Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Ma Petite Sirène

Poème Amour
Publié le 28/06/2004 00:00

L'écrit contient 218 mots qui sont répartis dans 7 strophes.

Poete : Jjp

Ma Petite Sirène

Amour d’un soir dit moi pourquoi tu est partie aussi vite
Je n’ai pas compris pourquoi tous de suite
Car je ne pouvais m’imagine que c’etait ca

Je croiyait que tu etait une femme comme les autres
Que je pouvais aimer car tu m’aimais aussi
Mais tu est partie sans me dire au revoir pourquoi
Je n’ai vraiment pas compris mais qu’est ce que c’est passé

Mais depuis on c’est revu et tu ma toute explique
Que tu etait une sirène qui vivait dans l’eau
Et qui ne pouvais quitter l’eau que la nuit
Grâce a une sorcière qui voulais que tu découvres l’amour

Toi ma petite sirène maitenant que j’ai compris je suis pret
A te suivre dans la mer ou l’ocean
Puisque je t’aime trop
Et que j’ai pas envie de te quitte
Car autrement j’aurais le cœur brisé

Ma petite sirène je te suis
Dans l’eau ou tu habite
Dans l’eau ta maison
Dans l’eau puisque je t’aime comme un fou

Aux moins je n’aurais pas la peine d’un amour brisé
Car avec toi je vais rester
Et j’espère que ca sera toute ma vie

JE T’AIME MA PETITE SIRENE
 • Pieds Hyphénique: Ma Petite Sirène

  amour=dun=soir=dit=moi=pour=quoi=tu=est=par=tie=aus=si=vite 14
  je=nai=pas=com=pris=pour=quoi=tous=de=sui=te 11
  car=je=ne=pou=vais=mi=ma=gi=ne=que=ce=tait=ca 13

  je=croiyait=que=tu=e=tait=u=ne=fem=me=com=me=les=autres 14
  que=je=pou=vais=ai=mer=car=tu=mai=mais=aus=si 12
  mais=tu=est=par=tie=sans=me=di=re=au=re=voir=pour=quoi 14
  je=nai=vrai=ment=pas=com=pris=mais=quest=ce=que=cest=pas=sé 14

  mais=de=puis=on=cest=re=vu=et=tu=ma=tou=te=ex=plique 14
  que=tu=e=tait=u=ne=si=rè=ne=qui=vi=vait=dans=leau 14
  et=qui=ne=pou=vais=quit=ter=leau=que=la=nuit 11
  grâ=cea=une=sor=ciè=re=qui=vou=lais=que=tu=dé=cou=vres=la=mour 16

  toi=ma=pe=tite=si=rè=ne=mai=te=nant=que=jai=com=pris=je=suis=pret 17
  a=te=sui=vre=dans=la=mer=ou=lo=cean 10
  puis=que=je=tai=me=trop 6
  et=que=jai=pas=en=vie=de=te=qui=tte 10
  car=au=tre=ment=jau=rais=le=cœur=bri=sé 10

  ma=pe=ti=te=si=rè=ne=je=te=suis 10
  dans=leau=ou=tu=ha=bi=te 7
  dans=leau=ta=mai=son 5
  dans=leau=puis=que=je=tai=me=com=me=un=fou 11

  aux=moins=je=nau=rais=pas=la=pei=ne=dun=a=mour=bri=sé 14
  car=a=vec=toi=je=vais=res=ter 8
  et=jes=pè=re=que=ca=se=ra=tou=te=ma=vie 12

  je=tai=me=ma=pe=ti=te=si=rene 9
 • Phonétique : Ma Petite Sirène

  amuʁ dœ̃ swaʁ di mwa puʁkwa ty ε paʁti osi vitə
  ʒə nε pa kɔ̃pʁi puʁkwa tus də sɥitə
  kaʁ ʒə nə puvε mimaʒinə kə sətε ka

  ʒə kʁwaiε kə ty ətε ynə famə kɔmə lεz- otʁə
  kə ʒə puvεz- εme kaʁ ty mεmεz- osi
  mε ty ε paʁti sɑ̃ mə diʁə o ʁəvwaʁ puʁkwa
  ʒə nε vʁεmɑ̃ pa kɔ̃pʁi mε kε sə kə sε pase

  mε dəpɥiz- ɔ̃ sε ʁəvy e ty ma tutə εksplikə
  kə ty ətε ynə siʁεnə ki vivε dɑ̃ lo
  e ki nə puvε kite lo kə la nɥi
  ɡʁasə a ynə sɔʁsjεʁə ki vulε kə ty dekuvʁə- lamuʁ

  twa ma pətitə siʁεnə mεtənɑ̃ kə ʒε kɔ̃pʁi ʒə sɥi pʁε
  a tə sɥivʁə dɑ̃ la mεʁ u lɔsəɑ̃
  pɥiskə ʒə tεmə tʁo
  e kə ʒε pa ɑ̃vi də tə kitə
  kaʁ otʁəmɑ̃ ʒoʁε lə kœʁ bʁize

  ma pətitə siʁεnə ʒə tə sɥi
  dɑ̃ lo u ty-abitə
  dɑ̃ lo ta mεzɔ̃
  dɑ̃ lo pɥiskə ʒə tεmə kɔmə œ̃ fu

  o mwɛ̃ ʒə noʁε pa la pεnə dœ̃n- amuʁ bʁize
  kaʁ avεk twa ʒə vε ʁεste
  e ʒεspεʁə kə ka səʁa tutə ma vi

  ʒə tεmə ma pətitə siʁənə
 • Pieds Phonétique : Ma Petite Sirène

  a=muʁ=dœ̃=swaʁ=di=mwa=puʁ=kwa=ty=ε=paʁ=ti=o=si=vitə 15
  ʒə=nε=pa=kɔ̃=pʁi=puʁ=kwa=tus=də=sɥitə 10
  kaʁʒə=nə=pu=vε=mi=ma=ʒi=nə=kə=sə=tε=ka 12

  ʒə=kʁwa=i=εkə=ty=ə=tε=y=nə=fa=mə=kɔ=mə=lε=zotʁə 15
  kə=ʒə=pu=vε=zε=me=kaʁ=ty=mε=mε=zo=si 12
  mε=ty=ε=paʁ=ti=sɑ̃mə=di=ʁəo=ʁə=vwaʁ=puʁ=kwa 12
  ʒə=nε=vʁε=mɑ̃=pa=kɔ̃=pʁi=mε=kεsə=kə=sε=pase 12

  mε=dəp=ɥi=zɔ̃=sεʁə=vy=e=ty=ma=tu=təεk=splikə 12
  kə=tyə=tε=y=nə=si=ʁε=nə=ki=vi=vε=dɑ̃=lo 13
  e=kinə=pu=vε=ki=te=lo=kə=la=nɥi 10
  ɡʁasəa=y=nə=sɔʁ=sjε=ʁə=ki=vu=lε=kə=ty=de=ku=vʁə=la=muʁ 16

  twa=mapə=ti=tə=si=ʁε=nə=mε=tə=nɑ̃=kə=ʒε=kɔ̃=pʁi=ʒə=sɥi=pʁε 17
  atə=sɥi=vʁə=dɑ̃=la=mεʁ=u=lɔ=sə=ɑ̃ 10
  pɥis=kə=ʒə=tε=mə=tʁo 6
  e=kə=ʒε=pa=ɑ̃=vi=də=tə=ki=tə 10
  kaʁ=o=tʁə=mɑ̃=ʒo=ʁε=lə=kœʁ=bʁi=ze 10

  ma=pə=ti=tə=si=ʁε=nə=ʒə=tə=sɥi 10
  dɑ̃=lo=u=ty-a=bi=tə 7
  dɑ̃=lo=ta=mε=zɔ̃ 5
  dɑ̃=lo=pɥis=kə=ʒə=tεmə=kɔ=mə=œ̃=fu 10

  o=mwɛ̃ʒə=no=ʁε=pa=la=pε=nə=dœ̃=na=muʁ=bʁi=ze 13
  kaʁ=a=vεk=twa=ʒə=vε=ʁεs=te 8
  e=ʒεs=pεʁə=kə=ka=sə=ʁa=tu=tə=ma=vi 11

  ʒə=tε=mə=ma=pə=ti=tə=si=ʁə=nə 10

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
29/06/2004 00:00Cindy Limpens

Très beau poême 😉 Merci pr ton com sur un de mes poêmes. . 😉

Auteur de Poésie
29/06/2004 00:00Jjp

dr merci a toi ausis pour tes commentaires 😉

Auteur de Poésie
22/07/2004 00:00Jjp

Merci petite bouh de tendresse j’adore ce poeme invente mais genial