Poème-France.com

Poeme : Peur De L’ImpossiblePeur De L’Impossible

Du haut de ton âge,
Tu es comme un mirage,
Face à ton entourage.
Perdu dans le néant,
Dans un cas échéant.
La peur te mange,
Comme un libre échange.
Vas-tu réagir et te sortir du trou,
Avant être poussé, à Bout.
Tu te sens exclue,
Dans se temps, révolue.
Tu crois perdre ton absolue,
Mais tu perds tes attributs.
Toi petit homme,
Qui te croit, sur le podium,
Tu n’es qu’un chewing-gum.
Qui est resté collé, trop longtemps,
Pour perdre son temps,
Dans son inquiétant.
Mais qui est tu toi l’homme d’un jour,
Qui veut jouer au compte à rebours.
Tu as perdu une chose,
Ta mini dose.
Celle qui te permet, avancer part toi-même,
De trouver ton chemin quand même.
Tes amis sont la sur ta route,
Mais ils ne sont pas la pour le black-out,
A toi de te remettre en écoute.
Grand et fort arrête la peur.
Ne soit pas dérailleur,
Déjà partit ailleurs.

Jérémie
Jéjé

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

dy-o də tɔ̃n- aʒə,
ty ε kɔmə œ̃ miʁaʒə,
fasə a tɔ̃n- ɑ̃tuʁaʒə.
pεʁdy dɑ̃ lə neɑ̃,
dɑ̃z- œ̃ ka eʃeɑ̃.
la pœʁ tə mɑ̃ʒə,
kɔmə œ̃ libʁə eʃɑ̃ʒə.
va ty ʁeaʒiʁ e tə sɔʁtiʁ dy tʁu,
avɑ̃ εtʁə puse, a bu.
ty tə sɑ̃sz- εksklɥ,
dɑ̃ sə tɑ̃, ʁevɔlɥ.
ty kʁwa pεʁdʁə tɔ̃n- absɔlɥ,
mε ty pεʁd tεz- atʁiby.
twa pəti ɔmə,
ki tə kʁwa, syʁ lə pɔdjɔm,
ty nε kœ̃ ʃəwiŋ ɡɔm.
ki ε ʁεste kɔle, tʁo lɔ̃tɑ̃,
puʁ pεʁdʁə sɔ̃ tɑ̃,
dɑ̃ sɔ̃n- ɛ̃kjetɑ̃.
mε ki ε ty twa lɔmə dœ̃ ʒuʁ,
ki vø ʒue o kɔ̃tə a ʁəbuʁ.
ty a pεʁdy ynə ʃozə,
ta mini dozə.
sεllə ki tə pεʁmε, avɑ̃se paʁ twa mεmə,
də tʁuve tɔ̃ ʃəmɛ̃ kɑ̃ mεmə.
tεz- ami sɔ̃ la syʁ ta ʁutə,
mεz- il nə sɔ̃ pa la puʁ lə blak u,
a twa də tə ʁəmεtʁə ɑ̃n- ekutə.
ɡʁɑ̃t- e fɔʁ aʁεtə la pœʁ.
nə swa pa deʁajœʁ,
deʒa paʁti ajœʁ.

ʒeʁemi