Poeme : Ma Libération

Ma Libération

Ma libération, un soulagement.
J’ai parlé. Enfin…
J’ai supprimé l’épine, qui depuis trop d’année,
Saigne mon cœur.

Je continu à tromper les regards,
À faire semblant, mais maintenant,
C’est du vent.
Je regrette le temps où je souffrais à mentir.
Le temps où les regards, dans la rue,
Se faisaient discrètement de peur
De me prendre un coup dans la tête,
Une vérité trop rapidement élancée, et incomprise.

Aujourd’hui, je me suis expliqué,
À un moment stable en amour
Mais très agité au fond de mon esprit.
La douleur de perdre mon père, petit à petit.
Il reste allongé dans son lit et ne se lève,
En titubant perdant l’équilibre entre chaque pas,
Que pour ouvrir une bouteille seul en cachette.

Comment lui pardonné son mal être,
Ais-je le droit de critiquer ces gestes ?
Ais-je le droit de commenter ces abus ?
La seule réponse que j’ai, c’est que ma douleur est trop intense.
Sans doute, cette douleur a prit le dessus, et m’a fait parler.

Une amie, une oreille, une intelligence, m’écoute.
Je l’écoute aussi. Nous pratiquons les mêmes chemins.
Nous avons trop cherché auparavant la liberté à essayer tous les détours.
Libre de choisir, nous somme comme étouffés. Je me suis libéré lors du déballage de parole. Je trace une autoroute que je suivrais jusqu’à ma mort.
Libre de construire mon décor, comme dans mes rêves.
Je le suis, seul ou à deux. Dans ces bras, enlacés, ou seul à attendre, je poursuis ma vie.

Pourquoi je n’évoquerai pas mes sentiments maintenant que j’ai parlé ?
Pourquoi je te cacherai mon amour envers toi ?

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Ma Libération

  ma=li=bé=ra=tion=un=sou=la=ge=ment 10
  jai=par=lé=en=fin 5
  jai=sup=pri=mé=lé=pine=qui=de=puis=trop=dan=née 12
  sai=gne=mon=cœur 4

  je=con=ti=nu=à=trom=per=les=re=gards 10
  à=fai=re=sem=blant=mais=main=te=nant 9
  cest=du=vent 3
  je=re=grette=le=temps=où=je=souf=frais=à=men=tir 12
  le=temps=où=les=re=gards=dans=la=rue 9
  se=fai=saient=dis=crè=te=ment=de=peur 9
  de=me=pren=dre=un=coup=dans=la=tê=te 10
  une=vé=ri=té=trop=ra=pi=de=ment=é=lan=cée=et=in=com=prise 16

  au=jourd=hui=je=me=suis=ex=pli=qué 9
  à=un=mo=ment=sta=ble=en=a=mour 9
  mais=très=a=gi=té=au=fond=de=mon=es=prit 11
  la=dou=leur=de=perdre=mon=pè=re=pe=tit=à=pe=tit 13
  il=res=teal=lon=gé=dans=son=lit=et=ne=se=lève 12
  en=ti=tu=bant=per=dant=lé=qui=libreen=tre=cha=que=pas 13
  que=pour=ou=vrir=une=bou=tei=lle=seul=en=ca=chette 12

  com=ment=lui=par=don=né=son=mal=ê=tre 10
  ais=je=le=droit=de=cri=ti=quer=ces=ges=tes 11
  ais=je=le=droit=de=commen=ter=ces=a=bus 10
  la=seule=ré=pon=se=que=jai=cest=que=ma=dou=leur=est=trop=in=tense 16
  sans=doute=cet=te=dou=leur=a=prit=le=des=sus=et=ma=fait=par=ler 16

  unea=mie=u=ne=o=rei=lle=u=ne=in=tel=li=gen=ce=mé=coute 16
  je=lé=couteaus=si=nous=pra=ti=quons=les=mê=mes=che=mins 13
  nous=a=vons=trop=cher=ché=au=pa=ra=vant=la=li=ber=té=à=es=sayer=tous=les=dé=tours 21
  libre=de=choi=sir=nous=som=me=com=meé=touf=fés=je=me=suis=li=bé=ré=lors=du=dé=bal=la=ge=de=pa=role=je=tra=ce=u=ne=au=to=rou=te=que=je=sui=vrais=jus=quà=ma=mort 43
  libre=de=cons=trui=re=mon=dé=cor=com=me=dans=mes=rêves 13
  je=le=suis=seul=ou=à=deux=dans=ces=bras=en=la=cés=ou=seul=à=at=tendre=je=pour=suis=ma=vie 23

  pour=quoi=je=né=vo=que=rai=pas=mes=sen=timents=main=te=nant=que=jai=par=lé 18
  pour=quoi=je=te=cache=rai=mon=a=mour=en=vers=toi 12
 • Phonétique : Ma Libération

  ma libeʁasjɔ̃, œ̃ sulaʒəmɑ̃.
  ʒε paʁle. ɑ̃fɛ̃…
  ʒε sypʁime lepinə, ki dəpɥi tʁo dane,
  sεɲə mɔ̃ kœʁ.

  ʒə kɔ̃tiny a tʁɔ̃pe lε ʁəɡaʁd,
  a fεʁə sɑ̃blɑ̃, mε mɛ̃tənɑ̃,
  sε dy vɑ̃.
  ʒə ʁəɡʁεtə lə tɑ̃z- u ʒə sufʁεz- a mɑ̃tiʁ.
  lə tɑ̃z- u lε ʁəɡaʁd, dɑ̃ la ʁy,
  sə fəzε diskʁεtəmɑ̃ də pœʁ
  də mə pʁɑ̃dʁə œ̃ ku dɑ̃ la tεtə,
  ynə veʁite tʁo ʁapidəmɑ̃ elɑ̃se, e ɛ̃kɔ̃pʁizə.

  oʒuʁdɥi, ʒə mə sɥiz- εksplike,
  a œ̃ mɔmɑ̃ stablə ɑ̃n- amuʁ
  mε tʁεz- aʒite o fɔ̃ də mɔ̃n- εspʁi.
  la dulœʁ də pεʁdʁə mɔ̃ pεʁə, pəti a pəti.
  il ʁεstə alɔ̃ʒe dɑ̃ sɔ̃ li e nə sə lεvə,
  ɑ̃ titybɑ̃ pεʁdɑ̃ lekilibʁə ɑ̃tʁə ʃakə pa,
  kə puʁ uvʁiʁ ynə butεjə səl ɑ̃ kaʃεtə.

  kɔmɑ̃ lɥi paʁdɔne sɔ̃ mal εtʁə,
  εs ʒə lə dʁwa də kʁitike sε ʒεstə ?
  εs ʒə lə dʁwa də kɔmɑ̃te sεz- aby ?
  la sələ ʁepɔ̃sə kə ʒε, sε kə ma dulœʁ ε tʁo ɛ̃tɑ̃sə.
  sɑ̃ dutə, sεtə dulœʁ a pʁi lə dəsy, e ma fε paʁle.

  ynə ami, ynə ɔʁεjə, ynə ɛ̃tεlliʒɑ̃sə, mekutə.
  ʒə lekutə osi. nu pʁatikɔ̃ lε mεmə ʃəmɛ̃.
  nuz- avɔ̃ tʁo ʃεʁʃe opaʁavɑ̃ la libεʁte a esεje tus lε detuʁ.
  libʁə də ʃwaziʁ, nu sɔmə kɔmə etufe. ʒə mə sɥi libeʁe lɔʁ dy debalaʒə də paʁɔlə. ʒə tʁasə ynə otɔʁutə kə ʒə sɥivʁε ʒyska ma mɔʁ.
  libʁə də kɔ̃stʁɥiʁə mɔ̃ dekɔʁ, kɔmə dɑ̃ mε ʁεvə.
  ʒə lə sɥi, səl u a dø. dɑ̃ sε bʁa, ɑ̃lase, u səl a atɑ̃dʁə, ʒə puʁsɥi ma vi.

  puʁkwa ʒə nevɔkəʁε pa mε sɑ̃timɑ̃ mɛ̃tənɑ̃ kə ʒε paʁle ?
  puʁkwa ʒə tə kaʃəʁε mɔ̃n- amuʁ ɑ̃vεʁ twa ?
 • Syllabes Phonétique : Ma Libération

  ma=li=be=ʁa=sjɔ̃=œ̃=su=la=ʒə=mɑ̃ 10
  ʒε=paʁ=le=ɑ̃=fɛ̃ 5
  ʒε=sy=pʁi=me=le=pinə=ki=dəp=ɥi=tʁo=da=ne 12
  sε=ɲə=mɔ̃=kœ=ʁə 5

  ʒə=kɔ̃=ti=ny=a=tʁɔ̃=pe=lε=ʁə=ɡaʁd 10
  a=fε=ʁə=sɑ̃=blɑ̃=mε=mɛ̃=tə=nɑ̃ 9
  sε=dy=vɑ̃ 3
  ʒə=ʁə=ɡʁεtə=lə=tɑ̃=zu=ʒə=su=fʁε=za=mɑ̃=tiʁ 12
  lə=tɑ̃=zu=lεʁ=ə=ɡaʁd=dɑ̃=la=ʁy 9
  sə=fə=zε=dis=kʁε=tə=mɑ̃=də=pœ=ʁə 10
  də=mə=pʁɑ̃=dʁə=œ̃=ku=dɑ̃=la=tε=tə 10
  ynə=ve=ʁi=te=tʁo=ʁa=pi=də=mɑ̃=e=lɑ̃=se=e=ɛ̃=kɔ̃=pʁizə 16

  o=ʒuʁ=dɥi=ʒə=mə=sɥi=zεk=spli=ke 9
  a=œ̃=mɔ=mɑ̃=sta=blə=ɑ̃=na=muʁ 9
  mε=tʁε=za=ʒi=te=o=fɔ̃də=mɔ̃=nεs=pʁi 10
  la=du=lœʁ=də=pεʁdʁə=mɔ̃=pε=ʁə=pə=ti=a=pə=ti 13
  il=ʁεstəa=lɔ̃=ʒe=dɑ̃=sɔ̃=li=e=nə=sə=lεvə 11
  ɑ̃=ti=ty=bɑ̃=pεʁ=dɑ̃=le=ki=libʁəɑ̃=tʁə=ʃa=kə=pa 13
  kə=puʁ=u=vʁiʁ=ynə=bu=tεjə=səl=ɑ̃=ka=ʃεtə 11

  kɔ=mɑ̃=lɥi=paʁ=dɔ=ne=sɔ̃=mal=ε=tʁə 10
  ε=sə=ʒə=lə=dʁwadə=kʁi=ti=ke=sε=ʒεstə 10
  εsə=ʒə=lə=dʁwa=də=kɔ=mɑ̃=te=sε=za=by 11
  lasə=lə=ʁe=pɔ̃=sə=kə=ʒε=sε=kə=ma=du=lœʁ=ε=tʁo=ɛ̃=tɑ̃sə 16
  sɑ̃=dutə=sε=tə=du=lœʁ=a=pʁi=lə=də=sy=e=ma=fε=paʁ=le 16

  ynəa=mi=y=nə=ɔ=ʁεjə=y=nə=ɛ̃=tεl=li=ʒɑ̃=sə=me=kutə 15
  ʒə=le=kutəo=si=nu=pʁa=ti=kɔ̃=lε=mε=mə=ʃə=mɛ̃ 13
  nu=za=vɔ̃=tʁo=ʃεʁ=ʃe=o=pa=ʁa=vɑ̃=la=li=bεʁ=te=a=e=sε=je=tus=lε=de=tuʁ 22
  libʁə=də=ʃwa=ziʁ=nu=sɔ=mə=kɔ=məe=tu=fe=ʒə=mə=sɥi=li=be=ʁe=lɔʁ=dy=de=ba=la=ʒə=də=pa=ʁɔ=lə=ʒə=tʁa=sə=y=nə=o=tɔ=ʁu=tə=kə=ʒə=sɥi=vʁε=ʒys=ka=ma=mɔʁ 44
  libʁə=də=kɔ̃s=tʁɥi=ʁə=mɔ̃=de=kɔʁ=kɔ=mə=dɑ̃=mεʁεvə 12
  ʒə=lə=sɥi=səl=u=a=dø=dɑ̃=sε=bʁa=ɑ̃=lase=u=səl=a=a=tɑ̃=dʁə=ʒə=puʁ=sɥi=ma=vi 23

  puʁ=kwaʒə=ne=vɔ=kə=ʁε=pa=mε=sɑ̃=ti=mɑ̃=mɛ̃=tə=nɑ̃=kə=ʒε=paʁ=le 18
  puʁ=kwaʒə=tə=ka=ʃə=ʁε=mɔ̃=na=muʁ=ɑ̃=vεʁ=twa 12

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
20/01/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Divers
Publié le 30/09/2005 19:14

L'écrit contient 281 mots qui sont répartis dans 6 strophes.

Poete : Jerem

Récompense

0
0
0