Poème-France.com

Poeme : ÉgoïsteÉgoïste

Tu ne me connais pas
Tu ne me comprends pas
Et après ça
Tu dis que tu es ma sœur
Qui me soutient dans mes malheurs
Et qui sèche mes pleurs ?

Tu n’as jamais été là pour m’écouter
Jamais là pour m’aider
Mais toujours là pour me critiquer
Alors que moi je te suis dévoué
Car je tiens beaucoup à préserver
Le reste de notre amitié.

Tu ne doutes de rien
Quand mon cœur s’éteint
Et quand je ne vais pas bien

Je n’ai pas envie de te faire de la peine
À te dire tout ce qui me gêne
Mais la haine

Que j’ai des fois en moi
TU ne la vois même pas…
Et c’est pour ça

Que je veux que tu comprennes
Qu’il faut que tu apprennes
À aider tes amis dans leur peine

Ou alors que tu résistes
À être égoïste
Et que tu persistes
À être là quand tes amis ont besoin de toi.
Car un jour tu payeras tout ça
Et personne ne sera là pour toi.
Jessy

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ty nə mə kɔnε pa
ty nə mə kɔ̃pʁɑ̃ pa
e apʁε sa
ty di kə ty ε ma sœʁ
ki mə sutjɛ̃ dɑ̃ mε malœʁ
e ki sεʃə mε plœʁ ?

ty na ʒamεz- ete la puʁ mekute
ʒamε la puʁ mεde
mε tuʒuʁ la puʁ mə kʁitike
alɔʁ kə mwa ʒə tə sɥi devue
kaʁ ʒə tjɛ̃ boku a pʁezεʁve
lə ʁεstə də nɔtʁə amitje.

ty nə dutə də ʁjɛ̃
kɑ̃ mɔ̃ kœʁ setɛ̃
e kɑ̃ ʒə nə vε pa bjɛ̃

ʒə nε pa ɑ̃vi də tə fεʁə də la pεnə
a tə diʁə tu sə ki mə ʒεnə
mε la-εnə

kə ʒε dε fwaz- ɑ̃ mwa
ty nə la vwa mεmə pa…
e sε puʁ sa

kə ʒə vø kə ty kɔ̃pʁεnə
kil fo kə ty apʁεnə
a εde tεz- ami dɑ̃ lœʁ pεnə

u alɔʁ kə ty ʁezistə
a εtʁə eɡɔistə
e kə ty pεʁsistə
a εtʁə la kɑ̃ tεz- amiz- ɔ̃ bəzwɛ̃ də twa.
kaʁ œ̃ ʒuʁ ty pεjəʁa tu sa
e pεʁsɔnə nə səʁa la puʁ twa.