Poème-France.com

Poeme : Amour D’Hirondelle SuiteAmour D’Hirondelle Suite

Je te vois comme une hirondelle qui vole dans le ciel
Du ciel je veux que tu descendes vers moi
Pour que je te dise que je t’aime tant
Pour que je te dise que je t’adore comme amie
La vie ne serais rien sans toi
Je suis tres heureux de t’avoir rencontre
Pour moi tu est ma vie tout entière
Tous entière est un mot trop simple
Simplement je t’aimetant je pense a toi tous le temps
Matin, midi et soir
Chaque fois que je fais un pat
Chaque fois que je me reveille
Et surtout chaque fois que je vois une hirondelle dans le ciel
Tu est mon hirondelle a moi
C’est commeca que je te vois
Douce et tendre caliméro

JE T’ADORE CALIMERO
Jjp

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə tə vwa kɔmə ynə iʁɔ̃dεllə ki vɔlə dɑ̃ lə sjεl
dy sjεl ʒə vø kə ty desɑ̃də vεʁ mwa
puʁ kə ʒə tə dizə kə ʒə tεmə tɑ̃
puʁ kə ʒə tə dizə kə ʒə tadɔʁə kɔmə ami
la vi nə səʁε ʁjɛ̃ sɑ̃ twa
ʒə sɥi tʁə- œʁø də tavwaʁ ʁɑ̃kɔ̃tʁə
puʁ mwa ty ε ma vi tut- ɑ̃tjεʁə
tusz- ɑ̃tjεʁə εt- œ̃ mo tʁo sɛ̃plə
sɛ̃pləmɑ̃ ʒə tεmətɑ̃ ʒə pɑ̃sə a twa tus lə tɑ̃
matɛ̃, midi e swaʁ
ʃakə fwa kə ʒə fεz- œ̃ pa
ʃakə fwa kə ʒə mə ʁəvεjə
e syʁtu ʃakə fwa kə ʒə vwaz- ynə iʁɔ̃dεllə dɑ̃ lə sjεl
ty ε mɔ̃n- iʁɔ̃dεllə a mwa
sε kɔməka kə ʒə tə vwa
dusə e tɑ̃dʁə kalimeʁo

ʒə tadɔʁə kaliməʁo