Poeme : ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’Reflechi’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’Reflechi’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

Ce soir a 22. 30
G appris que jallait devenir sœur
Ce fut le total bonneur
Quand je mappretait a me coucher
Pour pouvoir enfin rever
Mon reve et devenue realiter
Tu va vraiment avoir un bébé

Pourtant tu ne souhaite pas la garder
Enfin tu te sens partager
Tu c vraiment pas quoi penser
De ce que va provoquer larriver de ce bebe
Mais moi jsis sur quon va laimer

Ta peur de pas pouvoir te marier
Avec lomme qui ta toujours aimer
Mais sil il tm il va retser
Car lui aussi a tellement souhaiter
D’avoir un bébé, mais toi tu ve avorter

Parle ens avec lui
Tu ne la pas fait tout seul
En tout ca sache que dans les moment difficile
Je serait toujours la
Pour veiller sur toi
Et pks pas sur lui

Je nai qun mots a dire reflechi
Veille a ne pasa faire la plus grosse connerie
Lui enleveler la vie, si ce bébé tu le desire
Donne lui un avenir
Ne le fait pas mourrir

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’Reflechi’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

  ce=soir=a=vingt=deux=point=tren=te 8
  g=ap=pris=que=jal=lait=de=ve=nir=sœur 10
  ce=fut=le=to=tal=bon=neur 7
  quand=je=map=pre=tait=a=me=cou=cher 9
  pour=pou=voir=en=fin=re=ver 7
  mon=re=ve=et=de=ve=nue=rea=li=ter 10
  tu=va=vrai=ment=a=voir=un=bé=bé 9

  pour=tant=tu=ne=sou=haite=pas=la=gar=der 10
  en=fin=tu=te=sens=par=ta=ger 8
  tu=c=vrai=ment=pas=quoi=pen=ser 8
  de=ce=que=va=pro=vo=quer=lar=ri=ver=de=ce=bebe 13
  mais=moi=j=sis=sur=quon=va=lai=mer 9

  ta=peur=de=pas=pou=voir=te=ma=ri=er 10
  a=vec=lom=me=qui=ta=tou=jours=ai=mer 10
  mais=sil=il=t=m=il=va=ret=ser 9
  car=lui=aus=si=a=tel=le=ment=sou=hai=ter 11
  da=voir=un=bé=bé=mais=toi=tu=vea=vor=ter 11

  par=le=ens=a=vec=lui 6
  tu=ne=la=pas=fait=tout=seul 7
  en=tout=ca=sache=que=dans=les=mo=ment=dif=fi=cile 12
  je=se=rait=tou=jours=la 6
  pour=veil=ler=sur=toi 5
  et=p=k=s=pas=sur=lui 7

  je=nai=qun=mots=a=di=re=re=fle=chi 10
  veillea=ne=pa=sa=faire=la=plus=gros=se=con=ne=rie 12
  lui=enle=ve=ler=la=vie=si=ce=bé=bé=tu=le=de=sire 14
  don=ne=lui=un=a=ve=nir 7
  ne=le=fait=pas=mour=rir 6
 • Phonétique : ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’Reflechi’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

  sə swaʁ a vɛ̃t- dø pwɛ̃ tʁɑ̃tə
  ʒe apʁi kə ʒalε dəvəniʁ sœʁ
  sə fy lə tɔtal bɔnœʁ
  kɑ̃ ʒə mapʁətε a mə kuʃe
  puʁ puvwaʁ ɑ̃fɛ̃ ʁəve
  mɔ̃ ʁəvə e dəvənɥ ʁəalite
  ty va vʁεmɑ̃ avwaʁ œ̃ bebe

  puʁtɑ̃ ty nə suεtə pa la ɡaʁde
  ɑ̃fɛ̃ ty tə sɑ̃s paʁtaʒe
  ty se vʁεmɑ̃ pa kwa pɑ̃se
  də sə kə va pʁɔvɔke laʁive də sə bəbə
  mε mwa ʒsi syʁ kɔ̃ va lεme

  ta pœʁ də pa puvwaʁ tə maʁje
  avεk lɔmə ki ta tuʒuʁz- εme
  mε sil il te εm il va ʁεtse
  kaʁ lɥi osi a tεllmɑ̃ suεte
  davwaʁ œ̃ bebe, mε twa ty və avɔʁte

  paʁlə ɑ̃s avεk lɥi
  ty nə la pa fε tu səl
  ɑ̃ tu ka saʃə kə dɑ̃ lε mɔmɑ̃ difisilə
  ʒə səʁε tuʒuʁ la
  puʁ vεje syʁ twa
  e pe ka εs pa syʁ lɥi

  ʒə nε kn moz- a diʁə ʁəflεʃi
  vεjə a nə paza fεʁə la plys ɡʁɔsə kɔnəʁi
  lɥi ɑ̃ləvəle la vi, si sə bebe ty lə dəziʁə
  dɔnə lɥi œ̃n- avəniʁ
  nə lə fε pa muʁʁiʁ
 • Syllabes Phonétique : ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’Reflechi’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

  sə=swaʁ=a=vɛ̃t=dø=pwɛ̃=tʁɑ̃=tə 8
  ʒe=a=pʁikə=ʒa=lε=də=və=niʁ=sœʁ 9
  sə=fy=lə=tɔ=tal=bɔ=nœ=ʁə 8
  kɑ̃ʒə=ma=pʁə=tε=a=mə=ku=ʃe 8
  puʁ=pu=vwaʁ=ɑ̃=fɛ̃=ʁə=ve 7
  mɔ̃ʁə=vəe=də=vənɥ=ʁə=a=li=te 8
  ty=va=vʁε=mɑ̃=a=vwaʁ=œ̃=be=be 9

  puʁ=tɑ̃=tynə=su=εtə=pa=la=ɡaʁ=de 9
  ɑ̃=fɛ̃=ty=tə=sɑ̃s=paʁ=ta=ʒe 8
  ty=se=vʁε=mɑ̃=pa=kwa=pɑ̃=se 8
  də=sə=kə=va=pʁɔ=vɔ=ke=la=ʁi=ve=də=sə=bə=bə 14
  mε=mwa=ʒsi=syʁ=kɔ̃=va=lε=me 8

  ta=pœʁ=də=pa=pu=vwaʁtə=ma=ʁje 8
  a=vεk=lɔmə=ki=ta=tu=ʒuʁ=zε=me 9
  mε=sil=il=te=εm=il=va=ʁεt=se 9
  kaʁ=lɥi=o=si=a=tεl=lmɑ̃=su=ε=te 10
  da=vwaʁ=œ̃=be=be=mε=twa=tyvəa=vɔʁ=te 10

  paʁ=lə=ɑ̃s=a=vεk=lɥi 6
  ty=nə=la=pa=fε=tu=səl 7
  ɑ̃=tu=ka=saʃə=kə=dɑ̃=lε=mɔ=mɑ̃=di=fi=silə 12
  ʒə=sə=ʁε=tu=ʒuʁ=la 6
  puʁ=vε=j=e=syʁ=twa 6
  e=pe=ka=ε=sə=pa=syʁ=lɥi 8

  ʒə=nε=kn=mo=za=diʁəʁə=flε=ʃi 8
  vεjəanə=pa=za=fεʁə=la=plys=ɡʁɔ=sə=kɔ=nə=ʁi 11
  lɥi=ɑ̃lə=və=le=la=vi=si=sə=be=be=ty=lə=də=ziʁə 14
  dɔ=nə=lɥi=œ̃=na=və=niʁ 7
  nə=lə=fε=pa=muʁ=ʁiʁ 6

PostScriptum

lol

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
25/03/2004 00:00Triste Inconnu

tout a fait d’accord !! bonne réaction et j’éspére qu’elle fera la bon choixx!!

Auteur de Poésie
26/03/2004 00:00Romain Dehez

tres bonne morale dans ton poème
je suis moi aussi tout a fait d’accord. . . Bonne continuation 😉