Poeme : For My Princesse

For My Princesse

Une rencontre hazardeuse ac toi
Est en kelek jour tu ma eblouit
Je l"avoue tes paroles me mette en emoi
Depuis je te parle et mon cœur souris
Le vie je ne la voyait pas comme maintenant
J’etai desemparer comme un triste enfant
Je te parle et tu m’ecoute
Notre amitié a deja fait bcp de route
Je me sent revivre
Et de toi je devient hivre
Je ne veux pas quitter ta foto
Sans te dire ces quelque mots
A quel point je t’adore tellment
Que tout est dis sincerment
J’aimerai vrement te connaitre
Pour qu’entre nous l’amour puisse naitre
T’offrir des moment de bonheur
Et laisser de cotés tes pleures.

PS : special pr toi tiffany

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: For My Princesse

  une=ren=contre=ha=zar=deu=seac=toi 8
  est=en=ke=lek=jour=tu=ma=e=blouit 9
  je=l=guille=met=a=voue=tes=pa=roles=me=met=teen=e=moi 14
  de=puis=je=te=par=leet=mon=cœur=sou=ris 10
  le=vie=je=ne=la=vo=yait=pas=comme=main=te=nant 12
  je=tai=de=sem=pa=rer=commeun=tris=te=en=fant 11
  je=te=par=le=et=tu=me=coute 8
  notrea=mi=tié=a=de=ja=fait=b=c=p=de=route 12
  je=me=sent=re=vi=vre 6
  et=de=toi=je=de=vient=hi=vre 8
  je=ne=veux=pas=quit=ter=ta=fo=to 9
  sans=te=di=re=ces=quel=que=mots 8
  a=quel=point=je=ta=do=re=tellment 8
  que=tout=est=dis=sin=cerment 6
  jai=me=rai=vre=ment=te=con=naitre 8
  pour=quentre=nous=la=mour=puis=se=naitre 8
  tof=frir=des=mo=ment=de=bon=heur 8
  et=lais=ser=de=co=tés=tes=pleures 8

  p=s=s=pe=cial=p=r=toi=tif=fa=ny 11
 • Phonétique : For My Princesse

  ynə ʁɑ̃kɔ̃tʁə-azaʁdøzə ak twa
  εt- ɑ̃ kəlεk ʒuʁ ty ma εblui
  ʒə εl ɡjmε avu tε paʁɔlə mə mεtə ɑ̃n- əmwa
  dəpɥi ʒə tə paʁlə e mɔ̃ kœʁ suʁi
  lə vi ʒə nə la vwajε pa kɔmə mɛ̃tənɑ̃
  ʒətε dəzɑ̃paʁe kɔmə œ̃ tʁistə ɑ̃fɑ̃
  ʒə tə paʁlə e ty məkutə
  nɔtʁə amitje a dəʒa fε be se pe də ʁutə
  ʒə mə sɑ̃ ʁəvivʁə
  e də twa ʒə dəvjɛ̃ ivʁə
  ʒə nə vø pa kite ta fɔto
  sɑ̃ tə diʁə sε kεlkə mo
  a kεl pwɛ̃ ʒə tadɔʁə tεllme
  kə tut- ε di sɛ̃sεʁme
  ʒεməʁε vʁəmɑ̃ tə kɔnεtʁə
  puʁ kɑ̃tʁə nu lamuʁ pɥisə nεtʁə
  tɔfʁiʁ dε mɔmɑ̃ də bɔnœʁ
  e lεse də kɔte tε plœʁə.

  pe εs : spəsjal pe εʁ twa tifani
 • Syllabes Phonétique : For My Princesse

  ynə=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁə-a=zaʁ=dø=zə=ak=twa 10
  ε=tɑ̃=kə=lεk=ʒuʁ=ty=ma=ε=blu=i 10
  ʒəεl=ɡjmε=a=vu=tε=pa=ʁɔlə=mə=mε=tə=ɑ̃=nə=mwa 13
  dəp=ɥi=ʒə=tə=paʁlə=e=mɔ̃=kœʁ=su=ʁi 10
  lə=viʒə=nə=la=vwa=jε=pa=kɔ=mə=mɛ̃=tə=nɑ̃ 12
  ʒə=tεdə=zɑ̃=pa=ʁe=kɔ=məœ̃=tʁis=tə=ɑ̃=fɑ̃ 11
  ʒə=tə=paʁ=lə=e=ty=mə=ku=tə 9
  nɔtʁəa=mi=tje=a=də=ʒa=fε=be=se=pe=də=ʁutə 12
  ʒə=mə=sɑ̃=ʁə=vi=vʁə 6
  e=də=twa=ʒə=də=vj=ɛ̃=i=vʁə 9
  ʒə=nə=vø=pa=ki=te=ta=fɔ=to 9
  sɑ̃=tə=di=ʁə=sε=kεl=kə=mo 8
  a=kεl=pwɛ̃=ʒə=ta=dɔ=ʁə=tεl=lme 9
  kə=tu=tε=di=sɛ̃=sεʁ=me 7
  ʒε=mə=ʁε=vʁə=mɑ̃=tə=kɔ=nε=tʁə 9
  puʁ=kɑ̃=tʁə=nu=la=muʁ=pɥi=sə=nε=tʁə 10
  tɔ=fʁiʁ=dε=mɔ=mɑ̃=də=bɔ=nœ=ʁə 9
  e=lε=se=də=kɔ=te=tε=plœ=ʁə 9

  pe=εs=spə=sjal=pe=εʁ=twa=ti=fa=ni 10

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
21/08/2005 01:33Lancu, Cooloost

arf je pensais que c’était un poème en anglais... mais c’est du sms français... dommage, car le poème aurait pu être bien si je pouvais le comprendre dans son intégralité...

Poème Armée
Publié le 17/08/2005 23:27

L'écrit contient 125 mots qui sont répartis dans 2 strophes.

Poete : Jeremlove974

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs