Univers de poésie d'un auteur

Poème:C Ton Choix

Le Poème

Tu as decider de ne pas le garder
C ton choix je dois mincliner
Tu t ptetre fais influencer
Mais ta decider davorter

Mais lui il a rien demand
Il ta pas demand de le crée
Et maintenant tu ve le tuer
Tu ma demand de te pardonner

Quand on aime on est obliger
Mais g du mal a avaler
Cett phradse qui dans mon cœur est coincer
Je ve pas le garder

Et le pere dans tout ca
Tu ne respecte pas son choix
Lui il en ve mais pas toi
Malgrer qui ferait un merveilleux papa

Voila por toi le frere ou la sœur
Que jaurai jamais
Tu tien une grand place deans mon cœur
Malgrer que jamais je ne te verrai

A toi ma mere que jaime malgrer tout
Ja te pardonne passons a autre chose
Je taime trop a en faire une overdose
Mais jaurais tant aimer que naisse ce pti bout

Jvous aime
Partage du Poème avec vos contacts

PostScriptum

je t’aime quand meme tu restera ma maman a moi
pour toujours

Poeme de Je T'aime Nicolas(L)

Poète Je T'aime Nicolas(L)

Je T'aime Nicolas(L) a publié sur le site 170 écrits. Je T'aime Nicolas(L) est membre du site depuis l'année 2004.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: C Ton Choixtu=as=de=ci=der=de=ne=pas=le=gar=der 11
c=ton=choix=je=dois=min=cli=ner 8
tu=t=p=te=tre=fais=in=fluen=cer 9
mais=ta=de=ci=der=da=vor=ter 8

mais=lui=il=a=rien=de=mand 7
il=ta=pas=de=mand=de=le=crée 8
et=main=te=nant=tu=ve=le=tuer 8
tu=ma=de=mand=de=te=par=don=ner 9

quand=on=aime=on=est=o=bli=ger 8
mais=g=du=mal=a=a=va=ler 8
cett=phrad=se=qui=dans=mon=cœur=est=coin=cer 10
je=ve=pas=le=gar=der 6

et=le=pe=re=dans=tout=ca 7
tu=ne=res=pec=te=pas=son=choix 8
lui=il=en=ve=mais=pas=toi 7
mal=grer=qui=fe=rait=un=mer=veilleux=pa=pa 10

voi=la=por=toi=le=fre=reou=la=sœur 9
que=jau=rai=ja=mais 5
tu=tien=une=grand=pla=ce=deans=mon=cœur 9
mal=grer=que=ja=mais=je=ne=te=ver=rai 10

a=toi=ma=me=re=que=jaime=mal=grer=tout 10
ja=te=par=donne=pas=sons=a=autre=chose 9
je=taime=trop=a=en=fai=reu=ne=o=ver=dose 11
mais=jau=rais=tant=ai=mer=que=naisse=ce=p=ti=bout 12

jvous=ai=me 3
Phonétique : C Ton Choixty a dəside də nə pa lə ɡaʁde
se tɔ̃ ʃwa ʒə dwa mɛ̃kline
ty te ptεtʁə fεz- ɛ̃flɥɑ̃se
mε ta dəside davɔʁte

mε lɥi il a ʁjɛ̃ dəmɑ̃
il ta pa dəmɑ̃ də lə kʁe
e mɛ̃tənɑ̃ ty və lə tɥe
ty ma dəmɑ̃ də tə paʁdɔne

kɑ̃t- ɔ̃n- εmə ɔ̃n- εt- ɔbliʒe
mε ʒe dy mal a avale
sεt fʁadsə ki dɑ̃ mɔ̃ kœʁ ε kwɛ̃se
ʒə və pa lə ɡaʁde

e lə pəʁə dɑ̃ tu ka
ty nə ʁεspεktə pa sɔ̃ ʃwa
lɥi il ɑ̃ və mε pa twa
malɡʁe ki fəʁε œ̃ mεʁvεjø papa

vwala pɔʁ twa lə fʁəʁə u la sœʁ
kə ʒoʁε ʒamε
ty tjɛ̃ ynə ɡʁɑ̃ plasə dəɑ̃ mɔ̃ kœʁ
malɡʁe kə ʒamε ʒə nə tə veʁε

a twa ma məʁə kə ʒεmə malɡʁe tu
ʒa tə paʁdɔnə pasɔ̃z- a otʁə ʃozə
ʒə tεmə tʁo a ɑ̃ fεʁə ynə ɔvεʁdozə
mε ʒoʁε tɑ̃ εme kə nεsə sə pti bu

ʒvusz- εmə
Syllabes Phonétique : C Ton Choixty=adə=si=de=də=nə=pa=lə=ɡaʁ=de 10
se=tɔ̃=ʃwa=ʒə=dwa=mɛ̃=kli=ne 8
ty=te=ptε=tʁə=fε=zɛ̃f=lɥɑ̃=se 8
mε=ta=də=si=de=da=vɔʁ=te 8

mε=lɥi=il=a=ʁj=ɛ̃=də=mɑ̃ 8
il=ta=pa=də=mɑ̃=də=lə=kʁe 8
e=mɛ̃=tə=nɑ̃=ty=və=lə=tɥe 8
ty=ma=də=mɑ̃də=tə=paʁ=dɔ=ne 8

kɑ̃=tɔ̃=nεmə=ɔ̃=nε=tɔ=bli=ʒe 8
mε=ʒe=dy=mal=a=a=va=le 8
sεt=fʁad=sə=ki=dɑ̃=mɔ̃=kœʁ=ε=kwɛ̃se 9
ʒə=və=pa=lə=ɡaʁ=de 6

e=lə=pə=ʁə=dɑ̃=tu=ka 7
ty=nə=ʁεs=pεk=tə=pa=sɔ̃=ʃwa 8
lɥi=il=ɑ̃=və=mε=pa=twa 7
mal=ɡʁe=kifə=ʁε=œ̃=mεʁ=vε=jø=pa=pa 10

vwa=la=pɔʁ=twalə=fʁəʁə=u=la=sœʁ 8
kə=ʒo=ʁε=ʒa=mε 5
ty=tjɛ̃=ynə=ɡʁɑ̃=plasə=dəɑ̃=mɔ̃=kœʁ 8
mal=ɡʁe=kə=ʒa=mεʒə=nə=tə=ve=ʁε 9

a=twa=mamə=ʁə=kə=ʒε=mə=mal=ɡʁe=tu 10
ʒatə=paʁ=dɔ=nə=pa=sɔ̃=za=o=tʁə=ʃozə 10
ʒə=tεmə=tʁo=a=ɑ̃=fε=ʁəy=nə=ɔ=vεʁ=dozə 11
mε=ʒo=ʁε=tɑ̃=ε=me=kə=nεsə=sə=pti=bu 11

ʒvus=zε=mə 3

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaires Sur La Poesie

Auteur de Poésie
28/03/2004 00:00Pingwoman56

superbe!! ne garde pas ça pour toi car ça va te ruiner faut que tu l’exteriorise tant qu’il en ai encore temps discute en avec ta maman. . . !!!
amitiée

Auteur de Poésie
28/03/2004 00:00Je T'aime Nicolas(L)

merci pour ton com.
c gentille mais c deja fais.
lol gros bisou

Poème - Sans Thème -
Du 28/03/2004 00:00

L'écrit contient 158 mots qui sont répartis dans 7 strophes.