Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Revenir ? ? ?

Poème Amour
Publié le 30/03/2004 00:00

L'écrit contient 241 mots qui sont répartis dans 7 strophes.

Poete : Je T'aime Nicolas(L)

Revenir ? ? ?

Aujourdui tu ma demander de recommencer
Notre histoire trop vite terminer
Mais permet moi de douter
Jsais pas si tu maime vraiment
Ou si tu ve juste niker

Plus personne mon dit que tu dusait vrai
Mais une trentaine mon dit que tu mentait
A qui faire confiance dans ce qua
Je dois chercher tout au fond de moi
Si ca en vaut lapeine ou pas

Je taime, mais g dla haine
Ta bo tout faire jcroi quel ne partira jamais
C avec une autre que tu ma tromper
Et sa je ne te le pardonnerai jamais
Mais pouirquoi pas recommenc

G envie de dire oui
Mais pas de e retrouv dans ton lit
Toi tu ve plus que dlamitier
Mais je sais pas si jdois mlancer
Mon cœur lme dit oui mais mefiance dirai oublie
Le a jamais

Tu ma fait mal
Tu ma fait du bien
Qui ne tente a rien na rien
Et jememe si jme plente
Jaurai mal
Mais quant t pas avec moi
Mon cœur ne bat pas

Je c pas si c bien cque jv faire
Mais pourquoi pas tenter et refaire
Une histoire ou on sra encore plus lieer
Et oui on saimera comme jamais on c aimer
Meme si tu ma blaisser jsuis prete a oiublie

Mais si tu me frait souffrir
Jcroi qjv en mourrir
Prend soin de moi
Car ma reponse et oui
Ne me deçois pas
Je t’en pris
 • Pieds Hyphénique: Revenir ? ? ?

  au=jour=dui=tu=ma=de=man=der=de=re=commen=cer 12
  notre=his=toire=trop=vi=te=ter=mi=ner 9
  mais=per=met=moi=de=dou=ter 7
  jsais=pas=si=tu=mai=me=vrai=ment 8
  ou=si=tu=ve=jus=te=ni=ker 8

  plus=per=sonne=mon=dit=que=tu=du=sait=vrai 10
  mais=une=tren=tai=ne=mon=dit=que=tu=men=tait 11
  a=qui=faire=con=fian=ce=dans=ce=qua 9
  je=dois=cher=cher=tout=au=fond=de=moi 9
  si=ca=en=vaut=la=peine=ou=pas 8

  je=tai=me=mais=g=d=la=haine 8
  ta=bo=tout=faire=j=croi=quel=ne=par=ti=ra=ja=mais 13
  c=a=vec=uneau=tre=que=tu=ma=trom=per 10
  et=sa=je=ne=te=le=par=donne=rai=ja=mais 11
  mais=pouir=quoi=pas=re=com=menc 7

  g=en=vie=de=di=re=oui 7
  mais=pas=de=e=re=trouv=dans=ton=lit 9
  toi=tu=ve=plus=que=d=la=mi=tier 9
  mais=je=sais=pas=si=j=dois=m=lan=cer 10
  mon=cœur=l=me=dit=oui=mais=me=fiance=di=rai=ou=blie 13
  le=a=ja=mais 4

  tu=ma=fait=mal 4
  tu=ma=fait=du=bien 5
  qui=ne=ten=te=a=rien=na=rien 8
  et=je=me=me=si=j=me=plente 8
  jau=rai=mal 3
  mais=quant=t=pas=a=vec=moi 7
  mon=cœur=ne=bat=pas 5

  je=c=pas=si=c=bien=c=que=j=v=faire 11
  mais=pour=quoi=pas=ten=ter=et=re=faire 9
  une=his=toi=reou=on=s=ra=en=co=re=plus=lieer 12
  et=oui=on=saime=ra=com=me=ja=mais=on=c=ai=mer 13
  me=me=si=tu=ma=blais=ser=j=suis=pre=tea=oiu=blie 13

  mais=si=tu=me=frait=souf=frir 7
  jcroi=q=j=v=en=mour=rir 7
  prend=soin=de=moi 4
  car=ma=re=pon=se=et=oui 7
  ne=me=de=çois=pas 5
  je=ten=pris 3
 • Phonétique : Revenir ? ? ?

  oʒuʁdɥi ty ma dəmɑ̃de də ʁəkɔmɑ̃se
  nɔtʁə istwaʁə tʁo vitə tεʁmine
  mε pεʁmε mwa də dute
  ʒsε pa si ty mεmə vʁεmɑ̃
  u si ty və ʒystə nike

  plys pεʁsɔnə mɔ̃ di kə ty dyzε vʁε
  mεz- ynə tʁɑ̃tεnə mɔ̃ di kə ty mɑ̃tε
  a ki fεʁə kɔ̃fjɑ̃sə dɑ̃ sə ka
  ʒə dwa ʃεʁʃe tut- o fɔ̃ də mwa
  si ka ɑ̃ vo lapεnə u pa

  ʒə tεmə, mε ʒe dla-εnə
  ta bo tu fεʁə ʒkʁwa kεl nə paʁtiʁa ʒamε
  se avεk ynə otʁə kə ty ma tʁɔ̃pe
  e sa ʒə nə tə lə paʁdɔnəʁε ʒamε
  mε puiʁkwa pa ʁəkɔmεnk

  ʒe ɑ̃vi də diʁə ui
  mε pa də ə ʁətʁuv dɑ̃ tɔ̃ li
  twa ty və plys kə dlamitje
  mε ʒə sε pa si ʒdwa mlɑ̃se
  mɔ̃ kœʁ lmə di ui mε məfjɑ̃sə diʁε ubli
  lə a ʒamε

  ty ma fε mal
  ty ma fε dy bjɛ̃
  ki nə tɑ̃tə a ʁjɛ̃ na ʁjɛ̃
  e ʒəməmə si ʒmə plɑ̃tə
  ʒoʁε mal
  mε kɑ̃ te pa avεk mwa
  mɔ̃ kœʁ nə ba pa

  ʒə se pa si se bjɛ̃ k ʒi ve fεʁə
  mε puʁkwa pa tɑ̃te e ʁəfεʁə
  ynə istwaʁə u ɔ̃ sʁa ɑ̃kɔʁə plys ljiʁ
  e ui ɔ̃ sεməʁa kɔmə ʒamεz- ɔ̃ se εme
  məmə si ty ma blεse ʒsɥi pʁətə a waybli

  mε si ty mə fʁε sufʁiʁ
  ʒkʁwa ky ʒi ve ɑ̃ muʁʁiʁ
  pʁɑ̃ swɛ̃ də mwa
  kaʁ ma ʁəpɔ̃sə e ui
  nə mə dəswa pa
  ʒə tɑ̃ pʁi
 • Pieds Phonétique : Revenir ? ? ?

  o=ʒuʁ=dɥi=ty=madə=mɑ̃=de=də=ʁə=kɔ=mɑ̃se 11
  nɔtʁə=is=twaʁə=tʁo=vi=tə=tεʁ=mi=ne 9
  mε=pεʁ=mε=mwa=də=du=te 7
  ʒsε=pa=si=ty=mε=mə=vʁε=mɑ̃ 8
  u=si=ty=və=ʒys=tə=ni=ke 8

  plys=pεʁ=sɔnə=mɔ̃=dikə=ty=dy=zε=vʁε 9
  mε=zynə=tʁɑ̃=tε=nə=mɔ̃=di=kə=ty=mɑ̃=tε 11
  a=ki=fεʁə=kɔ̃=fjɑ̃=sə=dɑ̃=sə=ka 9
  ʒə=dwa=ʃεʁ=ʃe=tu=to=fɔ̃də=mwa 8
  si=ka=ɑ̃=vo=la=pεnə=u=pa 8

  ʒə=tε=mə=mε=ʒe=dla-ε=nə 8
  ta=bo=tu=fεʁə=ʒkʁwa=kεl=nə=paʁ=ti=ʁa=ʒa=mε 12
  se=a=vεk=ynəo=tʁə=kə=ty=ma=tʁɔ̃=pe 10
  e=saʒə=nə=tə=lə=paʁ=dɔ=nə=ʁε=ʒa=mε 11
  mε=pu=iʁ=kwa=pa=ʁə=kɔ=mεnk 8

  ʒe=ɑ̃=vi=də=di=ʁə=u=i 8
  mε=padə=ə=ʁə=tʁuv=dɑ̃=tɔ̃=li 8
  twa=ty=və=plys=kə=dla=mi=tje 8
  mε=ʒə=sε=pa=si=ʒdwa=mlɑ̃=se 8
  mɔ̃=kœʁ=lmə=di=ui=mεmə=fjɑ̃=sə=di=ʁε=u=bli 12
  lə=a=ʒa=mε 4

  ty=ma=fε=mal 4
  ty=ma=fε=dy=bj=ɛ̃ 6
  ki=nə=tɑ̃=tə=a=ʁjɛ̃=na=ʁjɛ̃ 8
  e=ʒə=mə=mə=si=ʒmə=plɑ̃=tə 8
  ʒo=ʁε=mal 3
  mε=kɑ̃=te=pa=a=vεk=mwa 7
  mɔ̃=kœ=ʁə=nə=ba=pa 6

  ʒə=se=pa=sise=bjɛ̃=k=ʒi=ve=fεʁə 9
  mε=puʁ=kwa=pa=tɑ̃=te=eʁə=fεʁə 8
  ynə=is=twa=ʁəu=ɔ̃=sʁa=ɑ̃=kɔ=ʁə=plys=ljiʁ 11
  e=ui=ɔ̃=sεmə=ʁa=kɔ=mə=ʒa=mε=zɔ̃=se=ε=me 13
  mə=mə=si=ty=ma=blεse=ʒsɥi=pʁə=təa=wa=y=bli 12

  mε=si=ty=mə=fʁε=su=fʁiʁ 7
  ʒkʁwa=ky=ʒi=ve=ɑ̃=muʁ=ʁiʁ 7
  pʁɑ̃=swɛ̃=də=mwa 4
  kaʁ=ma=ʁə=pɔ̃=sə=e=u=i 8
  nə=mə=də=swa=pa 5
  ʒə=tɑ̃=pʁi 3

PostScriptum

jte kiff mais g peur de toi

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
04/03/2021Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.