Poème-France.com

Poeme : For My PrincesseFor My Princesse

Une rencontre hazardeuse ac toi
Est en kelek jour tu ma eblouit
Je l"avoue tes paroles me mette en emoi
Depuis je te parle et mon cœur souris
Le vie je ne la voyait pas comme maintenant
J’etai desemparer comme un triste enfant
Je te parle et tu m’ecoute
Notre amitié a deja fait bcp de route
Je me sent revivre
Et de toi je devient hivre
Je ne veux pas quitter ta foto
Sans te dire ces quelque mots
A quel point je t’adore tellment
Que tout est dis sincerment
J’aimerai vrement te connaitre
Pour qu’entre nous l’amour puisse naitre
T’offrir des moment de bonheur
Et laisser de cotés tes pleures.

PS : special pr toi tiffany
Jeremlove974

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ynə ʁɑ̃kɔ̃tʁə-azaʁdøzə ak twa
εt- ɑ̃ kəlεk ʒuʁ ty ma εblui
ʒə εl ɡjmε avu tε paʁɔlə mə mεtə ɑ̃n- əmwa
dəpɥi ʒə tə paʁlə e mɔ̃ kœʁ suʁi
lə vi ʒə nə la vwajε pa kɔmə mɛ̃tənɑ̃
ʒətε dəzɑ̃paʁe kɔmə œ̃ tʁistə ɑ̃fɑ̃
ʒə tə paʁlə e ty məkutə
nɔtʁə amitje a dəʒa fε be se pe də ʁutə
ʒə mə sɑ̃ ʁəvivʁə
e də twa ʒə dəvjɛ̃ ivʁə
ʒə nə vø pa kite ta fɔto
sɑ̃ tə diʁə sε kεlkə mo
a kεl pwɛ̃ ʒə tadɔʁə tεllme
kə tut- ε di sɛ̃sεʁme
ʒεməʁε vʁəmɑ̃ tə kɔnεtʁə
puʁ kɑ̃tʁə nu lamuʁ pɥisə nεtʁə
tɔfʁiʁ dε mɔmɑ̃ də bɔnœʁ
e lεse də kɔte tε plœʁə.

pe εs : spəsjal pe εʁ twa tifani