Poème-France.com

Poeme : MarilynMarilyn

Marilyn ! . .
Tu resteras inimitable
Personne ne pourra jamais
Te copier, te remplacer
Toi bel enfant si aimable
Douce comme le mois de Mai,
Je passe ma vie à rêver
De toi, femme adorable.

Marilyn ! . .
Ton corps une belle plastique
Mannequin, Star de cinéma
Tes seins superbes, merveilleux
Tes dents blanches, magnifiques
Tes lèvres rouges, un éclat
Couleur d’amour fou sont tes yeux
Ta voix est son et musique.

Marilyn ! . .
Ta robe blanche et plissée
Du film « Sept ans de réflexion »
Te rend terriblement belle
Et quand elle s’envole, soufflée
Par le vent, oh quelle émotion
Voir tes jambes si bien moulées
Affolantes et sensuelles.

Marilyn ! . .
Tu étais si amusante
Dans « La rivière sans retour »
Vêtue d’un pantalon en jean
Fragile et bouleversante.
Dans tes poses sexy, toujours
Tu resteras oh Marilyn
La Star la plus excitante.

Marilyn ! . .
Déesse aux cheveux éclatants
Cheveux si blonds, doux souvenir
Je voudrais encore maintenant
Pouvoir te faire sourire
Star impulsive et belle
Et pouvoir encore t’offrir
Le numéro cinq de Chanel.
José Azevedo

PostScriptum

Hommage à la Star des Stars


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

maʁilin ! .
ty ʁεstəʁaz- inimitablə
pεʁsɔnə nə puʁʁa ʒamε
tə kɔpje, tə ʁɑ̃plase
twa bεl ɑ̃fɑ̃ si εmablə
dusə kɔmə lə mwa də mε,
ʒə pasə ma vi a ʁεve
də twa, famə adɔʁablə.

maʁilin ! .
tɔ̃ kɔʁz- ynə bεllə plastikə
manəkɛ̃, staʁ də sinema
tε sɛ̃ sypεʁbə, mεʁvεjø
tε dɑ̃ blɑ̃ʃə, maɲifik
tε lεvʁə- ʁuʒə, œ̃n- ekla
kulœʁ damuʁ fu sɔ̃ tεz- iø
ta vwa ε sɔ̃n- e myzikə.

maʁilin ! .
ta ʁɔbə blɑ̃ʃə e plise
dy film « sεpt ɑ̃ də ʁeflεksjɔn »
tə ʁɑ̃ teʁibləmɑ̃ bεllə
e kɑ̃t- εllə sɑ̃vɔlə, sufle
paʁ lə vɑ̃, ɔ kεllə emɔsjɔ̃
vwaʁ tε ʒɑ̃bə si bjɛ̃ mule
afɔlɑ̃təz- e sɑ̃sɥεllə.

maʁilin ! .
ty etε si amyzɑ̃tə
dɑ̃s « la ʁivjεʁə sɑ̃ ʁətuʁ »
vεtɥ dœ̃ pɑ̃talɔ̃ ɑ̃ ʒɑ̃
fʁaʒilə e buləvεʁsɑ̃tə.
dɑ̃ tε pozə sεksi, tuʒuʁ
ty ʁεstəʁaz- ɔ maʁilin
la staʁ la plysz- εksitɑ̃tə.

maʁilin ! .
deεsə o ʃəvøz- eklatɑ̃
ʃəvø si blɔ̃, du suvəniʁ
ʒə vudʁεz- ɑ̃kɔʁə mɛ̃tənɑ̃
puvwaʁ tə fεʁə suʁiʁə
staʁ ɛ̃pylsivə e bεllə
e puvwaʁ ɑ̃kɔʁə tɔfʁiʁ
lə nymeʁo sɛ̃k də ʃanεl.