Poeme : Jregrette Rien

Jregrette Rien

Tu mavais promis que si je resortait avec toi
Je serai comble de bonneur
Avnt javais si peur
Mais jtm reste au pres de moi

Tu as tebus ta promesse
Faisant preuve de tendresse
Jtm comme ca
Ne change rien

On a tous des defauts
Mais toi ta touss qui me faut
Rend moi heureuse
Ofre moi une ambiance chalereuse

Avnt jtaimais bien
Maintenant jadore t calin
T bisous t compliment
G limpression qtu lpese sincerement

Avec toi jme sens aimer
Jespere que ca dura toute leterniter
T le seul reve de mes nuits
A vec toi je ris a la vie

Je ris au bonneur
Oublie mes maleur
Jtm mon cherie
Jte dis oui pour la vie

A franck

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Jregrette Rien

  tu=ma=vais=pro=mis=que=si=je=re=sor=tait=a=vec=toi 14
  je=se=rai=com=ble=de=bon=neur 8
  avnt=ja=vais=si=peur 5
  mais=j=t=m=res=teau=pres=de=moi 9

  tu=as=te=bus=ta=pro=messe 7
  fai=sant=preu=ve=de=ten=dresse 7
  j=t=m=com=me=ca 6
  ne=chan=ge=rien 4

  on=a=tous=des=de=fauts 6
  mais=toi=ta=touss=qui=me=faut 7
  rend=moi=heu=reu=se 5
  ofre=moi=uneam=bian=ce=cha=le=reuse 8

  avnt=j=tai=mais=bien 5
  mainte=nant=ja=do=re=t=ca=lin 8
  t=bi=sous=t=com=pli=ment 7
  g=limpres=sion=q=tu=l=pe=se=sin=ce=re=ment 12

  a=vec=toi=j=me=sens=ai=mer 8
  jes=pe=re=que=ca=du=ra=toute=le=ter=ni=ter 12
  t=le=seul=re=ve=de=mes=nuits 8
  a=vec=toi=je=ris=a=la=vie 8

  je=ris=au=bon=neur 5
  ou=blie=mes=ma=leur 5
  j=t=m=mon=che=rie 6
  jte=dis=oui=pour=la=vie 6

  a=franck 2
 • Phonétique : Jregrette Rien

  ty mavε pʁɔmi kə si ʒə ʁəsɔʁtε avεk twa
  ʒə səʁε kɔ̃blə də bɔnœʁ
  avn ʒavε si pœʁ
  mε ʒi te εm ʁεstə o pʁə- də mwa

  ty a təbys ta pʁɔmεsə
  fəzɑ̃ pʁəvə də tɑ̃dʁεsə
  ʒi te εm kɔmə ka
  nə ʃɑ̃ʒə ʁjɛ̃

  ɔ̃n- a tus dε dəfo
  mε twa ta tus ki mə fo
  ʁɑ̃ mwa œʁøzə
  ɔfʁə mwa ynə ɑ̃bjɑ̃sə ʃaləʁøzə

  avn ʒtεmε bjɛ̃
  mɛ̃tənɑ̃ ʒadɔʁə te kalɛ̃
  te bizus te kɔ̃plime
  ʒe lɛ̃pʁesjɔ̃ kty lpəzə sɛ̃səʁəmɑ̃

  avεk twa ʒmə sɑ̃sz- εme
  ʒεspəʁə kə ka dyʁa tutə lətεʁnite
  te lə səl ʁəvə də mε nɥi
  a vεk twa ʒə ʁis a la vi

  ʒə ʁis o bɔnœʁ
  ubli mε malœʁ
  ʒi te εm mɔ̃ ʃəʁi
  ʒtə di ui puʁ la vi

  a fʁɑ̃k
 • Syllabes Phonétique : Jregrette Rien

  ty=ma=vε=pʁɔ=mikə=si=ʒə=ʁə=sɔʁ=tε=a=vεk=twa 13
  ʒə=sə=ʁε=kɔ̃=blə=də=bɔ=nœʁ 8
  avn=ʒa=vε=si=pœ=ʁə 6
  mε=ʒi=te=εm=ʁεstəo=pʁə=də=mwa 8

  ty=a=tə=bys=ta=pʁɔ=mε=sə 8
  fə=zɑ̃=pʁə=və=də=tɑ̃=dʁε=sə 8
  ʒi=te=εm=kɔ=mə=ka 6
  nə=ʃɑ̃=ʒə=ʁj=ɛ̃ 5

  ɔ̃=na=tus=dε=də=fo 6
  mε=twa=ta=tus=ki=mə=fo 7
  ʁɑ̃=mwa=œ=ʁø=zə 5
  ɔfʁə=mwa=y=nəɑ̃=bjɑ̃=sə=ʃa=lə=ʁøzə 9

  avn=ʒtε=mε=bj=ɛ̃ 5
  mɛ̃tə=nɑ̃=ʒa=dɔ=ʁə=te=ka=lɛ̃ 8
  te=bi=zus=te=kɔ̃=pli=me 7
  ʒe=lɛ̃=pʁe=sjɔ̃ktylpə=zə=sɛ̃=səʁə=mɑ̃ 8

  a=vεk=twa=ʒmə=sɑ̃s=zε=me 7
  ʒεspə=ʁə=kə=ka=dy=ʁa=tu=tə=lə=tεʁ=ni=te 12
  te=lə=səl=ʁə=və=də=mε=nɥi 8
  a=vεk=twa=ʒə=ʁis=a=la=vi 8

  ʒə=ʁis=o=bɔ=nœ=ʁə 6
  u=bli=mε=ma=lœ=ʁə 6
  ʒi=te=εm=mɔ̃=ʃə=ʁi 6
  ʒtə=di=u=i=puʁ=la=vi 7

  a=fʁɑ̃k 2

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
07/11/2004 00:00(K)=Perle35(#)=

tres beaux comme declaration mais relis toi sais plein de faute
bonne chance avec ton ami