Poème-France.com

Poeme : Son ProblemeSon Probleme

Elle ne s’est pas, ce qu’elle a perdu, on est tous différent.
L’âge, de ne pas se stabiliser.
Le problème de se sentir mal aimé.
Ne pas avoir la passion aimée.
La peur être quitté.
On fait ses choix.
Et quand on les prend s’est trop tard.
Envole-toi, profite s’est sûr.
Vogue, dans ta tête ou tu es perdu.
C’est sur on est jeune.
Mais, quand on s’accroche s’est différent.
On ne comble pas les vides.
On crée, des nouveaux départs.
J’espère que tu trouveras ton départ.
Moi qui pensais le trouvé.
Je me suis trompé.
Retournons, à nos vies qui ne nous ont pas quittés.
La vie s’est une expérience, de déception et de bonheur.
« Jeune » un mot qui ne veut plus rien, dire quand on donne de sa personne.
Retourner, à ses occupation de vie comme si rien n’avais été créé.
L’amour, s’est peut-être de la merde
Mais on l’aime la merde.
Jéjé

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

εllə nə sε pa, sə kεllə a pεʁdy, ɔ̃n- ε tus difeʁɑ̃.
laʒə, də nə pa sə stabilize.
lə pʁɔblεmə də sə sɑ̃tiʁ mal εme.
nə pa avwaʁ la pasjɔ̃ εme.
la pœʁ εtʁə kite.
ɔ̃ fε sε ʃwa.
e kɑ̃t- ɔ̃ lε pʁɑ̃ sε tʁo taʁ.
ɑ̃vɔlə twa, pʁɔfitə sε syʁ.
vɔɡ, dɑ̃ ta tεtə u ty ε pεʁdy.
sε syʁ ɔ̃n- ε ʒənə.
mε, kɑ̃t- ɔ̃ sakʁoʃə sε difeʁɑ̃.
ɔ̃ nə kɔ̃blə pa lε vidə.
ɔ̃ kʁe, dε nuvo depaʁ.
ʒεspεʁə kə ty tʁuvəʁa tɔ̃ depaʁ.
mwa ki pɑ̃sε lə tʁuve.
ʒə mə sɥi tʁɔ̃pe.
ʁətuʁnɔ̃, a no vi ki nə nuz- ɔ̃ pa kite.
la vi sεt- ynə εkspeʁjɑ̃sə, də desεpsjɔ̃ e də bɔnœʁ.
« ʒənə » œ̃ mo ki nə vø plys ʁjɛ̃, diʁə kɑ̃t- ɔ̃ dɔnə də sa pεʁsɔnə.
ʁətuʁne, a sεz- ɔkypasjɔ̃ də vi kɔmə si ʁjɛ̃ navεz- ete kʁee.
lamuʁ, sε pø tεtʁə də la mεʁdə
mεz- ɔ̃ lεmə la mεʁdə.