Poeme-France : Lecture Écrit Amitié

Poeme : Un Pote Mais Bien + Que Ca Mon Meilleure Pote

Poème Amitié
Publié le 29/03/2004 00:00

L'écrit contient 275 mots qui sont répartis dans 11 strophes.

Poete : Je T'aime Nicolas(L)

Un Pote Mais Bien + Que Ca Mon Meilleure Pote

Jamais on senbouille
Jamais jusque ici notre amitier est jamais parti en couilles
T mon frere de cœur, tefface mes douleur
Et tu m’apporte que du bonneur

En ce moment tu dout de moi
Je ne te comprend pas
Jtm comme g jamais aime
Et toi tu te mets a en douté

Ne dout pas de moi
Croit moi j’n’aime’’que toi’’
Enfin jtm fort
Meme si g souvent d tord

Ta pas le droit de croire que jte ment
Ta pas le droit jle pense tres sincerement
Sil te plait dout pas dme sentiment
Car jtm vraiment

Meme si defois on est pas daccord
Avec toi jaurais jamais de remord
De tavoir confier tout mes secret
Car t mon coffre fort et ya que moi qui est la

Meme si on a pas la meme opinion
O font defois ta souvent raison
Jdois mincliner quand jai tord
Mais toi du doit te raisonner

Ta pas tout le temps raison
Et ca fait d ebulliition
Dans notre couple damie
Que je ne vendrai a aucun pris

C cqui rend notre amitier si forte
C cqui mrend la vie si belle
Meme si jm pas parfois comme tu tcomporte
Sache que jte vois partout meme dans mes reve

Ma possession c lenfer pour toi
Lais quand on a un amie comme toi
On peut pas sempecher de le couver
Mais sache que jtemrai pour leterniter

TOUT CA POUR TE DIRE QUE T LAMOUR DE MA VIE
TA ETE LA DANS LES BON MOMENT COMME DANS LES PIRE
SACHANT ME RECONFORTER ET ME REDONNER CONFIANCE EN MOI
JTADORE JC MERCI DETRE LA

LA CHEVRE
 • Pieds Hyphénique: Un Pote Mais Bien + Que Ca Mon Meilleure Pote

  ja=mais=on=sen=boui=lle 6
  ja=mais=jus=que=i=ci=notrea=mi=tier=est=ja=mais=par=ti=en=couilles 16
  t=mon=fre=re=de=cœur=tef=face=mes=dou=leur 11
  et=tu=map=por=te=que=du=bon=neur 9

  en=ce=mo=ment=tu=dout=de=moi 8
  je=ne=te=com=prend=pas 6
  j=t=m=com=me=g=ja=mais=ai=me 10
  et=toi=tu=te=mets=a=en=dou=té 9

  ne=dout=pas=de=moi 5
  croit=moi=j=nai=me=que=toi 7
  en=fin=j=t=m=fort 6
  me=me=si=g=sou=vent=d=tord 8

  ta=pas=le=droit=de=croire=que=j=te=ment 10
  ta=pas=le=droit=j=le=pense=tres=sin=ce=re=ment 12
  sil=te=plait=dout=pas=d=me=sen=ti=ment 10
  car=j=t=m=vrai=ment 6

  me=me=si=de=fois=on=est=pas=dac=cord 10
  a=vec=toi=jau=rais=ja=mais=de=re=mord 10
  de=ta=voir=con=fi=er=tout=mes=se=cret 10
  car=t=mon=cof=fre=fort=et=ya=que=moi=qui=est=la 13

  me=me=si=on=a=pas=la=me=meo=pi=nion 11
  o=font=de=fois=ta=sou=vent=rai=son 9
  jdois=min=cli=ner=quand=jai=tord 7
  mais=toi=du=doit=te=rai=son=ner 8

  ta=pas=tout=le=temps=rai=son 7
  et=ca=fait=d=e=bul=lii=ti=on 9
  dans=no=tre=cou=ple=da=mie 7
  que=je=ne=ven=drai=a=au=cun=pris 9

  c=c=qui=rend=notre=a=mi=tier=si=forte 10
  c=c=qui=m=rend=la=vie=si=belle 9
  me=me=si=j=m=pas=par=fois=comme=tu=t=com=porte 13
  sache=que=j=te=vois=par=tout=me=me=dans=mes=reve 12

  ma=pos=ses=si=on=c=len=fer=pour=toi 10
  lais=quand=on=a=un=a=mie=com=me=toi 10
  on=peut=pas=sem=pe=cher=de=le=cou=ver 10
  mais=sache=que=j=tem=rai=pour=le=ter=ni=ter 11

  tout=ca=pour=te=dire=que=t=la=mour=de=ma=vie 12
  ta=e=te=la=dans=les=bon=moment=com=me=dans=les=pire 13
  sa=chant=me=re=con=for=ter=et=me=re=don=ner=con=fianceen=moi 15
  jta=do=re=j=c=mer=ci=de=tre=la 10

  la=chevre 2
 • Phonétique : Un Pote Mais Bien + Que Ca Mon Meilleure Pote

  ʒamεz- ɔ̃ sɑ̃bujə
  ʒamε ʒyskə isi nɔtʁə amitje ε ʒamε paʁti ɑ̃ kujə
  te mɔ̃ fʁəʁə də kœʁ, tefasə mε dulœʁ
  e ty mapɔʁtə kə dy bɔnœʁ

  ɑ̃ sə mɔmɑ̃ ty du də mwa
  ʒə nə tə kɔ̃pʁɑ̃ pa
  ʒi te εm kɔmə ʒe ʒamεz- εmə
  e twa ty tə mεtz- a ɑ̃ dute

  nə du pa də mwa
  kʁwa mwa ʒnεməkə twa
  ɑ̃fɛ̃ ʒi te εm fɔʁ
  məmə si ʒe suvɑ̃ de tɔʁ

  ta pa lə dʁwa də kʁwaʁə kə ʒtə mɑ̃
  ta pa lə dʁwa ʒlə pɑ̃sə tʁə- sɛ̃səʁəmɑ̃
  sil tə plε du pa dmə sɑ̃timɑ̃
  kaʁ ʒi te εm vʁεmɑ̃

  məmə si dəfwaz- ɔ̃n- ε pa dakɔʁ
  avεk twa ʒoʁε ʒamε də ʁəmɔʁ
  də tavwaʁ kɔ̃fje tu mε sεkʁε
  kaʁ te mɔ̃ kɔfʁə fɔʁ e ia kə mwa ki ε la

  məmə si ɔ̃n- a pa la məmə ɔpinjɔ̃
  o fɔ̃ dəfwa ta suvɑ̃ ʁεzɔ̃
  ʒdwa mɛ̃kline kɑ̃ ʒε tɔʁ
  mε twa dy dwa tə ʁεzɔne

  ta pa tu lə tɑ̃ ʁεzɔ̃
  e ka fε de əbyljisjɔ̃
  dɑ̃ nɔtʁə kuplə dami
  kə ʒə nə vɑ̃dʁε a okœ̃ pʁi

  se ki ʁɑ̃ nɔtʁə amitje si fɔʁtə
  se ki mʁɑ̃ la vi si bεllə
  məmə si ʒi εm pa paʁfwa kɔmə ty tkɔ̃pɔʁtə
  saʃə kə ʒtə vwa paʁtu məmə dɑ̃ mε ʁəvə

  ma pɔsesjɔ̃ se lɑ̃fe puʁ twa
  lε kɑ̃t- ɔ̃n- a œ̃n- ami kɔmə twa
  ɔ̃ pø pa sɑ̃pεʃe də lə kuve
  mε saʃə kə ʒtεmʁε puʁ lətεʁnite

  tu ka puʁ tə diʁə kə te lamuʁ də ma vi
  ta ətə la dɑ̃ lε bɔ̃ mɔmɑ̃ kɔmə dɑ̃ lε piʁə
  saʃɑ̃ mə ʁəkɔ̃fɔʁte e mə ʁədɔne kɔ̃fjɑ̃sə ɑ̃ mwa
  ʒtadɔʁə ʒi se mεʁsi dətʁə la

  la ʃεvʁə
 • Pieds Phonétique : Un Pote Mais Bien + Que Ca Mon Meilleure Pote

  ʒa=mε=zɔ̃=sɑ̃=bu=jə 6
  ʒa=mε=ʒys=kə=i=si=nɔtʁəa=mi=tje=ε=ʒa=mε=paʁ=ti=ɑ̃=ku=jə 17
  te=mɔ̃fʁəʁə=də=kœʁ=te=fa=sə=mε=du=lœʁ 10
  e=ty=ma=pɔʁ=tə=kə=dy=bɔ=nœ=ʁə 10

  ɑ̃=sə=mɔ=mɑ̃=ty=du=də=mwa 8
  ʒə=nə=tə=kɔ̃=pʁɑ̃=pa 6
  ʒi=te=εm=kɔ=mə=ʒe=ʒa=mε=zε=mə 10
  e=twa=ty=tə=mεt=za=ɑ̃=du=te 9

  nə=du=pa=də=mwa 5
  kʁwa=mwa=ʒnε=mə=kə=twa 6
  ɑ̃=fɛ̃=ʒi=te=εm=fɔʁ 6
  mə=mə=si=ʒe=su=vɑ̃=de=tɔʁ 8

  ta=pa=lə=dʁwa=də=kʁwa=ʁə=kə=ʒtə=mɑ̃ 10
  ta=palə=dʁwa=ʒlə=pɑ̃=sə=tʁə=sɛ̃=səʁə=mɑ̃ 10
  sil=tə=plε=du=pa=dmə=sɑ̃=ti=mɑ̃ 9
  kaʁ=ʒi=te=εm=vʁε=mɑ̃ 6

  mə=mə=si=də=fwa=zɔ̃=nε=pa=da=kɔʁ 10
  a=vεk=twa=ʒo=ʁε=ʒa=mε=də=ʁə=mɔʁ 10
  də=ta=vwaʁ=kɔ̃=fj=e=tu=mε=sε=kʁε 10
  kaʁ=te=mɔ̃=kɔfʁə=fɔʁ=e=i=a=kə=mwa=ki=ε=la 13

  mə=mə=si=ɔ̃=na=pa=lamə=məɔ=pi=njɔ̃ 10
  o=fɔ̃=də=fwa=ta=su=vɑ̃=ʁε=zɔ̃ 9
  ʒdwa=mɛ̃=kli=ne=kɑ̃=ʒε=tɔʁ 7
  mε=twa=dy=dwa=tə=ʁε=zɔ=ne 8

  ta=pa=tu=lə=tɑ̃=ʁε=zɔ̃ 7
  e=ka=fε=de=ə=by=lj=i=sj=ɔ̃ 10
  dɑ̃=nɔ=tʁə=ku=plə=da=mi 7
  kə=ʒə=nə=vɑ̃=dʁε=a=o=kœ̃=pʁi 9

  se=ki=ʁɑ̃=nɔ=tʁə=a=mi=tje=si=fɔʁtə 10
  se=ki=mʁɑ̃=la=vi=si=bεl=lə 8
  mə=mə=si=ʒi=εm=pa=paʁ=fwa=kɔmə=ty=tkɔ̃=pɔʁtə 12
  saʃə=kə=ʒtə=vwa=paʁ=tu=mə=mə=dɑ̃=mε=ʁə=və 12

  ma=pɔ=se=sj=ɔ̃=se=lɑ̃=fe=puʁ=twa 10
  lε=kɑ̃=tɔ̃=na=œ̃=na=mi=kɔ=mə=twa 10
  ɔ̃=pø=pa=sɑ̃=pε=ʃe=də=lə=ku=ve 10
  mε=saʃə=kə=ʒtεm=ʁε=puʁ=lə=tεʁ=ni=te 10

  tu=ka=puʁtə=di=ʁə=kə=te=la=muʁ=də=ma=vi 12
  taə=tə=la=dɑ̃=lε=bɔ̃=mɔ=mɑ̃=kɔ=mə=dɑ̃=lεpiʁə 12
  sa=ʃɑ̃mə=ʁə=kɔ̃=fɔʁ=te=e=mə=ʁə=dɔ=ne=kɔ̃=fjɑ̃=səɑ̃=mwa 15
  ʒta=dɔ=ʁə=ʒi=se=mεʁ=si=də=tʁə=la 10

  la=ʃε=vʁə 3

PostScriptum

jte kiff à mort t lomme de ma vie lol lol lol lol mdr
LA CHEVRE C MON SURNOM LOL

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
29/03/2004 00:00Akopalyks 57

c bo ça montre raiment akel poin tu lm brao il doit aoir de la chance d’avoir une amie come toi

Auteur de Poésie
29/03/2004 00:00Maryloveyou

Ouais Bravo ton poeme est beau mais ya bcp trop fautes. . . ! mais le poeme en tant ktelle yer vraiment beau !! 😛 bizz xxx:)

Auteur de Poésie
19/07/2004 00:00Soldier

C’est vraiment très bo