Poeme : J’te Demande Pardon

J’te Demande Pardon

Je te demande pardon, je ne veux pas que l’on y passe,
Dans le grand trou où tout s’efface.
Je te demande pardon, je ne veux pas qu’on efface,
Ces liens qui nous enlacent, qui nous enlacent

Les mots semblent faibles, à la lueur des réverbères,
Les trous dans l’air, les blessures au mystère.
Sur ce coin de trottoir, dans le cœur de l’espoir,
On met un peu de noir, on meurt sans le savoir.

Des ailes de lumière, au fond du caniveau
Ramassent la poussière, de rêves anciens et beaux,
Une pute au long des murs, aboie au ciel qui pleut,
Du sang sur mon cœur dur, une pute aux longs cheveux.

Je te demande pardon, je ne veux pas que l’on y passe,
Dans le grand trou où tout s’efface.
Je te demande pardon, je ne veux pas qu’on efface,
Ces liens qui nous enlacent. Qui nous enlacent.

Des amures étincellent, de glaives au fin tranchant,
Deux êtres s’écartèlent, comme deux combattants
Accrochés à leurs armes comme pour ne pas sombrer,
Accrocher à leurs larmes, sur le radeau brisé.

Je chevauche la nuit, comme un cul irréel
Qui s’ouvre à l’infinie, comme la pâleur du ciel,
Dans les miroirs du temps, qui ouvrent haut sur la brèche
Un diable au corps de vent, mets le feu à la mèche.

Je te demande pardon, je ne veux pas que l’on y passe,
Dans le grand trou où tout s’efface.
Je te demande pardon, je ne veux pas qu’on efface,
Ces liens qui nous enlacent, qui nous enlacent.

Le train traverse le vide, j’accroche à son panache,
Deux fumées blanches livides, un corps danger sans tache.
Ma jalousie allume, à l’horizon des rêves,
Se feu qui se consume, qui fait brûler ta sève,

On a perdu le rire, dans les égaux du temps,
Le pire est à venir, si l’on ne meurt avant,
Se feu de solitude, brille au cœur du naufrage,
Mais vois je me dénude, jusqu’au de l’orage.

Je te demande pardon, je ne veux pas que l’on y passe,
Dans le grand trou où tout s’efface.
Je te demande pardon, je ne veux pas qu’on efface,
Ces liens qui nous enlacent, qui nous enlacent.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: J’te Demande Pardon

  je=te=de=mande=par=don=je=ne=veux=pas=que=lon=y=passe 14
  dans=le=grand=trou=où=tout=sef=fa=ce 9
  je=te=de=man=de=par=don=je=ne=veux=pas=quon=ef=face 14
  ces=liens=qui=nous=en=la=cent=qui=nous=en=lacent 11

  les=mots=sem=blent=fai=bles=à=la=lueur=des=ré=ver=bè=res 14
  les=trous=dans=lair=les=bles=su=res=au=mys=tè=re 12
  sur=ce=coin=de=trot=toir=dans=le=cœur=de=les=poir 12
  on=met=un=peu=de=noir=on=meurt=sans=le=sa=voir 12

  des=ai=les=de=lu=mi=è=re=au=fond=du=ca=ni=veau 14
  ra=massent=la=pous=siè=re=de=rê=ves=an=ci=ens=et=beaux 14
  u=ne=pu=te=au=long=des=murs=a=boie=au=ciel=qui=pleut 14
  du=sang=sur=mon=cœur=dur=u=ne=pu=te=aux=longs=che=veux 14

  je=te=de=mande=par=don=je=ne=veux=pas=que=lon=y=passe 14
  dans=le=grand=trou=où=tout=sef=fa=ce 9
  je=te=de=man=de=par=don=je=ne=veux=pas=quon=ef=face 14
  ces=liens=qui=nous=en=lacent=qui=nous=en=lacent 10

  des=a=mures=é=tin=cel=lent=de=glai=ves=au=fin=tran=chant 14
  deux=ê=tres=sé=car=tè=lent=com=me=deux=com=bat=tants 13
  ac=cro=chés=à=leurs=ar=mes=com=me=pour=ne=pas=som=brer 14
  ac=cro=cher=à=leurs=lar=mes=sur=le=ra=deau=bri=sé 13

  je=che=vau=che=la=nuit=com=me=un=cul=ir=réel 12
  qui=sou=vre=à=lin=fi=nie=com=me=la=pâ=leur=du=ciel 14
  dans=les=mi=roirs=du=temps=qui=ou=vrent=haut=sur=la=brè=che 14
  un=dia=ble=au=corps=de=vent=mets=le=feu=à=la=mè=che 14

  je=te=de=mande=par=don=je=ne=veux=pas=que=lon=y=passe 14
  dans=le=grand=trou=où=tout=sef=fa=ce 9
  je=te=de=man=de=par=don=je=ne=veux=pas=quon=ef=face 14
  ces=liens=qui=nous=en=la=cent=qui=nous=en=lacent 11

  le=train=tra=ver=se=le=vide=jac=cro=che=à=son=pa=nache 14
  deux=fu=mées=blan=ches=li=vi=des=un=corps=dan=ger=sans=tache 14
  ma=ja=lou=sie=al=lu=me=à=l=ho=ri=zon=des=rêves 14
  se=feu=qui=se=con=su=me=qui=fait=brû=ler=ta=sè=ve 14

  on=a=per=du=le=ri=re=dans=les=é=gaux=du=temps 13
  le=pi=re=est=à=ve=nir=si=lon=ne=meurt=a=vant 13
  se=feu=de=so=li=tu=de=brille=au=cœur=du=nau=fra=ge 14
  mais=vois=je=me=dé=nu=de=jus=quau=de=lo=ra=ge 13

  je=te=de=mande=par=don=je=ne=veux=pas=que=lon=y=passe 14
  dans=le=grand=trou=où=tout=sef=fa=ce 9
  je=te=de=man=de=par=don=je=ne=veux=pas=quon=ef=face 14
  ces=liens=qui=nous=en=la=cent=qui=nous=en=lacent 11
 • Phonétique : J’te Demande Pardon

  ʒə tə dəmɑ̃də paʁdɔ̃, ʒə nə vø pa kə lɔ̃n- i pasə,
  dɑ̃ lə ɡʁɑ̃ tʁu u tu sefasə.
  ʒə tə dəmɑ̃də paʁdɔ̃, ʒə nə vø pa kɔ̃n- efasə,
  sε ljɛ̃ ki nuz- ɑ̃lase, ki nuz- ɑ̃lase

  lε mo sɑ̃ble fεblə, a la lɥœʁ dε ʁevεʁbεʁə,
  lε tʁus dɑ̃ lεʁ, lε blesyʁəz- o mistεʁə.
  syʁ sə kwɛ̃ də tʁɔtwaʁ, dɑ̃ lə kœʁ də lεspwaʁ,
  ɔ̃ mεt œ̃ pø də nwaʁ, ɔ̃ məʁ sɑ̃ lə savwaʁ.

  dεz- εlə də lymjεʁə, o fɔ̃ dy kanivo
  ʁamase la pusjεʁə, də ʁεvəz- ɑ̃sjɛ̃z- e bo,
  ynə pytə o lɔ̃ dε myʁ, abwa o sjεl ki plø,
  dy sɑ̃ syʁ mɔ̃ kœʁ dyʁ, ynə pytə o lɔ̃ɡ ʃəvø.

  ʒə tə dəmɑ̃də paʁdɔ̃, ʒə nə vø pa kə lɔ̃n- i pasə,
  dɑ̃ lə ɡʁɑ̃ tʁu u tu sefasə.
  ʒə tə dəmɑ̃də paʁdɔ̃, ʒə nə vø pa kɔ̃n- efasə,
  sε ljɛ̃ ki nuz- ɑ̃lase. ki nuz- ɑ̃lase.

  dεz- amyʁəz- etɛ̃sεlle, də ɡlεvəz- o fɛ̃ tʁɑ̃ʃɑ̃,
  døz- εtʁə- sekaʁtεle, kɔmə dø kɔ̃batɑ̃
  akʁoʃez- a lœʁz- aʁmə- kɔmə puʁ nə pa sɔ̃bʁe,
  akʁoʃe a lœʁ laʁmə, syʁ lə ʁado bʁize.

  ʒə ʃəvoʃə la nɥi, kɔmə œ̃ kyl iʁeεl
  ki suvʁə a lɛ̃fini, kɔmə la palœʁ dy sjεl,
  dɑ̃ lε miʁwaʁ dy tɑ̃, ki uvʁe-o syʁ la bʁεʃə
  œ̃ djablə o kɔʁ də vɑ̃, mεt lə fø a la mεʃə.

  ʒə tə dəmɑ̃də paʁdɔ̃, ʒə nə vø pa kə lɔ̃n- i pasə,
  dɑ̃ lə ɡʁɑ̃ tʁu u tu sefasə.
  ʒə tə dəmɑ̃də paʁdɔ̃, ʒə nə vø pa kɔ̃n- efasə,
  sε ljɛ̃ ki nuz- ɑ̃lase, ki nuz- ɑ̃lase.

  lə tʁɛ̃ tʁavεʁsə lə vidə, ʒakʁoʃə a sɔ̃ panaʃə,
  dø fyme blɑ̃ʃə lividə, œ̃ kɔʁ dɑ̃ʒe sɑ̃ taʃə.
  ma ʒaluzi alymə, a lɔʁizɔ̃ dε ʁεvə,
  sə fø ki sə kɔ̃symə, ki fε bʁyle ta sεvə,

  ɔ̃n- a pεʁdy lə ʁiʁə, dɑ̃ lεz- eɡo dy tɑ̃,
  lə piʁə εt- a vəniʁ, si lɔ̃ nə məʁ avɑ̃,
  sə fø də sɔlitydə, bʁijə o kœʁ dy nofʁaʒə,
  mε vwa ʒə mə denydə, ʒysko də lɔʁaʒə.

  ʒə tə dəmɑ̃də paʁdɔ̃, ʒə nə vø pa kə lɔ̃n- i pasə,
  dɑ̃ lə ɡʁɑ̃ tʁu u tu sefasə.
  ʒə tə dəmɑ̃də paʁdɔ̃, ʒə nə vø pa kɔ̃n- efasə,
  sε ljɛ̃ ki nuz- ɑ̃lase, ki nuz- ɑ̃lase.
 • Syllabes Phonétique : J’te Demande Pardon

  ʒə=tə=də=mɑ̃=də=paʁ=dɔ̃ʒə=nə=vø=pa=kə=lɔ̃=ni=pasə 14
  dɑ̃=lə=ɡʁɑ̃=tʁu=u=tu=se=fa=sə 9
  ʒə=tə=də=mɑ̃=də=paʁ=dɔ̃=ʒə=nə=vø=pa=kɔ̃=ne=fasə 14
  sε=lj=ɛ̃=ki=nu=zɑ̃=la=se=ki=nu=zɑ̃=la=se 13

  lε=mo=sɑ̃=ble=fε=blə=a=la=lɥœʁ=dε=ʁe=vεʁ=bε=ʁə 14
  lε=tʁus=dɑ̃=lεʁ=lε=ble=sy=ʁə=zo=mis=tε=ʁə 12
  syʁ=sə=kwɛ̃=də=tʁɔ=twaʁ=dɑ̃=lə=kœ=ʁə=də=lεs=pwaʁ 13
  ɔ̃=mεt=œ̃=pø=də=nwaʁ=ɔ̃=məʁ=sɑ̃=lə=sa=vwaʁ 12

  dε=zε=lə=də=ly=mjεʁ=ə=o=fɔ̃=dy=ka=ni=vo 13
  ʁa=mase=la=pu=sjε=ʁə=də=ʁε=və=zɑ̃=sj=ɛ̃=ze=bo 14
  y=nə=py=tə=o=lɔ̃=dε=myʁ=a=bwa=o=sjεl=ki=plø 14
  dy=sɑ̃=syʁ=mɔ̃=kœʁ=dyʁ=y=nə=py=tə=o=lɔ̃ɡ=ʃə=vø 14

  ʒə=tə=də=mɑ̃=də=paʁ=dɔ̃ʒə=nə=vø=pa=kə=lɔ̃=ni=pasə 14
  dɑ̃=lə=ɡʁɑ̃=tʁu=u=tu=se=fa=sə 9
  ʒə=tə=də=mɑ̃=də=paʁ=dɔ̃=ʒə=nə=vø=pa=kɔ̃=ne=fasə 14
  sε=lj=ɛ̃=ki=nu=zɑ̃=la=se=ki=nu=zɑ̃=la=se 13

  dε=za=myʁə=ze=tɛ̃=sεl=le=də=ɡlε=və=zo=fɛ̃=tʁɑ̃=ʃɑ̃ 14
  dø=zε=tʁə=se=kaʁ=tε=le=kɔ=mə=dø=kɔ̃=ba=tɑ̃ 13
  a=kʁo=ʃe=za=lœʁ=zaʁ=mə=kɔ=mə=puʁ=nə=pa=sɔ̃=bʁe 14
  a=kʁo=ʃe=a=lœ=ʁə=la=ʁmə=syʁ=lə=ʁa=do=bʁi=ze 14

  ʒə=ʃə=vo=ʃə=la=nɥi=kɔ=mə=œ̃=kyl=i=ʁe=εl 13
  ki=su=vʁə=a=lɛ̃=fi=ni=kɔ=mə=la=pa=lœʁ=dy=sjεl 14
  dɑ̃=lε=mi=ʁwaʁ=dy=tɑ̃=ki=u=vʁe-o=syʁ=la=bʁε=ʃə 14
  œ̃=dja=blə=o=kɔʁ=də=vɑ̃=mεt=lə=fø=a=la=mε=ʃə 14

  ʒə=tə=də=mɑ̃=də=paʁ=dɔ̃ʒə=nə=vø=pa=kə=lɔ̃=ni=pasə 14
  dɑ̃=lə=ɡʁɑ̃=tʁu=u=tu=se=fa=sə 9
  ʒə=tə=də=mɑ̃=də=paʁ=dɔ̃=ʒə=nə=vø=pa=kɔ̃=ne=fasə 14
  sε=lj=ɛ̃=ki=nu=zɑ̃=la=se=ki=nu=zɑ̃=la=se 13

  lə=tʁɛ̃=tʁa=vεʁ=sə=lə=vidə=ʒa=kʁo=ʃə=a=sɔ̃=pa=naʃə 14
  dø=fy=me=blɑ̃=ʃə=li=vi=də=œ̃=kɔʁ=dɑ̃=ʒe=sɑ̃=taʃə 14
  ma=ʒa=lu=zi=a=ly=mə=a=lɔ=ʁi=zɔ̃=dε=ʁε=və 14
  sə=fø=ki=sə=kɔ̃=sy=mə=ki=fε=bʁy=le=ta=sε=və 14

  ɔ̃=na=pεʁ=dy=lə=ʁi=ʁə=dɑ̃=lε=ze=ɡo=dy=tɑ̃ 13
  lə=pi=ʁə=ε=ta=və=niʁ=si=lɔ̃=nə=məʁ=a=vɑ̃ 13
  sə=fø=də=sɔ=li=ty=də=bʁi=jə=o=kœʁ=dy=no=fʁaʒə 14
  mε=vwa=ʒə=mə=de=ny=də=ʒys=ko=də=lɔ=ʁa=ʒə 13

  ʒə=tə=də=mɑ̃=də=paʁ=dɔ̃ʒə=nə=vø=pa=kə=lɔ̃=ni=pasə 14
  dɑ̃=lə=ɡʁɑ̃=tʁu=u=tu=se=fa=sə 9
  ʒə=tə=də=mɑ̃=də=paʁ=dɔ̃=ʒə=nə=vø=pa=kɔ̃=ne=fasə 14
  sε=lj=ɛ̃=ki=nu=zɑ̃=la=se=ki=nu=zɑ̃=la=se 13

PostScriptum

Merci de cette lecture, poème qui me touche très profondément. . Laissez un commentaire, merci

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
27/01/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Pardon
Publié le 12/09/2005 21:02

L'écrit contient 389 mots qui sont répartis dans 10 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Jerem

Récompense

0
1
0