Poeme-France : Lecture Écrit Vie

Poeme : Irrésolu

Poème Vie
Publié le 01/05/2011 15:31

L'écrit contient 200 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Jéjé

Irrésolu

Dans cette vie de caprice.
Qui sous ses airs d’Ambassadrice.
Nous laisse dans les néants de nos problèmes.
Que j’en reste blême.
Cela ne me rendra pas cet emblème.
Souvent déçu mais pas résolut.
De Ce que la vie t’apporte au détriment du superflue.
Tu te lève le matin et tu y crois dure comme fer.
Demain sera encore une journée sans atmosphère.
Tu rêves, tu regardes ceux qui s’aiment avec tous leur problème.
Dans cette flemme d’esprit qui t’indiffère.
Ou es- tu surtout un somnifère.
Qui à arrêté les hypothèses pour se tirer d’affaire.
Se rendre compte que les gens parlent, se confient mais s’indiffèrent.
Du moment que leur vie paraît être une prouesse.
Sentiment écœurant qui se professe.
Car tous est diphasé.
Mortifié, remplacé.
L’Irrésolu serai t’il devenue résolu.
Dans des sentiments qui non plus un seul sens.
D’être aveugle au point de ne plus retrouver cette ressemblance.
Tu choisis ton chemin avec cette certaine pétulance.
Mais au font tu perds en excellence.
Quand le regard tombe sur toi tu n’es plus qu’une somnolence.
Car la vie n’a qu’un seul but ton existence.
 • Pieds Hyphénique: Irrésolu

  dans=cet=te=vie=de=ca=price 7
  qui=sous=ses=airs=dam=bas=sa=drice 8
  nous=lais=se=dans=les=né=ants=de=nos=pro=blèmes 11
  que=jen=res=te=blême 5
  ce=la=ne=me=ren=dra=pas=cet=em=blème 10
  sou=vent=dé=çu=mais=pas=ré=so=lut 9
  de=ce=que=la=vie=tap=por=teau=dé=tri=ment=du=su=per=flue 15
  tu=te=lè=ve=le=ma=tin=et=tu=y=crois=du=re=com=me=fer 16
  de=main=se=ra=en=co=reu=ne=jour=née=sans=at=mo=sphère 14
  tu=rêves=tu=re=gar=des=ceux=qui=sai=ment=a=vec=tous=leur=pro=blème 16
  dans=cet=te=flem=me=des=prit=qui=tin=dif=fère 11
  ou=es=tu=sur=tout=un=som=ni=fère 9
  qui=à=ar=rê=té=les=hy=po=thè=ses=pour=se=ti=rer=daf=faire 16
  se=ren=dre=comp=te=que=les=gens=par=lent=se=con=fient=mais=sin=dif=fèrent 17
  du=mo=ment=que=leur=vie=pa=raît=ê=treu=ne=prouesse 12
  sen=ti=ment=é=cœu=rant=qui=se=pro=fesse 10
  car=tous=est=di=pha=sé 6
  mor=ti=fi=é=rem=pla=cé 7
  lir=ré=so=lu=se=rai=til=de=ve=nue=ré=so=lu 13
  dans=des=sen=ti=ments=qui=non=plus=un=seul=sens 11
  dê=trea=veu=gleau=point=de=ne=plus=re=trou=ver=cet=te=res=sem=blance 16
  tu=choi=sis=ton=che=min=a=vec=cet=te=cer=tai=ne=pé=tu=lance 16
  mais=au=font=tu=perds=en=ex=cel=lence 9
  quand=le=re=gard=tom=be=sur=toi=tu=nes=plus=quu=ne=som=no=lence 16
  car=la=vie=na=quun=seul=but=ton=exis=tence 10
 • Phonétique : Irrésolu

  dɑ̃ sεtə vi də kapʁisə.
  ki su sεz- εʁ dɑ̃basadʁisə.
  nu lεsə dɑ̃ lε neɑ̃ də no pʁɔblεmə.
  kə ʒɑ̃ ʁεstə blεmə.
  səla nə mə ʁɑ̃dʁa pa sεt ɑ̃blεmə.
  suvɑ̃ desy mε pa ʁezɔly.
  də sə kə la vi tapɔʁtə o detʁime dy sypεʁflɥ.
  ty tə lεvə lə matɛ̃ e ty i kʁwa dyʁə kɔmə fεʁ.
  dəmɛ̃ səʁa ɑ̃kɔʁə ynə ʒuʁne sɑ̃z- atmɔsfεʁə.
  ty ʁεvə, ty ʁəɡaʁdə- sø ki sεme avεk tus lœʁ pʁɔblεmə.
  dɑ̃ sεtə flamə dεspʁi ki tɛ̃difεʁə.
  u ε ty syʁtu œ̃ sɔmnifεʁə.
  ki a aʁεte lεz- ipɔtεzə puʁ sə tiʁe dafεʁə.
  sə ʁɑ̃dʁə kɔ̃tə kə lε ʒɑ̃ paʁle, sə kɔ̃fje mε sɛ̃difεʁe.
  dy mɔmɑ̃ kə lœʁ vi paʁε εtʁə ynə pʁuεsə.
  sɑ̃timɑ̃e ekeyʁɑ̃ ki sə pʁɔfεsə.
  kaʁ tusz- ε difaze.
  mɔʁtifje, ʁɑ̃plase.
  liʁezɔly səʁε til dəvənɥ ʁezɔly.
  dɑ̃ dε sɑ̃timɑ̃ɑ̃ ki nɔ̃ plysz- œ̃ səl sɑ̃s.
  dεtʁə avøɡlə o pwɛ̃ də nə plys ʁətʁuve sεtə ʁəsɑ̃blɑ̃sə.
  ty ʃwazi tɔ̃ ʃəmɛ̃ avεk sεtə sεʁtεnə petylɑ̃sə.
  mεz- o fɔ̃ ty pεʁdz- ɑ̃n- εksεllɑ̃sə.
  kɑ̃ lə ʁəɡaʁ tɔ̃bə syʁ twa ty nε plys kynə sɔmnɔlɑ̃sə.
  kaʁ la vi na kœ̃ səl byt tɔ̃n- εɡzistɑ̃sə.
 • Pieds Phonétique : Irrésolu

  dɑ̃=sε=tə=vi=də=ka=pʁisə 7
  ki=su=sε=zεʁ=dɑ̃=ba=sa=dʁisə 8
  nu=lε=sə=dɑ̃=lε=ne=ɑ̃=də=no=pʁɔ=blεmə 11
  kə=ʒɑ̃=ʁεs=tə=blεmə 5
  sə=la=nə=mə=ʁɑ̃=dʁa=pa=sεt=ɑ̃=blεmə 10
  su=vɑ̃=de=sy=mε=pa=ʁe=zɔ=ly 9
  də=sə=kə=la=vi=ta=pɔʁ=təo=de=tʁi=me=dy=sy=pεʁflɥ 14
  ty=tə=lε=və=lə=ma=tɛ̃=e=ty=i=kʁwa=dy=ʁə=kɔ=mə=fεʁ 16
  də=mɛ̃=sə=ʁa=ɑ̃=kɔ=ʁəy=nə=ʒuʁ=ne=sɑ̃=zat=mɔs=fεʁə 14
  ty=ʁεvə=ty=ʁə=ɡaʁ=də=sø=ki=sε=me=a=vεk=tus=lœʁ=pʁɔ=blεmə 16
  dɑ̃=sε=tə=fla=mə=dεs=pʁi=ki=tɛ̃=di=fεʁə 11
  u=ε=ty=syʁ=tu=œ̃=sɔm=ni=fεʁə 9
  ki=a=a=ʁε=te=lε=zi=pɔ=tε=zə=puʁ=sə=ti=ʁe=da=fεʁə 16
  sə=ʁɑ̃=dʁə=kɔ̃=tə=kə=lε=ʒɑ̃=paʁ=le=sə=kɔ̃=fj=e=mε=sɛ̃=di=fε=ʁe 19
  dy=mɔ=mɑ̃=kə=lœʁ=vi=pa=ʁε=ε=tʁəy=nə=pʁu=εsə 13
  sɑ̃=ti=mɑ̃=e=e=ke=y=ʁɑ̃=ki=sə=pʁɔ=fεsə 12
  kaʁ=tus=zε=di=fa=ze 6
  mɔʁ=ti=fj=e=ʁɑ̃=pla=se 7
  li=ʁe=zɔ=ly=sə=ʁε=til=də=vənɥ=ʁe=zɔ=ly 12
  dɑ̃=dε=sɑ̃=ti=mɑ̃=ɑ̃=ki=nɔ̃=plys=zœ̃=səl=sɑ̃s 12
  dε=tʁəa=vø=ɡləo=pwɛ̃=də=nə=plys=ʁə=tʁu=ve=sε=tə=ʁə=sɑ̃=blɑ̃sə 16
  ty=ʃwa=zi=tɔ̃=ʃə=mɛ̃=a=vεk=sε=tə=sεʁ=tε=nə=pe=ty=lɑ̃sə 16
  mε=zo=fɔ̃=ty=pεʁ=dzɑ̃=nεk=sεl=lɑ̃sə 9
  kɑ̃=lə=ʁə=ɡaʁ=tɔ̃=bə=syʁ=twa=ty=nε=plys=ky=nə=sɔm=nɔ=lɑ̃sə 16
  kaʁ=la=vi=na=kœ̃=səl=byt=tɔ̃=nεɡ=zis=tɑ̃sə 11

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
15/05/2011 21:57Tiphaine15

joli poeme