Poeme-France : Lecture Écrit Vie

Poeme : Personnalités

Poème Vie
Publié le 27/04/2011 01:10

L'écrit contient 227 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Jéjé

Personnalités

On se regarde chaque soir devant sa glasses.
Avec une certaine audace.
On se touche, on s’identifie.
Dans cette autobiographie.
Mais dans nôtre tête tous évolue.
Dans cette configuration absolue.
Le besoins de se rendre voulue.
L’envie de chercher ce superflue.
Il aime jouer, s’éclater à nous faire saigner.
Par la moral de notre manque à gagné.
Et pourtant je l’es aimer.
Mais elle ne ma pas accompagner et s’est éloigné.
Tous en restant coller à mon cœur indigné.
Et les jours passe dans cette personnalité.
Qui ce veux un peut courcircuité.
On joue à qui va faire mal l’autre.
On ce renvoie la balle à qui la vôtre !
Tu fais des signes qui en disent long.
Et tu te prends pour un caméléon.
Qui en peu plus de ce tourbillon.
Soif de connerie tu n’es qu’une clownerie.
Et tu te vois toi personnalité dans ta nudité.
Dans tes yeux de biche tu veux éclater.
Car tu n’a qu’une seul volonté.
De ce lien d’amitié qui rime avec à moitié.
De cette Personnalités pleine d’ambiguïté.
Que tu à quittés d’un regard inquiété.
Ce visage que tu n’auras pas su aimé.
Tu vie comme tu peux.
Tu t’enfonce comme tu veux.
Et tu disparais comme le fantôme que tu es a tes yeux.
 • Pieds Hyphénique: Personnalités

  on=se=re=gar=de=cha=que=soir=de=vant=sa=glasses 12
  a=vec=u=ne=cer=tai=neau=dace 8
  on=se=touche=on=si=den=tifie 7
  dans=cet=teau=to=bio=gra=phie 7
  mais=dans=nô=tre=tê=te=tous=é=volue 9
  dans=cet=te=con=fi=gu=ra=ti=on=ab=solue 11
  le=be=soins=de=se=ren=dre=voulue 8
  len=vie=de=cher=cher=ce=su=per=flue 9
  il=ai=me=jouer=sé=cla=ter=à=nous=fai=re=sai=gner 13
  par=la=mo=ral=de=no=tre=man=queà=ga=gné 11
  et=pour=tant=je=les=ai=mer 7
  mais=el=le=ne=ma=pas=ac=com=pa=gner=et=sest=é=loi=gné 15
  tous=en=res=tant=col=ler=à=mon=cœur=in=di=gné 12
  et=les=jours=pas=se=dans=cet=te=per=son=na=li=té 13
  qui=ce=veux=un=peut=cour=cir=cui=té 9
  on=joueà=qui=va=fai=re=mal=lautre 8
  on=ce=ren=voie=la=bal=leà=qui=la=vô=tre 11
  tu=fais=des=si=gnes=qui=en=di=sent=long 10
  et=tu=te=prends=pour=un=ca=mé=léon 9
  qui=en=peu=plus=de=ce=tour=billon 8
  soif=de=con=ne=rie=tu=nes=quu=ne=clow=ne=rie 12
  et=tu=te=vois=toi=per=son=na=li=té=dans=ta=nu=di=té 15
  dans=tes=y=eux=de=bi=che=tu=veux=é=cla=ter 12
  car=tu=na=quu=ne=seul=vo=lon=té 9
  de=ce=lien=da=mi=ti=é=qui=ri=mea=vec=à=moi=ti=é 15
  de=cet=te=per=son=na=li=tés=plei=ne=dam=bi=guï=té 14
  que=tu=à=quit=tés=dun=re=gard=in=qui=é=té 12
  ce=vi=sa=ge=que=tu=nau=ras=pas=su=ai=mé 12
  tu=vie=com=me=tu=peux 6
  tu=ten=fon=ce=com=me=tu=veux 8
  et=tu=dis=pa=rais=com=me=le=fan=tô=me=que=tu=es=a=tes=y=eux 18
 • Phonétique : Personnalités

  ɔ̃ sə ʁəɡaʁdə ʃakə swaʁ dəvɑ̃ sa ɡlasə.
  avεk ynə sεʁtεnə odasə.
  ɔ̃ sə tuʃə, ɔ̃ sidɑ̃tifi.
  dɑ̃ sεtə otɔbjɔɡʁafi.
  mε dɑ̃ notʁə tεtə tusz- evɔlɥ.
  dɑ̃ sεtə kɔ̃fiɡyʁasjɔ̃ absɔlɥ.
  lə bəzwɛ̃ də sə ʁɑ̃dʁə vulɥ.
  lɑ̃vi də ʃεʁʃe sə sypεʁflɥ.
  il εmə ʒue, seklate a nu fεʁə sεɲe.
  paʁ la mɔʁal də nɔtʁə mɑ̃kə a ɡaɲe.
  e puʁtɑ̃ ʒə lε εme.
  mεz- εllə nə ma pa akɔ̃paɲe e sεt- elwaɲe.
  tusz- ɑ̃ ʁεstɑ̃ kɔle a mɔ̃ kœʁ ɛ̃diɲe.
  e lε ʒuʁ pasə dɑ̃ sεtə pεʁsɔnalite.
  ki sə vøz- œ̃ pø kuʁsiʁkɥite.
  ɔ̃ ʒu a ki va fεʁə mal lotʁə.
  ɔ̃ sə ʁɑ̃vwa la balə a ki la votʁə !
  ty fε dε siɲə ki ɑ̃ dize lɔ̃.
  e ty tə pʁɑ̃ puʁ œ̃ kameleɔ̃.
  ki ɑ̃ pø plys də sə tuʁbijɔ̃.
  swaf də kɔnəʁi ty nε kynə klɔwnəʁi.
  e ty tə vwa twa pεʁsɔnalite dɑ̃ ta nydite.
  dɑ̃ tεz- iø də biʃə ty vøz- eklate.
  kaʁ ty na kynə səl vɔlɔ̃te.
  də sə ljɛ̃ damitje ki ʁimə avεk a mwatje.
  də sεtə pεʁsɔnalite plεnə dɑ̃biɡyite.
  kə ty a kite dœ̃ ʁəɡaʁ ɛ̃kjete.
  sə vizaʒə kə ty noʁa pa sy εme.
  ty vi kɔmə ty pø.
  ty tɑ̃fɔ̃sə kɔmə ty vø.
  e ty dispaʁε kɔmə lə fɑ̃tomə kə ty ε a tεz- iø.
 • Pieds Phonétique : Personnalités

  ɔ̃=sə=ʁə=ɡaʁ=də=ʃa=kə=swaʁ=də=vɑ̃=sa=ɡlasə 12
  a=vεk=y=nə=sεʁ=tε=nəo=dasə 8
  ɔ̃=sə=tuʃə=ɔ̃=si=dɑ̃=ti=fi 8
  dɑ̃=sε=təo=tɔ=bjɔ=ɡʁa=fi 7
  mε=dɑ̃=no=tʁə=tε=tə=tus=ze=vɔlɥ 9
  dɑ̃=sε=tə=kɔ̃=fi=ɡy=ʁa=sj=ɔ̃=ab=sɔlɥ 11
  lə=bə=zwɛ̃=də=sə=ʁɑ̃=dʁə=vulɥ 8
  lɑ̃=vi=də=ʃεʁ=ʃe=sə=sy=pεʁflɥ 8
  il=ε=mə=ʒu=e=se=kla=te=a=nu=fε=ʁə=sε=ɲe 14
  paʁ=la=mɔ=ʁal=də=nɔ=tʁə=mɑ̃=kəa=ɡa=ɲe 11
  e=puʁ=tɑ̃=ʒə=lε=ε=me 7
  mε=zεl=lə=nə=ma=pa=a=kɔ̃=pa=ɲe=e=sε=te=lwa=ɲe 15
  tus=zɑ̃=ʁεs=tɑ̃=kɔ=le=a=mɔ̃=kœʁ=ɛ̃=di=ɲe 12
  e=lε=ʒuʁ=pa=sə=dɑ̃=sε=tə=pεʁ=sɔ=na=li=te 13
  ki=sə=vø=zœ̃=pø=kuʁ=siʁ=kɥi=te 9
  ɔ̃=ʒu=a=ki=va=fε=ʁə=mal=lotʁə 9
  ɔ̃=sə=ʁɑ̃=vwa=la=ba=ləa=ki=la=votʁə 10
  ty=fε=dε=si=ɲə=ki=ɑ̃=di=ze=lɔ̃ 10
  e=ty=tə=pʁɑ̃=puʁ=œ̃=ka=me=le=ɔ̃ 10
  ki=ɑ̃=pø=plys=də=sə=tuʁ=bi=jɔ̃ 9
  swaf=də=kɔ=nə=ʁi=ty=nε=ky=nə=klɔw=nə=ʁi 12
  e=ty=tə=vwa=twa=pεʁ=sɔ=na=li=te=dɑ̃=ta=ny=di=te 15
  dɑ̃=tε=zi=ø=də=bi=ʃə=ty=vø=ze=kla=te 12
  kaʁ=ty=na=ky=nə=səl=vɔ=lɔ̃=te 9
  də=sə=ljɛ̃=da=mi=tj=e=ki=ʁi=məa=vεk=a=mwa=tj=e 15
  də=sε=tə=pεʁ=sɔ=na=li=te=plε=nə=dɑ̃=bi=ɡy=i=te 15
  kə=ty=a=ki=te=dœ̃=ʁə=ɡaʁ=ɛ̃=kj=e=te 12
  sə=vi=za=ʒə=kə=ty=no=ʁa=pa=sy=ε=me 12
  ty=vi=kɔ=mə=ty=pø 6
  ty=tɑ̃=fɔ̃=sə=kɔ=mə=ty=vø 8
  e=ty=dis=pa=ʁε=kɔ=mə=lə=fɑ̃=to=mə=kə=ty=ε=a=tε=zi=ø 18

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
20/02/2018Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre resentit, un encouragement, un conseille ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.