Poeme : Melanie

Melanie

La nuit derniere j’ai fait un rêve
Dans ce rêve sur ma bouche tu as poser tes levres
Seulment ce n’etait qu’un rêve pas la realité
Celle que je vis depuis ton depart a ses cotés
J’ai vecu ce bonheur deux années avec toi
J’aurai tant aimer ne pas enfreindre les lois
Celle que ton cœur avait declaré au miens
Je me sens coupable de mon propre destin
Aujourd’hui je te regarde sourir, heureuse tu es
J’aurai comme meme aimer
Que notre union regne a jamais
Que chaque jours je puisse te caliner
Car de toi je ne fais ke rever
Tu es le medicament qui apaise mes soufrance
Par cet amour ke tu moffre en pleine adolescence
Depuis ton depart j’ai des maux de cœur
Qui se rememore notre l’amour et ses valeur…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Melanie

  la=nuit=der=nie=re=jai=fait=un=rê=ve 10
  dans=ce=rê=ve=sur=ma=bou=che=tu=as=po=ser=tes=levres 14
  seul=ment=ce=ne=tait=quun=rê=ve=pas=la=rea=li=té 13
  cel=le=que=je=vis=de=puis=ton=de=part=a=ses=co=tés 14
  jai=ve=cu=ce=bon=heur=deux=an=nées=a=vec=toi 12
  jau=rai=tant=ai=mer=ne=pas=en=frein=dre=les=lois 12
  cel=le=que=ton=cœur=a=vait=de=cla=ré=au=miens 12
  je=me=sens=cou=pa=ble=de=mon=pro=pre=des=tin 12
  au=jourd=hui=je=te=re=gar=de=sou=rir=heu=reuse=tu=es 14
  jau=rai=com=me=me=me=ai=mer 8
  que=no=tre=u=ni=on=re=gne=a=ja=mais 11
  que=cha=que=jours=je=puis=se=te=ca=li=ner 11
  car=de=toi=je=ne=fais=ke=re=ver 9
  tu=es=le=me=di=ca=ment=qui=a=pai=se=mes=sou=france 14
  par=cet=a=mour=ke=tu=mof=fre=en=pleine=a=do=les=cence 14
  de=puis=ton=de=part=jai=des=maux=de=cœur 10
  qui=se=re=me=mo=re=no=tre=la=mour=et=ses=va=leur 14
 • Phonétique : Melanie

  la nɥi dεʁnjəʁə ʒε fε œ̃ ʁεvə
  dɑ̃ sə ʁεvə syʁ ma buʃə ty a poze tε ləvʁə
  səlme sə nətε kœ̃ ʁεvə pa la ʁəalite
  sεllə kə ʒə vis dəpɥi tɔ̃ dəpaʁ a sε kɔte
  ʒε vəky sə bɔnœʁ døz- anez- avεk twa
  ʒoʁε tɑ̃ εme nə pa ɑ̃fʁɛ̃dʁə lε lwa
  sεllə kə tɔ̃ kœʁ avε dəklaʁe o mjɛ̃
  ʒə mə sɑ̃s kupablə də mɔ̃ pʁɔpʁə dεstɛ̃
  oʒuʁdɥi ʒə tə ʁəɡaʁdə suʁiʁ, œʁøzə ty ε
  ʒoʁε kɔmə məmə εme
  kə nɔtʁə ynjɔ̃ ʁεɲə a ʒamε
  kə ʃakə ʒuʁ ʒə pɥisə tə kaline
  kaʁ də twa ʒə nə fε kə ʁəve
  ty ε lə mədikame ki apεzə mε sufʁɑ̃sə
  paʁ sεt amuʁ kə ty mɔfʁə ɑ̃ plεnə adɔlesɑ̃sə
  dəpɥi tɔ̃ dəpaʁ ʒε dε mo də kœʁ
  ki sə ʁəməmɔʁə nɔtʁə lamuʁ e sε valœʁ…
 • Syllabes Phonétique : Melanie

  la=nɥi=dεʁ=nj=ə=ʁə=ʒε=fε=œ̃=ʁε=və 11
  dɑ̃=sə=ʁε=və=syʁ=ma=buʃə=ty=a=po=ze=tε=lə=vʁə 14
  səl=me=sə=nə=tε=kœ̃=ʁε=və=pa=la=ʁə=a=li=te 14
  sεl=lə=kə=ʒə=vis=dəp=ɥi=tɔ̃=də=paʁ=a=sε=kɔ=te 14
  ʒε=və=ky=sə=bɔ=nœ=ʁə=dø=za=ne=za=vεk=twa 13
  ʒo=ʁε=tɑ̃=ε=me=nə=pa=ɑ̃=fʁɛ̃=dʁə=lε=lwa 12
  sεl=lə=kə=tɔ̃=kœ=ʁə=a=vε=də=kla=ʁe=o=mj=ɛ̃ 14
  ʒə=mə=sɑ̃s=ku=pa=blə=də=mɔ̃=pʁɔ=pʁə=dεs=tɛ̃ 12
  o=ʒuʁ=dɥi=ʒə=tə=ʁə=ɡaʁdə=su=ʁiʁ=œ=ʁø=zə=ty=ε 14
  ʒo=ʁε=kɔ=mə=mə=mə=ε=me 8
  kə=nɔ=tʁə=y=nj=ɔ̃=ʁε=ɲə=a=ʒa=mε 11
  kə=ʃa=kə=ʒuʁ=ʒə=pɥi=sə=tə=ka=li=ne 11
  kaʁ=də=twa=ʒə=nə=fε=kə=ʁə=ve 9
  ty=ε=lə=mə=di=ka=me=ki=a=pε=zə=mε=su=fʁɑ̃sə 14
  paʁ=sεt=a=muʁ=kə=ty=mɔfʁə=ɑ̃=plε=nə=a=dɔ=le=sɑ̃sə 14
  dəp=ɥi=tɔ̃=də=paʁ=ʒε=dε=mo=də=kœ=ʁə 11
  ki=sə=ʁə=mə=mɔ=ʁə=nɔ=tʁə=la=muʁ=e=sε=va=lœʁ 14

PostScriptum

poeme ki est destinée a mon ex petit amie ki est mon premier amour voilou ! ! !

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
29/05/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Coeur
Publié le 10/08/2005 22:29

L'écrit contient 143 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Jeremlove974

Récompense

0
0
0