Poeme : C Ton Choix

C Ton Choix

Tu as decider de ne pas le garder
C ton choix je dois mincliner
Tu t ptetre fais influencer
Mais ta decider davorter

Mais lui il a rien demand
Il ta pas demand de le crée
Et maintenant tu ve le tuer
Tu ma demand de te pardonner

Quand on aime on est obliger
Mais g du mal a avaler
Cett phradse qui dans mon cœur est coincer
Je ve pas le garder

Et le pere dans tout ca
Tu ne respecte pas son choix
Lui il en ve mais pas toi
Malgrer qui ferait un merveilleux papa

Voila por toi le frere ou la sœur
Que jaurai jamais
Tu tien une grand place deans mon cœur
Malgrer que jamais je ne te verrai

A toi ma mere que jaime malgrer tout
Ja te pardonne passons a autre chose
Je taime trop a en faire une overdose
Mais jaurais tant aimer que naisse ce pti bout

Jvous aime

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: C Ton Choix

  tu=as=de=ci=der=de=ne=pas=le=gar=der 11
  c=ton=choix=je=dois=min=cli=ner 8
  tu=t=p=te=tre=fais=in=fluen=cer 9
  mais=ta=de=ci=der=da=vor=ter 8

  mais=lui=il=a=rien=de=mand 7
  il=ta=pas=de=mand=de=le=crée 8
  et=main=te=nant=tu=ve=le=tuer 8
  tu=ma=de=mand=de=te=par=don=ner 9

  quand=on=aime=on=est=o=bli=ger 8
  mais=g=du=mal=a=a=va=ler 8
  cett=phrad=se=qui=dans=mon=cœur=est=coin=cer 10
  je=ve=pas=le=gar=der 6

  et=le=pe=re=dans=tout=ca 7
  tu=ne=res=pec=te=pas=son=choix 8
  lui=il=en=ve=mais=pas=toi 7
  mal=grer=qui=fe=rait=un=mer=veilleux=pa=pa 10

  voi=la=por=toi=le=fre=reou=la=sœur 9
  que=jau=rai=ja=mais 5
  tu=tien=une=grand=pla=ce=deans=mon=cœur 9
  mal=grer=que=ja=mais=je=ne=te=ver=rai 10

  a=toi=ma=me=re=que=jaime=mal=grer=tout 10
  ja=te=par=donne=pas=sons=a=autre=chose 9
  je=taime=trop=a=en=fai=reu=ne=o=ver=dose 11
  mais=jau=rais=tant=ai=mer=que=naisse=ce=p=ti=bout 12

  jvous=ai=me 3
 • Phonétique : C Ton Choix

  ty a dəside də nə pa lə ɡaʁde
  se tɔ̃ ʃwa ʒə dwa mɛ̃kline
  ty te ptεtʁə fεz- ɛ̃flɥɑ̃se
  mε ta dəside davɔʁte

  mε lɥi il a ʁjɛ̃ dəmɑ̃
  il ta pa dəmɑ̃ də lə kʁe
  e mɛ̃tənɑ̃ ty və lə tɥe
  ty ma dəmɑ̃ də tə paʁdɔne

  kɑ̃t- ɔ̃n- εmə ɔ̃n- εt- ɔbliʒe
  mε ʒe dy mal a avale
  sεt fʁadsə ki dɑ̃ mɔ̃ kœʁ ε kwɛ̃se
  ʒə və pa lə ɡaʁde

  e lə pəʁə dɑ̃ tu ka
  ty nə ʁεspεktə pa sɔ̃ ʃwa
  lɥi il ɑ̃ və mε pa twa
  malɡʁe ki fəʁε œ̃ mεʁvεjø papa

  vwala pɔʁ twa lə fʁəʁə u la sœʁ
  kə ʒoʁε ʒamε
  ty tjɛ̃ ynə ɡʁɑ̃ plasə dəɑ̃ mɔ̃ kœʁ
  malɡʁe kə ʒamε ʒə nə tə veʁε

  a twa ma məʁə kə ʒεmə malɡʁe tu
  ʒa tə paʁdɔnə pasɔ̃z- a otʁə ʃozə
  ʒə tεmə tʁo a ɑ̃ fεʁə ynə ɔvεʁdozə
  mε ʒoʁε tɑ̃ εme kə nεsə sə pti bu

  ʒvusz- εmə
 • Syllabes Phonétique : C Ton Choix

  ty=adə=si=de=də=nə=pa=lə=ɡaʁ=de 10
  se=tɔ̃=ʃwa=ʒə=dwa=mɛ̃=kli=ne 8
  ty=te=ptε=tʁə=fε=zɛ̃f=lɥɑ̃=se 8
  mε=ta=də=si=de=da=vɔʁ=te 8

  mε=lɥi=il=a=ʁj=ɛ̃=də=mɑ̃ 8
  il=ta=pa=də=mɑ̃=də=lə=kʁe 8
  e=mɛ̃=tə=nɑ̃=ty=və=lə=tɥe 8
  ty=ma=də=mɑ̃də=tə=paʁ=dɔ=ne 8

  kɑ̃=tɔ̃=nεmə=ɔ̃=nε=tɔ=bli=ʒe 8
  mε=ʒe=dy=mal=a=a=va=le 8
  sεt=fʁad=sə=ki=dɑ̃=mɔ̃=kœʁ=ε=kwɛ̃se 9
  ʒə=və=pa=lə=ɡaʁ=de 6

  e=lə=pə=ʁə=dɑ̃=tu=ka 7
  ty=nə=ʁεs=pεk=tə=pa=sɔ̃=ʃwa 8
  lɥi=il=ɑ̃=və=mε=pa=twa 7
  mal=ɡʁe=kifə=ʁε=œ̃=mεʁ=vε=jø=pa=pa 10

  vwa=la=pɔʁ=twalə=fʁəʁə=u=la=sœʁ 8
  kə=ʒo=ʁε=ʒa=mε 5
  ty=tjɛ̃=ynə=ɡʁɑ̃=plasə=dəɑ̃=mɔ̃=kœʁ 8
  mal=ɡʁe=kə=ʒa=mεʒə=nə=tə=ve=ʁε 9

  a=twa=mamə=ʁə=kə=ʒε=mə=mal=ɡʁe=tu 10
  ʒatə=paʁ=dɔ=nə=pa=sɔ̃=za=o=tʁə=ʃozə 10
  ʒə=tεmə=tʁo=a=ɑ̃=fε=ʁəy=nə=ɔ=vεʁ=dozə 11
  mε=ʒo=ʁε=tɑ̃=ε=me=kə=nεsə=sə=pti=bu 11

  ʒvus=zε=mə 3

PostScriptum

je t’aime quand meme tu restera ma maman a moi
pour toujours

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
28/03/2004 00:00Pingwoman56

superbe!! ne garde pas ça pour toi car ça va te ruiner faut que tu l’exteriorise tant qu’il en ai encore temps discute en avec ta maman. . . !!!
amitiée

Auteur de Poésie
28/03/2004 00:00Je T'aime Nicolas(L)

merci pour ton com.
c gentille mais c deja fais.
lol gros bisou