Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Rien

Poème Amour
Publié le 14/06/2004 00:00

L'écrit contient 180 mots qui sont répartis dans 7 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Jjp

Rien

La je ne fait rien
A part penser
A ce que je ne devrais pas
A ce qui n’est pas pour moi

A rien je devrais penser
Je devrais faire le vide en moi
Pour oublier toute mes tristesses
Et juste garder mes joies

On a rien sans rien
Mais moi j’aime rien faire
Surtout depuis que je amoureux
D’une fille dont je ne devrais pas

Je suis desole pour tous ca
Rien ne me rend plus triste
Mais c’est la vie
Et ya pas moyen de la changer

Rien ne me va
Rien ne me rend heureux
Rien ne me rend malheureux
Si cellement c’etait vrai

Mon cœur est triste
Mais grâce a ca je continue a vivre
Grâce a mes amis qui me pardonne meme si
Je suis désole pour tous le mal que j’ai fais

Mes sentiments je l’ai ai fait éclate
Meme si parfois c’est pas bien de dire la vérite
Car ca brise le cœur de ceux que on aime
Alors que on ne le voudrais pas
 • Pieds Hyphénique: Rien

  la=je=ne=fait=rien 5
  a=part=pen=ser 4
  a=ce=que=je=ne=de=vrais=pas 8
  a=ce=qui=nest=pas=pour=moi 7

  a=rien=je=de=vrais=pen=ser 7
  je=de=vrais=faire=le=vi=deen=moi 8
  pour=ou=blier=tou=te=mes=tris=tesses 8
  et=jus=te=gar=der=mes=joies 7

  on=a=rien=sans=rien 5
  mais=moi=jai=me=rien=fai=re 7
  sur=tout=de=puis=que=jea=mou=reux 8
  dune=fille=dont=je=ne=de=vrais=pas 8

  je=suis=de=so=le=pour=tous=ca 8
  rien=ne=me=rend=plus=tris=te 7
  mais=cest=la=vie 4
  et=ya=pas=moyen=de=la=chan=ger 8

  rien=ne=me=va 4
  rien=ne=me=rend=heu=reux 6
  rien=ne=me=rend=mal=heu=reux 7
  si=cel=le=ment=ce=tait=vrai 7

  mon=cœur=est=tris=te 5
  mais=grâ=cea=ca=je=con=ti=nue=a=vivre 10
  grâ=cea=mes=a=mis=qui=me=par=donne=me=me=si 12
  je=suis=dé=sole=pour=tous=le=mal=que=jai=fais 11

  mes=sen=timents=je=lai=ai=fait=é=clate 9
  me=me=si=par=fois=cest=pas=bien=de=dire=la=vé=rite 13
  car=ca=brise=le=cœur=de=ceux=queon=aime 9
  a=lors=queon=ne=le=vou=drais=pas 8
 • Phonétique : Rien

  la ʒə nə fε ʁjɛ̃
  a paʁ pɑ̃se
  a sə kə ʒə nə dəvʁε pa
  a sə ki nε pa puʁ mwa

  a ʁjɛ̃ ʒə dəvʁε pɑ̃se
  ʒə dəvʁε fεʁə lə vidə ɑ̃ mwa
  puʁ ublje tutə mε tʁistesə
  e ʒystə ɡaʁde mε ʒwa

  ɔ̃n- a ʁjɛ̃ sɑ̃ ʁjɛ̃
  mε mwa ʒεmə ʁjɛ̃ fεʁə
  syʁtu dəpɥi kə ʒə amuʁø
  dynə fijə dɔ̃ ʒə nə dəvʁε pa

  ʒə sɥi dəzɔlə puʁ tus ka
  ʁjɛ̃ nə mə ʁɑ̃ plys tʁistə
  mε sε la vi
  e ia pa mwajɛ̃ də la ʃɑ̃ʒe

  ʁjɛ̃ nə mə va
  ʁjɛ̃ nə mə ʁɑ̃t- œʁø
  ʁjɛ̃ nə mə ʁɑ̃ maləʁø
  si sεllmɑ̃ sətε vʁε

  mɔ̃ kœʁ ε tʁistə
  mε ɡʁasə a ka ʒə kɔ̃tinɥ a vivʁə
  ɡʁasə a mεz- ami ki mə paʁdɔnə məmə si
  ʒə sɥi dezɔlə puʁ tus lə mal kə ʒε fε

  mε sɑ̃timɑ̃ ʒə lε ε fε eklatə
  məmə si paʁfwa sε pa bjɛ̃ də diʁə la veʁitə
  kaʁ ka bʁizə lə kœʁ də sø kə ɔ̃n- εmə
  alɔʁ kə ɔ̃ nə lə vudʁε pa
 • Pieds Phonétique : Rien

  laʒə=nə=fε=ʁjɛ̃ 4
  a=paʁ=pɑ̃=se 4
  asə=kə=ʒə=nə=də=vʁε=pa 7
  asə=ki=nε=pa=puʁ=mwa 6

  a=ʁjɛ̃ʒə=də=vʁε=pɑ̃se 5
  ʒə=də=vʁε=fεʁə=lə=vi=dəɑ̃=mwa 8
  puʁ=u=blje=tutə=mε=tʁis=te=sə 8
  e=ʒys=tə=ɡaʁ=de=mε=ʒwa 7

  ɔ̃=na=ʁjɛ̃=sɑ̃=ʁjɛ̃ 5
  mε=mwa=ʒεmə=ʁjɛ̃=fεʁə 5
  syʁ=tu=dəp=ɥikə=ʒə=a=mu=ʁø 8
  dynə=fi=jə=dɔ̃=ʒə=nə=də=vʁε=pa 9

  ʒə=sɥi=də=zɔ=lə=puʁ=tus=ka 8
  ʁj=ɛ̃=nə=mə=ʁɑ̃=plys=tʁis=tə 8
  mε=sε=la=vi 4
  e=i=a=pa=mwa=jɛ̃də=la=ʃɑ̃=ʒe 9

  ʁj=ɛ̃=nə=mə=va 5
  ʁj=ɛ̃=nə=mə=ʁɑ̃=tœ=ʁø 7
  ʁj=ɛ̃=nə=mə=ʁɑ̃=ma=lə=ʁø 8
  si=sεl=lmɑ̃=sə=tε=vʁε 6

  mɔ̃=kœ=ʁə=ε=tʁis=tə 6
  mε=ɡʁasə=a=ka=ʒə=kɔ̃=tinɥ=avivʁə 8
  ɡʁasəa=mε=za=mi=ki=mə=paʁ=dɔ=nə=mə=mə=si 12
  ʒə=sɥi=de=zɔlə=puʁ=tus=lə=mal=kə=ʒε=fε 11

  mε=sɑ̃=ti=mɑ̃ʒə=lε=ε=fε=e=klatə 9
  mə=mə=si=paʁ=fwa=sε=pa=bjɛ̃də=di=ʁə=la=ve=ʁitə 13
  kaʁ=ka=bʁizə=lə=kœʁ=də=sø=kəɔ̃=nεmə 9
  a=lɔʁ=kə=ɔ̃nə=lə=vu=dʁε=pa 8

PostScriptum

Poeme ecrit encore rapidement sans relire commentaire svp
-0 Amicalement jjp -0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
14/06/2004 00:00Cind

c’est super beau plein demotion.
bye bizzous

Auteur de Poésie
14/06/2004 00:00Jjp

Merci a vous kiss -0 amicelement jjp -0

Auteur de Poésie
14/06/2004 00:00Petite Puce (F)

L’émotions est au rendez vous dans tes poèmes.
Celui ci est très joli.
Amitié -0

Auteur de Poésie
15/06/2004 00:00Jjp

Merci Petite puce

Auteur de Poésie
15/06/2004 00:00Mya..

tré bo! vrémen. . . . je liré tjs t poemes ki mapporte bocou de bien. . . . !
amitié

Auteur de Poésie
15/06/2004 00:00Jjp

Merci memelle moi aussi je lis les tiens