Poème-France.com

Poeme : Te ParlerTe Parler

Je te parle tendrement
Je te parle furitivement
Je te parle amicalement
Mais ce n’est pas vrai je t’ecris

Je nose te parler en face
Je suis trop timide pour cela
Il va bien faloir pourtant un jour
Que je te parle des mes sentiments

Je suis un imbécile qui ne sais rien faire
Meme pas parler a une fille sans avoir peur
De ce qu’elle peux dire en retour
Ou bien de ce qu’elle peux faire en retour

A toi je t’ai ecrit un poeme
Mais il faudra bien un jour que je me décide
A dire les choses en face et non par ecrit
Mes sentiments tu les sais plus ou moins

Mais je ne te les ai pas réellement dit
Pourquoi est ce que j’ai peur des filles
Pourquoi est ce que j’ai peur de vous
Pourquoi est ce que j’ai peur de trop de chose
Alors que c’est naturel d’aimer

JE SUIS TROP TIMIDE ! ! ! ! !
Jjp

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə tə paʁlə tɑ̃dʁəmɑ̃
ʒə tə paʁlə fyʁitivəmɑ̃
ʒə tə paʁlə amikaləmɑ̃
mε sə nε pa vʁε ʒə tεkʁi

ʒə nozə tə paʁle ɑ̃ fasə
ʒə sɥi tʁo timidə puʁ səla
il va bjɛ̃ falwaʁ puʁtɑ̃ œ̃ ʒuʁ
kə ʒə tə paʁlə dε mε sɑ̃timɑ̃

ʒə sɥiz- œ̃n- ɛ̃besilə ki nə sε ʁjɛ̃ fεʁə
məmə pa paʁle a ynə fijə sɑ̃z- avwaʁ pœʁ
də sə kεllə pø diʁə ɑ̃ ʁətuʁ
u bjɛ̃ də sə kεllə pø fεʁə ɑ̃ ʁətuʁ

a twa ʒə tε εkʁi œ̃ poəmə
mεz- il fodʁa bjɛ̃ œ̃ ʒuʁ kə ʒə mə desidə
a diʁə lε ʃozəz- ɑ̃ fasə e nɔ̃ paʁ εkʁi
mε sɑ̃timɑ̃ ty lε sε plysz- u mwɛ̃

mε ʒə nə tə lεz- ε pa ʁeεllmɑ̃ di
puʁkwa ε sə kə ʒε pœʁ dε fijə
puʁkwa ε sə kə ʒε pœʁ də vu
puʁkwa ε sə kə ʒε pœʁ də tʁo də ʃozə
alɔʁ kə sε natyʁεl dεme

ʒə sɥi tʁo timidə ! ! !