Poème-France.com

Poeme : Sous Les SicomorsSous Les Sicomors

Sur une veille chaise en bois, peinte en vert
Devant la table ronde, brodée de vert
Sur une terrasse en gravier recouverte
D’un fin tapis de feuilles vertes.

A l’ombre du soleil luisant
Les feuilles du sicomor refletant
Le bonheur qui est d’être libre et indépendant
Du stress de ville qui s’étale juste devant

Avoir le béguin pour la vie
Seul, à ma terrasse juste assis
À comtempler les montagnes du jura
Derrière les côteaux que l’on vendangera
Jerem

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

syʁ ynə vεjə ʃεzə ɑ̃ bwa, pɛ̃tə ɑ̃ vεʁ
dəvɑ̃ la tablə ʁɔ̃də, bʁɔde də vεʁ
syʁ ynə teʁasə ɑ̃ ɡʁavje ʁəkuvεʁtə
dœ̃ fɛ̃ tapi də fœjə vεʁtə.

a lɔ̃bʁə dy sɔlεj lɥizɑ̃
lε fœjə dy sikomoʁ ʁəflətɑ̃
lə bɔnœʁ ki ε dεtʁə libʁə e ɛ̃depɑ̃dɑ̃
dy stʁεs də vilə ki setalə ʒystə dəvɑ̃

avwaʁ lə beɡɛ̃ puʁ la vi
səl, a ma teʁasə ʒystə asi
a kɔmtɑ̃ple lε mɔ̃taɲə dy ʒyʁa
dəʁjεʁə lε koto kə lɔ̃ vɑ̃dɑ̃ʒəʁa