Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Mes Sentiments D’Aujourd’Hui

Poème - Sans Thème -
Publié le 22/09/2005 22:36

L'écrit contient 281 mots qui sont répartis dans 2 strophes.

Poete : Jerem

Mes Sentiments D’Aujourd’Hui

Ma libération, un soulagement. J’ai parlé. Enfin…
J’ai supprimé l’épine, qui depuis trop d’année, saigne mon cœur. Je continu à tromper les regards, à faire semblant, mais maintenant, c’est du vent. Je regrette le temps où je souffrais à mentir. Le temps où les regards, dans la rue, se faisaient discrètement de peur de me prendre un coup dans la tête, une vérité trop rapidement élancée, et incomprise.
Aujourd’hui, je me suis expliqué, à un moment stable en amour mais très agité au fond de mon esprit. La douleur de perdre mon père, petit à petit. Il reste allongé dans son lit et ne se lève, en titubant perdant l’équilibre entre chaque pas, que pour ouvrir une bouteille seul en cachette. Comment lui pardonné son mal être, ais-je le droit de critiquer ces gestes ? Ais-je le droit de commenter ces abus ?
La seule réponse que j’ai, c’est que ma douleur est trop intense. Sans doute, cette douleur a prit le dessus, et m’a fait parler.
Une amie, une oreille, une intelligence, m’écoute. Je l’écoute aussi. Nous pratiquons les mêmes chemins. Nous avons trop cherché auparavant la liberté à essayer tous les détours. Libre de choisir, nous somme comme étouffés. Je me suis libéré lors du déballage de parole. Je trace une autoroute que je suivrais jusqu’à ma mort. Libre de construire mon décor, comme dans mes rêves. Je le suis, seul ou à deux. Dans ces bras, enlacés, ou seul à attendre, je poursuis ma vie.

Pourquoi je n’évoquerai pas mes sentiments maintenant que j’ai parlé ? Pourquoi je te cacherai mon amour envers toi ?
 • Pieds Hyphénique: Mes Sentiments D’Aujourd’Hui

  ma=li=bé=ra=ti=on=un=sou=la=ge=ment=jai=par=lé=en=fin 16
  jai=sup=pri=mé=lé=pine=qui=de=puis=trop=dan=née=sai=gne=mon=cœur=je=con=ti=nu=à=trom=per=les=re=gards=à=fai=re=sem=blant=mais=main=te=nant=cest=du=vent=je=re=gret=te=le=temps=où=je=souf=frais=à=men=tir=le=temps=où=les=re=gards=dans=la=rue=se=fai=saient=dis=crè=te=ment=de=peur=de=me=pren=dreun=coup=dans=la=tê=te=u=ne=vé=ri=té=trop=ra=pi=de=ment=é=lan=cée=et=in=com=prise 95
  au=jourdhui=je=me=suis=ex=pli=qué=à=un=moment=sta=bleen=a=mour=mais=très=a=gi=té=au=fond=de=mon=es=prit=la=dou=leur=de=per=dre=mon=pè=re=pe=tit=à=pe=tit=il=res=te=al=lon=gé=dans=son=lit=et=ne=se=lè=ve=en=ti=tu=bant=per=dant=lé=qui=li=bre=en=tre=cha=que=pas=que=pour=ou=vrir=u=ne=bou=tei=lle=seul=en=ca=chette=com=ment=lui=par=don=né=son=mal=ê=tre=ais=je=le=droit=de=cri=ti=quer=ces=ges=tes=ais=je=le=droit=de=com=men=ter=ces=a=bus 114
  la=seule=ré=pon=se=que=jai=cest=que=ma=dou=leur=est=trop=in=tense=sans=dou=te=cet=te=dou=leur=a=prit=le=des=sus=et=ma=fait=par=ler 33
  unea=mie=u=ne=o=rei=lle=u=ne=in=tel=li=gen=ce=mé=coute=je=lé=cou=te=aus=si=nous=pra=ti=quons=les=mê=mes=che=mins=nous=a=vons=trop=cher=ché=au=pa=ra=vant=la=li=ber=té=à=es=sayer=tous=les=dé=tours=li=bre=de=choi=sir=nous=som=me=com=me=é=touf=fés=je=me=suis=li=bé=ré=lors=du=dé=bal=la=ge=de=pa=role=je=tra=ce=u=ne=au=to=rou=te=que=je=sui=vrais=jus=quà=ma=mort=li=bre=de=cons=trui=re=mon=dé=cor=com=me=dans=mes=rêves=je=le=suis=seul=ou=à=deux=dans=ces=bras=en=la=cés=ou=seul=à=at=ten=dre=je=pour=suis=ma=vie 135

  pour=quoi=je=né=vo=que=rai=pas=mes=sen=timents=main=te=nant=que=jai=par=lé=pour=quoi=je=te=ca=che=rai=mon=a=mour=en=vers=toi 31
 • Phonétique : Mes Sentiments D’Aujourd’Hui

  ma libeʁasjɔ̃, œ̃ sulaʒəmɑ̃. ʒε paʁle. ɑ̃fɛ̃…
  ʒε sypʁime lepinə, ki dəpɥi tʁo dane, sεɲə mɔ̃ kœʁ. ʒə kɔ̃tiny a tʁɔ̃pe lε ʁəɡaʁd, a fεʁə sɑ̃blɑ̃, mε mɛ̃tənɑ̃, sε dy vɑ̃. ʒə ʁəɡʁεtə lə tɑ̃z- u ʒə sufʁεz- a mɑ̃tiʁ. lə tɑ̃z- u lε ʁəɡaʁd, dɑ̃ la ʁy, sə fəzε diskʁεtəmɑ̃ də pœʁ də mə pʁɑ̃dʁə œ̃ ku dɑ̃ la tεtə, ynə veʁite tʁo ʁapidəmɑ̃ elɑ̃se, e ɛ̃kɔ̃pʁizə.
  oʒuʁdɥi, ʒə mə sɥiz- εksplike, a œ̃ mɔmɑ̃ stablə ɑ̃n- amuʁ mε tʁεz- aʒite o fɔ̃ də mɔ̃n- εspʁi. la dulœʁ də pεʁdʁə mɔ̃ pεʁə, pəti a pəti. il ʁεstə alɔ̃ʒe dɑ̃ sɔ̃ li e nə sə lεvə, ɑ̃ titybɑ̃ pεʁdɑ̃ lekilibʁə ɑ̃tʁə ʃakə pa, kə puʁ uvʁiʁ ynə butεjə səl ɑ̃ kaʃεtə. kɔmɑ̃ lɥi paʁdɔne sɔ̃ mal εtʁə, εs ʒə lə dʁwa də kʁitike sε ʒεstə ? εs ʒə lə dʁwa də kɔmɑ̃te sεz- aby ?
  la sələ ʁepɔ̃sə kə ʒε, sε kə ma dulœʁ ε tʁo ɛ̃tɑ̃sə. sɑ̃ dutə, sεtə dulœʁ a pʁi lə dəsy, e ma fε paʁle.
  ynə ami, ynə ɔʁεjə, ynə ɛ̃tεlliʒɑ̃sə, mekutə. ʒə lekutə osi. nu pʁatikɔ̃ lε mεmə ʃəmɛ̃. nuz- avɔ̃ tʁo ʃεʁʃe opaʁavɑ̃ la libεʁte a esεje tus lε detuʁ. libʁə də ʃwaziʁ, nu sɔmə kɔmə etufe. ʒə mə sɥi libeʁe lɔʁ dy debalaʒə də paʁɔlə. ʒə tʁasə ynə otɔʁutə kə ʒə sɥivʁε ʒyska ma mɔʁ. libʁə də kɔ̃stʁɥiʁə mɔ̃ dekɔʁ, kɔmə dɑ̃ mε ʁεvə. ʒə lə sɥi, səl u a dø. dɑ̃ sε bʁa, ɑ̃lase, u səl a atɑ̃dʁə, ʒə puʁsɥi ma vi.

  puʁkwa ʒə nevɔkəʁε pa mε sɑ̃timɑ̃ mɛ̃tənɑ̃ kə ʒε paʁle ? puʁkwa ʒə tə kaʃəʁε mɔ̃n- amuʁ ɑ̃vεʁ twa ?
 • Pieds Phonétique : Mes Sentiments D’Aujourd’Hui

  ma=li=be=ʁa=sj=ɔ̃=œ̃=su=la=ʒə=mɑ̃=ʒε=paʁ=le=ɑ̃=fɛ̃ 16
  ʒε=sy=pʁi=me=le=pinə=ki=dəp=ɥi=tʁo=da=ne=sε=ɲə=mɔ̃=kœʁ=ʒə=kɔ̃=ti=ny=a=tʁɔ̃=pe=lε=ʁə=ɡaʁd=a=fε=ʁə=sɑ̃=blɑ̃=mε=mɛ̃=tə=nɑ̃=sε=dy=vɑ̃=ʒə=ʁə=ɡʁε=tə=lə=tɑ̃=zu=ʒə=su=fʁε=za=mɑ̃=tiʁ=lə=tɑ̃=zu=lε=ʁə=ɡaʁd=dɑ̃=la=ʁy=sə=fə=zε=dis=kʁε=tə=mɑ̃=də=pœʁ=də=mə=pʁɑ̃=dʁəœ̃=ku=dɑ̃=la=tε=tə=y=nə=ve=ʁi=te=tʁo=ʁa=pi=də=mɑ̃=e=lɑ̃=se=e=ɛ̃=kɔ̃=pʁizə 95
  o=ʒuʁ=dɥi=ʒə=mə=sɥi=zεk=spli=ke=a=œ̃=mɔ=mɑ̃=stabləɑ̃=na=muʁ=mε=tʁε=za=ʒi=te=o=fɔ̃=də=mɔ̃=nεs=pʁi=la=du=lœʁ=də=pεʁ=dʁə=mɔ̃=pε=ʁə=pə=ti=a=pə=ti=il=ʁεs=tə=a=lɔ̃=ʒe=dɑ̃=sɔ̃=li=e=nə=sə=lε=və=ɑ̃=ti=ty=bɑ̃=pεʁ=dɑ̃=le=ki=li=bʁə=ɑ̃=tʁə=ʃa=kə=pa=kə=puʁ=u=vʁiʁ=y=nə=bu=tεjə=səl=ɑ̃=ka=ʃε=tə=kɔ=mɑ̃=lɥi=paʁ=dɔ=ne=sɔ̃=mal=ε=tʁə=ε=sə=ʒə=lə=dʁwa=də=kʁi=ti=ke=sε=ʒεs=tə=ε=sə=ʒə=lə=dʁwa=də=kɔ=mɑ̃=te=sε=za=by 117
  lasə=lə=ʁe=pɔ̃=sə=kə=ʒε=sε=kə=ma=du=lœʁ=ε=tʁo=ɛ̃=tɑ̃=sə=sɑ̃=du=tə=sε=tə=du=lœʁ=a=pʁi=lə=də=sy=e=ma=fε=paʁ=le 34
  ynəa=mi=y=nə=ɔ=ʁεjə=y=nə=ɛ̃=tεl=li=ʒɑ̃=sə=me=ku=tə=ʒə=le=ku=tə=o=si=nu=pʁa=ti=kɔ̃=lε=mε=mə=ʃə=mɛ̃=nu=za=vɔ̃=tʁo=ʃεʁ=ʃe=o=pa=ʁa=vɑ̃=la=li=bεʁ=te=a=e=sε=je=tus=lε=de=tuʁ=li=bʁə=də=ʃwa=ziʁ=nu=sɔ=mə=kɔ=mə=e=tu=fe=ʒə=mə=sɥi=li=be=ʁe=lɔʁ=dy=de=ba=la=ʒə=də=pa=ʁɔ=lə=ʒə=tʁa=sə=y=nə=o=tɔ=ʁu=tə=kə=ʒə=sɥi=vʁε=ʒys=ka=ma=mɔʁ=li=bʁə=də=kɔ̃s=tʁɥi=ʁə=mɔ̃=de=kɔʁ=kɔ=mə=dɑ̃=mε=ʁε=və=ʒə=lə=sɥi=səl=u=a=dø=dɑ̃=sε=bʁa=ɑ̃=la=se=u=səl=a=a=tɑ̃=dʁə=ʒə=puʁ=sɥi=ma=vi 138

  puʁ=kwaʒə=ne=vɔ=kə=ʁε=pa=mε=sɑ̃=ti=mɑ̃=mɛ̃=tə=nɑ̃=kə=ʒε=paʁ=le=puʁ=kwa=ʒə=tə=ka=ʃə=ʁε=mɔ̃=na=muʁ=ɑ̃=vεʁ=twa 31

PostScriptum

C’est des lignes qui résume une petite partie de ma vie, une vie très personnel… c’est pas un poème, je l’accorde, mais j’aivais envi d’écrire. merci à ceux qui on lu jusqu’aux bout !

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
30/11/2005 21:24Lila

très complexe ton poème
mais j’aime beaucoup !