Poème-France.com

Poeme : PersonnalitésPersonnalités

On se regarde chaque soir devant sa glasses.
Avec une certaine audace.
On se touche, on s’identifie.
Dans cette autobiographie.
Mais dans nôtre tête tous évolue.
Dans cette configuration absolue.
Le besoins de se rendre voulue.
L’envie de chercher ce superflue.
Il aime jouer, s’éclater à nous faire saigner.
Par la moral de notre manque à gagné.
Et pourtant je l’es aimer.
Mais elle ne ma pas accompagner et s’est éloigné.
Tous en restant coller à mon cœur indigné.
Et les jours passe dans cette personnalité.
Qui ce veux un peut courcircuité.
On joue à qui va faire mal l’autre.
On ce renvoie la balle à qui la vôtre !
Tu fais des signes qui en disent long.
Et tu te prends pour un caméléon.
Qui en peu plus de ce tourbillon.
Soif de connerie tu n’es qu’une clownerie.
Et tu te vois toi personnalité dans ta nudité.
Dans tes yeux de biche tu veux éclater.
Car tu n’a qu’une seul volonté.
De ce lien d’amitié qui rime avec à moitié.
De cette Personnalités pleine d’ambiguïté.
Que tu à quittés d’un regard inquiété.
Ce visage que tu n’auras pas su aimé.
Tu vie comme tu peux.
Tu t’enfonce comme tu veux.
Et tu disparais comme le fantôme que tu es a tes yeux.
Jéjé

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ɔ̃ sə ʁəɡaʁdə ʃakə swaʁ dəvɑ̃ sa ɡlasə.
avεk ynə sεʁtεnə odasə.
ɔ̃ sə tuʃə, ɔ̃ sidɑ̃tifi.
dɑ̃ sεtə otɔbjɔɡʁafi.
mε dɑ̃ notʁə tεtə tusz- evɔlɥ.
dɑ̃ sεtə kɔ̃fiɡyʁasjɔ̃ absɔlɥ.
lə bəzwɛ̃ də sə ʁɑ̃dʁə vulɥ.
lɑ̃vi də ʃεʁʃe sə sypεʁflɥ.
il εmə ʒue, seklate a nu fεʁə sεɲe.
paʁ la mɔʁal də nɔtʁə mɑ̃kə a ɡaɲe.
e puʁtɑ̃ ʒə lε εme.
mεz- εllə nə ma pa akɔ̃paɲe e sεt- elwaɲe.
tusz- ɑ̃ ʁεstɑ̃ kɔle a mɔ̃ kœʁ ɛ̃diɲe.
e lε ʒuʁ pasə dɑ̃ sεtə pεʁsɔnalite.
ki sə vøz- œ̃ pø kuʁsiʁkɥite.
ɔ̃ ʒu a ki va fεʁə mal lotʁə.
ɔ̃ sə ʁɑ̃vwa la balə a ki la votʁə !
ty fε dε siɲə ki ɑ̃ dize lɔ̃.
e ty tə pʁɑ̃ puʁ œ̃ kameleɔ̃.
ki ɑ̃ pø plys də sə tuʁbijɔ̃.
swaf də kɔnəʁi ty nε kynə klɔwnəʁi.
e ty tə vwa twa pεʁsɔnalite dɑ̃ ta nydite.
dɑ̃ tεz- iø də biʃə ty vøz- eklate.
kaʁ ty na kynə səl vɔlɔ̃te.
də sə ljɛ̃ damitje ki ʁimə avεk a mwatje.
də sεtə pεʁsɔnalite plεnə dɑ̃biɡyite.
kə ty a kite dœ̃ ʁəɡaʁ ɛ̃kjete.
sə vizaʒə kə ty noʁa pa sy εme.
ty vi kɔmə ty pø.
ty tɑ̃fɔ̃sə kɔmə ty vø.
e ty dispaʁε kɔmə lə fɑ̃tomə kə ty ε a tεz- iø.