Poème-France.com

Poeme : Printemps !Printemps !

Ô Printemps ! la tendre reine des saisons
Seule, capable de me remettre au diapason
Pourquoi ne m’apportes-tu, l’une de tes belles fleurs ?
Celle, qui saurait atténuer mes peines et mes douleurs.

Comme un gladiateur s’est dénudé de la peur
J’ai beau cherché à nu sous la dictée de mon cœur
La dépravation se mit à hue et à dia sur mon chemin
Comment saurais-je tenir une rose épineuse en main ?

Mon cœur est assoiffé d’amour et de tendresse
Pourtant les oiseaux sont ivres de caresse
Malgré, le rayonnement du soleil sur la plage
En moi, il n’y a qu’un froid et l’espoir qui nagent

Les vagues me proposent une image sur le rivage
Je ne puis empêcher en moi, un si grand ravage
Oui, c’est son portrait, ma dulcinée d’antan
Mon premier amour, que mon cœur adorait tant !

Sur le sable, je revois ses sublimes yeux captivants
Et la bouche, montée des suaves lèvres d’un enfant
Toujours le même regard et le sourire de nos cinq ans
Par ces charmes, j’ai envie d’acclamer : ’’ J’t’aime ’’, tant

Mon Dieu ! Comment pouvais-je l’aimer d’un amour si fort ?
Même quand, elle ferait fi de mes tristes sorts !
Elle est bien, dans les bras d’un pactole ricaneur
Pourtant, je n’aime qu’elle, pour mon malheur

Les amis, peut-être, me conjurent à tort
Tout comme je viens de battre un record.
Mais, Ce n’est pas un cas trop fortuit
Si pour de l’amour réel, on me réduit

Avant tout, elle était l’oxygène de mes poumons
Ma poésie de chaque jour, douée de renom
La guitare qui me procurerait les sons les plus recherchés
Et oui, cette vérité, j’en ai marre de la cacher !

Mais, n’ai-je pas assez souffrert et subi ?
Printemps, j’aimerais que tu me protèges des maudits
Déjà, la mer me donne son mot d’honneur
Pour me guider, sa fameuse astérie est à l’honneur

Bien avant de faire place à l’été
Printemps, tu dois me laisser la naïade rêvée
Car, pour mon anniversaire prochain
Il me faudrait un bon et tendre prochain.
Jpat0007

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

o pʁɛ̃tɑ̃ ! la tɑ̃dʁə ʁεnə dε sεzɔ̃
sələ, kapablə də mə ʁəmεtʁə o djapazɔ̃
puʁkwa nə mapɔʁtə- ty, lynə də tε bεllə flœʁ ?
sεllə, ki soʁε atenɥe mε pεnəz- e mε dulœʁ.

kɔmə œ̃ ɡladjatœʁ sε denyde də la pœʁ
ʒε bo ʃεʁʃe a ny su la dikte də mɔ̃ kœʁ
la depʁavasjɔ̃ sə mit a ɥ e a dja syʁ mɔ̃ ʃəmɛ̃
kɔmɑ̃ soʁε ʒə təniʁ ynə ʁozə epinøzə ɑ̃ mɛ̃ ?

mɔ̃ kœʁ εt- aswafe damuʁ e də tɑ̃dʁεsə
puʁtɑ̃ lεz- wazo sɔ̃t- ivʁə- də kaʁεsə
malɡʁe, lə ʁεjɔnəmɑ̃ dy sɔlεj syʁ la plaʒə
ɑ̃ mwa, il ni a kœ̃ fʁwa e lεspwaʁ ki naʒe

lε vaɡ mə pʁɔpoze ynə imaʒə syʁ lə ʁivaʒə
ʒə nə pɥiz- ɑ̃pεʃe ɑ̃ mwa, œ̃ si ɡʁɑ̃ ʁavaʒə
ui, sε sɔ̃ pɔʁtʁε, ma dylsine dɑ̃tɑ̃
mɔ̃ pʁəmje amuʁ, kə mɔ̃ kœʁ adɔʁε tɑ̃ !

syʁ lə sablə, ʒə ʁəvwa sε sybliməz- iø kaptivɑ̃
e la buʃə, mɔ̃te dε sɥavə lεvʁə- dœ̃n- ɑ̃fɑ̃
tuʒuʁ lə mεmə ʁəɡaʁ e lə suʁiʁə də no sɛ̃k ɑ̃
paʁ sε ʃaʁmə, ʒε ɑ̃vi daklame : ʒtεmə, tɑ̃

mɔ̃ djø ! kɔmɑ̃ puvε ʒə lεme dœ̃n- amuʁ si fɔʁ ?
mεmə kɑ̃, εllə fəʁε fi də mε tʁistə sɔʁ !
εllə ε bjɛ̃, dɑ̃ lε bʁa dœ̃ paktɔlə ʁikanœʁ
puʁtɑ̃, ʒə nεmə kεllə, puʁ mɔ̃ malœʁ

lεz- ami, pø tεtʁə, mə kɔ̃ʒyʁe a tɔʁ
tu kɔmə ʒə vjɛ̃ də batʁə œ̃ ʁəkɔʁ.
mε, sə nε pa œ̃ ka tʁo fɔʁtɥi
si puʁ də lamuʁ ʁeεl, ɔ̃ mə ʁedɥi

avɑ̃ tu, εllə etε lɔksiʒεnə də mε pumɔ̃
ma pɔezi də ʃakə ʒuʁ, due də ʁənɔ̃
la ɡitaʁə ki mə pʁɔkyʁəʁε lε sɔ̃ lε plys ʁəʃεʁʃe
e ui, sεtə veʁite, ʒɑ̃n- ε maʁə də la kaʃe !

mε, nε ʒə pa ase sufʁεʁ e sybi ?
pʁɛ̃tɑ̃, ʒεməʁε kə ty mə pʁɔtεʒə dε modi
deʒa, la mεʁ mə dɔnə sɔ̃ mo dɔnœʁ
puʁ mə ɡide, sa famøzə asteʁi εt- a lɔnœʁ

bjɛ̃ avɑ̃ də fεʁə plasə a lete
pʁɛ̃tɑ̃, ty dwa mə lεse la najadə ʁεve
kaʁ, puʁ mɔ̃n- anivεʁsεʁə pʁoʃɛ̃
il mə fodʁε œ̃ bɔ̃ e tɑ̃dʁə pʁoʃɛ̃.