Poème-France.com

Poeme : Amour Ou AmitiéAmour Ou Amitié

Peur de rendre triste une amitié
Car dans cette vie un amour est né
Je ne sais comment te dire
Ces choses en toi qui m’attire
Depuis mon arriveé
Nos cœurs ce sont liés d’amitié
Mais quand je sens tes gestes rapprochés
Je me dis qu’il y a affinités
Mais dans ces yeux qui son les tiens
Je nous revois etant gamins
Je ne sais pas quoi faire
De peur que notre amitié devienne amère
Pourtant je m’aperçois que je t’aime
Et j’attend indefiniment de toi un « idem »
Ces courtes paroles sont pour te dire
Qu’au fond de moi je m’entend souffrir
Car j’ai peur, peur de te perdre toi
Qui est la seul personne pour qui je vois
Un avenir des enfants dans tes bras
Te voir tout les jour pres de moi
Je t’aime mais jai peur de tout sa
Peur que notre amitié devienne un choix
Me separer de toi sa me tuerai
Je veux ke notre union regne a jamais

Baret jeremy
Jeremlove974

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

pœʁ də ʁɑ̃dʁə tʁistə ynə amitje
kaʁ dɑ̃ sεtə vi œ̃n- amuʁ ε ne
ʒə nə sε kɔmɑ̃ tə diʁə
sε ʃozəz- ɑ̃ twa ki matiʁə
dəpɥi mɔ̃n- aʁivəe
no kœʁ sə sɔ̃ lje damitje
mε kɑ̃ ʒə sɑ̃s tε ʒεstə ʁapʁoʃe
ʒə mə di kil i a afinite
mε dɑ̃ sεz- iø ki sɔ̃ lε tjɛ̃
ʒə nu ʁəvwaz- ətɑ̃ ɡamɛ̃
ʒə nə sε pa kwa fεʁə
də pœʁ kə nɔtʁə amitje dəvjεnə amεʁə
puʁtɑ̃ ʒə mapεʁswa kə ʒə tεmə
e ʒatɑ̃t- ɛ̃dəfinime də twa yn « idəm »
sε kuʁtə- paʁɔlə sɔ̃ puʁ tə diʁə
ko fɔ̃ də mwa ʒə mɑ̃tɑ̃ sufʁiʁ
kaʁ ʒε pœʁ, pœʁ də tə pεʁdʁə twa
ki ε la səl pεʁsɔnə puʁ ki ʒə vwa
œ̃n- avəniʁ dεz- ɑ̃fɑ̃ dɑ̃ tε bʁa
tə vwaʁ tu lε ʒuʁ pʁə- də mwa
ʒə tεmə mε ʒε pœʁ də tu sa
pœʁ kə nɔtʁə amitje dəvjεnə œ̃ ʃwa
mə səpaʁe də twa sa mə tɥəʁε
ʒə vø kə nɔtʁə ynjɔ̃ ʁεɲə a ʒamε

baʁε ʒəʁəmi