Poème-France.com

Poeme : Jregrette RienJregrette Rien

Tu mavais promis que si je resortait avec toi
Je serai comble de bonneur
Avnt javais si peur
Mais jtm reste au pres de moi

Tu as tebus ta promesse
Faisant preuve de tendresse
Jtm comme ca
Ne change rien

On a tous des defauts
Mais toi ta touss qui me faut
Rend moi heureuse
Ofre moi une ambiance chalereuse

Avnt jtaimais bien
Maintenant jadore t calin
T bisous t compliment
G limpression qtu lpese sincerement

Avec toi jme sens aimer
Jespere que ca dura toute leterniter
T le seul reve de mes nuits
A vec toi je ris a la vie

Je ris au bonneur
Oublie mes maleur
Jtm mon cherie
Jte dis oui pour la vie

A franck
Je T'aime Nicolas(L)

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ty mavε pʁɔmi kə si ʒə ʁəsɔʁtε avεk twa
ʒə səʁε kɔ̃blə də bɔnœʁ
avn ʒavε si pœʁ
mε ʒi te εm ʁεstə o pʁə- də mwa

ty a təbys ta pʁɔmεsə
fəzɑ̃ pʁəvə də tɑ̃dʁεsə
ʒi te εm kɔmə ka
nə ʃɑ̃ʒə ʁjɛ̃

ɔ̃n- a tus dε dəfo
mε twa ta tus ki mə fo
ʁɑ̃ mwa œʁøzə
ɔfʁə mwa ynə ɑ̃bjɑ̃sə ʃaləʁøzə

avn ʒtεmε bjɛ̃
mɛ̃tənɑ̃ ʒadɔʁə te kalɛ̃
te bizus te kɔ̃plime
ʒe lɛ̃pʁesjɔ̃ kty lpəzə sɛ̃səʁəmɑ̃

avεk twa ʒmə sɑ̃sz- εme
ʒεspəʁə kə ka dyʁa tutə lətεʁnite
te lə səl ʁəvə də mε nɥi
a vεk twa ʒə ʁis a la vi

ʒə ʁis o bɔnœʁ
ubli mε malœʁ
ʒi te εm mɔ̃ ʃəʁi
ʒtə di ui puʁ la vi

a fʁɑ̃k