Poème-France.com

Poeme : RienRien

La je ne fait rien
A part penser
A ce que je ne devrais pas
A ce qui n’est pas pour moi

A rien je devrais penser
Je devrais faire le vide en moi
Pour oublier toute mes tristesses
Et juste garder mes joies

On a rien sans rien
Mais moi j’aime rien faire
Surtout depuis que je amoureux
D’une fille dont je ne devrais pas

Je suis desole pour tous ca
Rien ne me rend plus triste
Mais c’est la vie
Et ya pas moyen de la changer

Rien ne me va
Rien ne me rend heureux
Rien ne me rend malheureux
Si cellement c’etait vrai

Mon cœur est triste
Mais grâce a ca je continue a vivre
Grâce a mes amis qui me pardonne meme si
Je suis désole pour tous le mal que j’ai fais

Mes sentiments je l’ai ai fait éclate
Meme si parfois c’est pas bien de dire la vérite
Car ca brise le cœur de ceux que on aime
Alors que on ne le voudrais pas
Jjp

PostScriptum

Poeme ecrit encore rapidement sans relire commentaire svp
-0 Amicalement jjp -0


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

la ʒə nə fε ʁjɛ̃
a paʁ pɑ̃se
a sə kə ʒə nə dəvʁε pa
a sə ki nε pa puʁ mwa

a ʁjɛ̃ ʒə dəvʁε pɑ̃se
ʒə dəvʁε fεʁə lə vidə ɑ̃ mwa
puʁ ublje tutə mε tʁistesə
e ʒystə ɡaʁde mε ʒwa

ɔ̃n- a ʁjɛ̃ sɑ̃ ʁjɛ̃
mε mwa ʒεmə ʁjɛ̃ fεʁə
syʁtu dəpɥi kə ʒə amuʁø
dynə fijə dɔ̃ ʒə nə dəvʁε pa

ʒə sɥi dəzɔlə puʁ tus ka
ʁjɛ̃ nə mə ʁɑ̃ plys tʁistə
mε sε la vi
e ia pa mwajɛ̃ də la ʃɑ̃ʒe

ʁjɛ̃ nə mə va
ʁjɛ̃ nə mə ʁɑ̃t- œʁø
ʁjɛ̃ nə mə ʁɑ̃ maləʁø
si sεllmɑ̃ sətε vʁε

mɔ̃ kœʁ ε tʁistə
mε ɡʁasə a ka ʒə kɔ̃tinɥ a vivʁə
ɡʁasə a mεz- ami ki mə paʁdɔnə məmə si
ʒə sɥi dezɔlə puʁ tus lə mal kə ʒε fε

mε sɑ̃timɑ̃ ʒə lε ε fε eklatə
məmə si paʁfwa sε pa bjɛ̃ də diʁə la veʁitə
kaʁ ka bʁizə lə kœʁ də sø kə ɔ̃n- εmə
alɔʁ kə ɔ̃ nə lə vudʁε pa