=nɔ=tʁəa=mi=tje 11
  ynəa=mi=tje=si=bεllə=vjɛ̃=də=sə=bʁi=ze 10
  tynə=puʁ=ʁa=pa=la=ʁə=pə=ʁe 8
  mɛ̃tə=nɑ̃=ty=va=mɔʁ=fle 6

  ty=pø=pa=sa=vwaʁ=kɔmə=tə=ʒi=fle=mə=fʁε=dy=bjɛ̃ 13
  se=a=fʁø=kɔ=mɑ̃=tyʁəa=ʒi=kɔ=mə=œ̃=ɡa=mɛ̃ 12
  ʒε=la-εnə=kɔ̃=tə=twa 6
  nə=ʁə=vjɛ̃=plys=vεʁ=mwa 6
  ʒə=nə=tak=sεp=tə=ʁε=pa 7

  kɔ̃=bje=ʒe=ə=tə=bə=tə 7
  də=plə=ʁe=a=sə=pwɛ̃ 6
  ʒpɑ̃=sε=ky=te=te=pa=si=kɔ̃ 8
  ʒpεnk=ε=tʁə=tɔ̃=na=mi 6
  se=mwa=ki=εtə=tə=kɔ=nə=də=tə=də=mɑ̃=paʁ=dɔ̃ 13

  kɔ=mə=ty=la=di 5
  o=ʒuʁ=dɥi=ta=pεʁ=dy=ynəa=mi 8
  se=ptεtʁə=puʁ=twa=εn=pa=sa=ʒə=œ̃=mɔ=mɑ̃=də=ʁaʒə 13
  ptεtʁə=kə=kɑ̃=sə=ʁa=pa=se=loʁaʒə 8
  ty=ʁə=vjɛ̃dʁ=vεʁ=mwa 5

  mε=puʁ=mwa=twa=ty=nε=plys=ʁjɛ̃ 8
  ʒi=εʁəa=li=ze=a=kεl=pwɛ̃=te=te=œ̃=ɡa=mɛ̃ 12
  ʒə=və=plys=də=twanə=kɔ̃tə=pa=syʁ=mwa 9
  puʁ=u=bli=ka 4

  ʒə=tə-ε 3
  ʒə=ta=dɔ=ʁε 4
  ʒə=ve=tə=dεs=tə=te 6
  mɔ̃=djø=kɔ=mə=ʒtε=mε 6

  ʒe=ə=tə=bə=tə=də=kʁwaʁəɑ̃=twa 8
  o=ʒuʁ=dɥiʒə=mεn=mɔʁ=lε=dwa 7
  mə=pe=ka=εsə=pe=ka=ε=sə=pe=kaεsə 10
  te=də=vənɥ=kɔ=mə=ka 6

  ʒə=ve=tə-εʁ-εʁ-εʁ 6
  ty=mdɔnə=ɑ̃=vi=dvɔ=miʁ 6
  nə=kɔ̃tə=pa=syʁ=mwa=puʁ=ʁə=və=niʁ 9
  ty=ma=pεʁdɥ=puʁdə=nɔ̃=bʁø=zəa=ne=a=və=niʁ 11
  sise=ʒys=kakə=ʒtə=vwa=muʁ=ʁiʁ 7

PostScriptum

jte hai jta hai
g envie de te tuer
tu peu pas timaginer
A KEVIN
un mec autrefois**MON AMI

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
24/03/2004 00:00Clara a

c tjs dur de laisser tomber son meilleur ami mai ta bien fais si il ta fais souffrir. . sinon ton poeme est magnifique j aime bcp. . . gros bisou continu