Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Égoïste

Poème Amour
Publié le 05/05/2004 00:00

L'écrit contient 181 mots qui sont répartis dans 7 strophes.

Poete : Jessy

Égoïste

Tu ne me connais pas
Tu ne me comprends pas
Et après ça
Tu dis que tu es ma sœur
Qui me soutient dans mes malheurs
Et qui sèche mes pleurs ?

Tu n’as jamais été là pour m’écouter
Jamais là pour m’aider
Mais toujours là pour me critiquer
Alors que moi je te suis dévoué
Car je tiens beaucoup à préserver
Le reste de notre amitié.

Tu ne doutes de rien
Quand mon cœur s’éteint
Et quand je ne vais pas bien

Je n’ai pas envie de te faire de la peine
À te dire tout ce qui me gêne
Mais la haine

Que j’ai des fois en moi
TU ne la vois même pas…
Et c’est pour ça

Que je veux que tu comprennes
Qu’il faut que tu apprennes
À aider tes amis dans leur peine

Ou alors que tu résistes
À être égoïste
Et que tu persistes
À être là quand tes amis ont besoin de toi.
Car un jour tu payeras tout ça
Et personne ne sera là pour toi.
 • Pieds Hyphénique: Égoïste

  tu=ne=me=con=nais=pas 6
  tu=ne=me=com=prends=pas 6
  et=a=près=ça 4
  tu=dis=que=tu=es=ma=sœur 7
  qui=me=sou=tient=dans=mes=malheurs 7
  et=qui=sè=che=mes=pleurs 6

  tu=nas=ja=mais=é=té=là=pour=mé=cou=ter 11
  ja=mais=là=pour=mai=der 6
  mais=tou=jours=là=pour=me=cri=ti=quer 9
  a=lors=que=moi=je=te=suis=dé=voué 9
  car=je=tiens=beau=coup=à=pré=ser=ver 9
  le=res=te=de=notrea=mi=tié 7

  tu=ne=dou=tes=de=rien 6
  quand=mon=cœur=sé=teint 5
  et=quand=je=ne=vais=pas=bien 7

  je=nai=pas=en=vie=de=te=faire=de=la=peine 11
  à=te=dire=tout=ce=qui=me=gêne 8
  mais=la=hai=ne 4

  que=jai=des=fois=en=moi 6
  tu=ne=la=vois=même=pas 6
  et=cest=pour=ça 4

  que=je=veux=que=tu=com=prennes 7
  quil=faut=que=tu=ap=prennes 6
  à=ai=der=tes=a=mis=dans=leur=peine 9

  ou=a=lors=que=tu=ré=sistes 7
  à=ê=tre=é=goïste 5
  et=que=tu=per=sis=tes 6
  à=être=là=quand=tes=a=mis=ont=be=soin=de=toi 12
  car=un=jour=tu=paye=ras=tout=ça 8
  et=per=sonne=ne=se=ra=là=pour=toi 9
 • Phonétique : Égoïste

  ty nə mə kɔnε pa
  ty nə mə kɔ̃pʁɑ̃ pa
  e apʁε sa
  ty di kə ty ε ma sœʁ
  ki mə sutjɛ̃ dɑ̃ mε malœʁ
  e ki sεʃə mε plœʁ ?

  ty na ʒamεz- ete la puʁ mekute
  ʒamε la puʁ mεde
  mε tuʒuʁ la puʁ mə kʁitike
  alɔʁ kə mwa ʒə tə sɥi devue
  kaʁ ʒə tjɛ̃ boku a pʁezεʁve
  lə ʁεstə də nɔtʁə amitje.

  ty nə dutə də ʁjɛ̃
  kɑ̃ mɔ̃ kœʁ setɛ̃
  e kɑ̃ ʒə nə vε pa bjɛ̃

  ʒə nε pa ɑ̃vi də tə fεʁə də la pεnə
  a tə diʁə tu sə ki mə ʒεnə
  mε la-εnə

  kə ʒε dε fwaz- ɑ̃ mwa
  ty nə la vwa mεmə pa…
  e sε puʁ sa

  kə ʒə vø kə ty kɔ̃pʁεnə
  kil fo kə ty apʁεnə
  a εde tεz- ami dɑ̃ lœʁ pεnə

  u alɔʁ kə ty ʁezistə
  a εtʁə eɡɔistə
  e kə ty pεʁsistə
  a εtʁə la kɑ̃ tεz- amiz- ɔ̃ bəzwɛ̃ də twa.
  kaʁ œ̃ ʒuʁ ty pεjəʁa tu sa
  e pεʁsɔnə nə səʁa la puʁ twa.
 • Pieds Phonétique : Égoïste

  ty=nə=mə=kɔ=nε=pa 6
  ty=nə=mə=kɔ̃=pʁɑ̃=pa 6
  e=a=pʁε=sa 4
  ty=dikə=ty=ε=ma=sœʁ 6
  kimə=su=tjɛ̃=dɑ̃=mε=ma=lœʁ 7
  e=ki=sε=ʃə=mε=plœʁ 6

  ty=na=ʒa=mε=ze=te=la=puʁ=me=ku=te 11
  ʒa=mε=la=puʁ=mε=de 6
  mε=tu=ʒuʁ=la=puʁmə=kʁi=ti=ke 8
  a=lɔʁkə=mwa=ʒə=tə=sɥi=de=vu=e 9
  kaʁʒə=tjɛ̃=bo=ku=a=pʁe=zεʁ=ve 8
  lə=ʁεstə=də=nɔ=tʁəa=mi=tje 7

  ty=nə=du=tə=də=ʁjɛ̃ 6
  kɑ̃=mɔ̃=kœ=ʁə=se=tɛ̃ 6
  e=kɑ̃ʒə=nə=vε=pa=bjɛ̃ 6

  ʒə=nε=pa=ɑ̃=vidə=tə=fε=ʁə=də=lapεnə 10
  atə=di=ʁə=tu=sə=ki=mə=ʒεnə 8
  mε=la-ε=nə 4

  kə=ʒε=dε=fwa=zɑ̃=mwa 6
  tynə=la=vwa=mε=mə=pa 6
  e=sε=puʁ=sa 4

  kə=ʒə=vøkə=ty=kɔ̃=pʁεnə 6
  kil=fo=kə=ty=a=pʁεnə 6
  a=ε=de=tε=za=mi=dɑ̃=lœʁ=pεnə 9

  u=a=lɔʁkə=ty=ʁe=zistə 6
  a=ε=tʁə=e=ɡɔ=istə 6
  e=kə=ty=pεʁ=sis=tə 6
  a=εtʁə=la=kɑ̃=tε=za=mi=zɔ̃=bə=zwɛ̃=də=twa 12
  kaʁ=œ̃=ʒuʁ=ty=pεjə=ʁa=tu=sa 8
  e=pεʁ=sɔnə=nə=sə=ʁa=la=puʁ=twa 9

Récompense

0
1
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
21/10/2020Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.