Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Printemps !

Poème - Sans Thème -
Publié le 21/06/2011 19:22

L'écrit contient 370 mots qui sont répartis dans 10 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Jpat0007

Printemps !

Ô Printemps ! la tendre reine des saisons
Seule, capable de me remettre au diapason
Pourquoi ne m’apportes-tu, l’une de tes belles fleurs ?
Celle, qui saurait atténuer mes peines et mes douleurs.

Comme un gladiateur s’est dénudé de la peur
J’ai beau cherché à nu sous la dictée de mon cœur
La dépravation se mit à hue et à dia sur mon chemin
Comment saurais-je tenir une rose épineuse en main ?

Mon cœur est assoiffé d’amour et de tendresse
Pourtant les oiseaux sont ivres de caresse
Malgré, le rayonnement du soleil sur la plage
En moi, il n’y a qu’un froid et l’espoir qui nagent

Les vagues me proposent une image sur le rivage
Je ne puis empêcher en moi, un si grand ravage
Oui, c’est son portrait, ma dulcinée d’antan
Mon premier amour, que mon cœur adorait tant !

Sur le sable, je revois ses sublimes yeux captivants
Et la bouche, montée des suaves lèvres d’un enfant
Toujours le même regard et le sourire de nos cinq ans
Par ces charmes, j’ai envie d’acclamer : ’’ J’t’aime ’’, tant

Mon Dieu ! Comment pouvais-je l’aimer d’un amour si fort ?
Même quand, elle ferait fi de mes tristes sorts !
Elle est bien, dans les bras d’un pactole ricaneur
Pourtant, je n’aime qu’elle, pour mon malheur

Les amis, peut-être, me conjurent à tort
Tout comme je viens de battre un record.
Mais, Ce n’est pas un cas trop fortuit
Si pour de l’amour réel, on me réduit

Avant tout, elle était l’oxygène de mes poumons
Ma poésie de chaque jour, douée de renom
La guitare qui me procurerait les sons les plus recherchés
Et oui, cette vérité, j’en ai marre de la cacher !

Mais, n’ai-je pas assez souffrert et subi ?
Printemps, j’aimerais que tu me protèges des maudits
Déjà, la mer me donne son mot d’honneur
Pour me guider, sa fameuse astérie est à l’honneur

Bien avant de faire place à l’été
Printemps, tu dois me laisser la naïade rêvée
Car, pour mon anniversaire prochain
Il me faudrait un bon et tendre prochain.
 • Pieds Hyphénique: Printemps !

  ô=prin=temps=la=ten=dre=rei=ne=des=sai=sons 11
  seule=ca=pa=ble=de=me=re=met=treau=dia=pa=son 12
  pour=quoi=ne=map=por=tes=tu=lu=ne=de=tes=bel=les=fleurs 14
  cel=le=qui=sau=rait=at=té=nuer=mes=pei=nes=et=mes=dou=leurs 15

  com=meun=gla=dia=teur=sest=dé=nu=dé=de=la=peur 12
  jai=beau=cher=ché=à=nu=sous=la=dic=tée=de=mon=cœur 13
  la=dé=pra=va=ti=on=se=mit=à=hueet=à=dia=sur=mon=che=min 16
  com=ment=sau=rais=je=te=nir=u=ne=ro=seé=pi=neu=seen=main 15

  mon=cœur=est=as=soif=fé=da=mour=et=de=ten=dresse 12
  pour=tant=les=oi=seaux=sont=i=vres=de=ca=resse 11
  mal=gré=le=rayon=ne=ment=du=so=leil=sur=la=plage 12
  en=moi=il=ny=a=quun=froid=et=les=poir=qui=nagent 12

  les=va=gues=me=pro=po=sent=u=ne=i=ma=ge=sur=le=ri=vage 16
  je=ne=puis=em=pê=cher=en=moi=un=si=grand=ra=vage 13
  oui=cest=son=por=trait=ma=dul=ci=née=dan=tan 11
  mon=pre=mier=a=mour=que=mon=cœur=a=do=rait=tant 12

  sur=le=sable=je=re=vois=ses=su=bli=mes=y=eux=cap=ti=vants 15
  et=la=bouche=mon=tée=des=sua=ves=lè=vres=dun=en=fant 13
  tou=jours=le=mê=me=re=gard=et=le=sou=ri=re=de=nos=cinq=ans 16
  par=ces=char=mes=jai=en=vie=dac=cla=mer=j=taime=tant 13

  mon=dieu=com=ment=pou=vais=je=lai=mer=dun=a=mour=si=fort 14
  mê=me=quand=el=le=fe=rait=fi=de=mes=tris=tes=sorts 13
  el=leest=bien=dans=les=bras=dun=pac=to=le=ri=ca=neur 13
  pour=tant=je=nai=me=quel=le=pour=mon=mal=heur 11

  les=a=mis=peut=têtre=me=con=ju=rent=à=tort 11
  tout=com=me=je=viens=de=bat=treun=re=cord 10
  mais=ce=nest=pas=un=cas=trop=for=tuit 9
  si=pour=de=la=mour=réel=on=me=ré=duit 10

  avant=tout=el=leé=tait=loxy=gè=ne=de=mes=pou=mons 12
  ma=poé=sie=de=cha=que=jour=douée=de=re=nom 11
  la=gui=ta=re=qui=me=pro=cu=re=rait=les=sons=les=plus=re=cher=chés 17
  et=oui=cet=te=vé=ri=té=jen=ai=mar=re=de=la=ca=cher 15

  mais=nai=je=pas=as=sez=souf=frert=et=su=bi 11
  prin=temps=jai=me=rais=que=tu=me=pro=tè=ges=des=mau=dits 14
  dé=jà=la=mer=me=don=ne=son=mot=dhon=neur 11
  pour=me=gui=der=sa=fa=meu=seas=té=rieest=à=lhon=neur 13

  bien=a=vant=de=fai=re=pla=ceà=lé=té 10
  prin=temps=tu=dois=me=lais=ser=la=naïa=de=rêvée 11
  car=pour=mon=an=ni=ver=sai=re=pro=chain 10
  il=me=fau=drait=un=bon=et=ten=dre=pro=chain 11
 • Phonétique : Printemps !

  o pʁɛ̃tɑ̃ ! la tɑ̃dʁə ʁεnə dε sεzɔ̃
  sələ, kapablə də mə ʁəmεtʁə o djapazɔ̃
  puʁkwa nə mapɔʁtə- ty, lynə də tε bεllə flœʁ ?
  sεllə, ki soʁε atenɥe mε pεnəz- e mε dulœʁ.

  kɔmə œ̃ ɡladjatœʁ sε denyde də la pœʁ
  ʒε bo ʃεʁʃe a ny su la dikte də mɔ̃ kœʁ
  la depʁavasjɔ̃ sə mit a ɥ e a dja syʁ mɔ̃ ʃəmɛ̃
  kɔmɑ̃ soʁε ʒə təniʁ ynə ʁozə epinøzə ɑ̃ mɛ̃ ?

  mɔ̃ kœʁ εt- aswafe damuʁ e də tɑ̃dʁεsə
  puʁtɑ̃ lεz- wazo sɔ̃t- ivʁə- də kaʁεsə
  malɡʁe, lə ʁεjɔnəmɑ̃ dy sɔlεj syʁ la plaʒə
  ɑ̃ mwa, il ni a kœ̃ fʁwa e lεspwaʁ ki naʒe

  lε vaɡ mə pʁɔpoze ynə imaʒə syʁ lə ʁivaʒə
  ʒə nə pɥiz- ɑ̃pεʃe ɑ̃ mwa, œ̃ si ɡʁɑ̃ ʁavaʒə
  ui, sε sɔ̃ pɔʁtʁε, ma dylsine dɑ̃tɑ̃
  mɔ̃ pʁəmje amuʁ, kə mɔ̃ kœʁ adɔʁε tɑ̃ !

  syʁ lə sablə, ʒə ʁəvwa sε sybliməz- iø kaptivɑ̃
  e la buʃə, mɔ̃te dε sɥavə lεvʁə- dœ̃n- ɑ̃fɑ̃
  tuʒuʁ lə mεmə ʁəɡaʁ e lə suʁiʁə də no sɛ̃k ɑ̃
  paʁ sε ʃaʁmə, ʒε ɑ̃vi daklame : ʒtεmə, tɑ̃

  mɔ̃ djø ! kɔmɑ̃ puvε ʒə lεme dœ̃n- amuʁ si fɔʁ ?
  mεmə kɑ̃, εllə fəʁε fi də mε tʁistə sɔʁ !
  εllə ε bjɛ̃, dɑ̃ lε bʁa dœ̃ paktɔlə ʁikanœʁ
  puʁtɑ̃, ʒə nεmə kεllə, puʁ mɔ̃ malœʁ

  lεz- ami, pø tεtʁə, mə kɔ̃ʒyʁe a tɔʁ
  tu kɔmə ʒə vjɛ̃ də batʁə œ̃ ʁəkɔʁ.
  mε, sə nε pa œ̃ ka tʁo fɔʁtɥi
  si puʁ də lamuʁ ʁeεl, ɔ̃ mə ʁedɥi

  avɑ̃ tu, εllə etε lɔksiʒεnə də mε pumɔ̃
  ma pɔezi də ʃakə ʒuʁ, due də ʁənɔ̃
  la ɡitaʁə ki mə pʁɔkyʁəʁε lε sɔ̃ lε plys ʁəʃεʁʃe
  e ui, sεtə veʁite, ʒɑ̃n- ε maʁə də la kaʃe !

  mε, nε ʒə pa ase sufʁεʁ e sybi ?
  pʁɛ̃tɑ̃, ʒεməʁε kə ty mə pʁɔtεʒə dε modi
  deʒa, la mεʁ mə dɔnə sɔ̃ mo dɔnœʁ
  puʁ mə ɡide, sa famøzə asteʁi εt- a lɔnœʁ

  bjɛ̃ avɑ̃ də fεʁə plasə a lete
  pʁɛ̃tɑ̃, ty dwa mə lεse la najadə ʁεve
  kaʁ, puʁ mɔ̃n- anivεʁsεʁə pʁoʃɛ̃
  il mə fodʁε œ̃ bɔ̃ e tɑ̃dʁə pʁoʃɛ̃.
 • Pieds Phonétique : Printemps !

  o=pʁɛ̃=tɑ̃=la=tɑ̃=dʁə=ʁε=nə=dε=sε=zɔ̃ 11
  sə=lə=ka=pa=blə=də=mə=ʁə=mε=tʁəo=dja=pa=zɔ̃ 13
  puʁ=kwa=nə=ma=pɔʁ=tə=ty=ly=nə=də=tε=bεl=lə=flœʁ 14
  sεl=lə=ki=so=ʁε=a=ten=ɥe=mε=pε=nə=ze=mε=du=lœʁ 15

  kɔ=məœ̃=ɡla=dja=tœʁ=sε=de=ny=de=də=la=pœʁ 12
  ʒε=bo=ʃεʁ=ʃe=a=ny=su=la=dik=te=də=mɔ̃=kœʁ 13
  la=de=pʁa=va=sj=ɔ̃=sə=mit=a=ɥ=e=a=dja=syʁ=mɔ̃=ʃə=mɛ̃ 17
  kɔ=mɑ̃=so=ʁε=ʒə=tə=niʁ=y=nə=ʁo=zəe=pi=nø=zəɑ̃=mɛ̃ 15

  mɔ̃=kœʁ=ε=ta=swa=fe=da=muʁ=e=də=tɑ̃=dʁεsə 12
  puʁ=tɑ̃=lε=zwa=zo=sɔ̃=ti=vʁə=də=ka=ʁεsə 11
  mal=ɡʁe=lə=ʁε=jɔ=nə=mɑ̃=dy=sɔ=lεj=syʁ=la=plaʒə 13
  ɑ̃=mwa=il=ni=a=kœ̃=fʁwa=e=lεs=pwaʁ=ki=na=ʒe 13

  lε=va=ɡə=mə=pʁɔ=po=ze=y=nə=i=ma=ʒə=syʁ=lə=ʁi=vaʒə 16
  ʒə=nə=pɥi=zɑ̃=pε=ʃe=ɑ̃=mwa=œ̃=si=ɡʁɑ̃=ʁa=vaʒə 13
  u=i=sε=sɔ̃=pɔʁ=tʁε=ma=dyl=si=ne=dɑ̃=tɑ̃ 12
  mɔ̃=pʁə=mj=e=a=muʁ=kə=mɔ̃=kœʁ=a=dɔ=ʁε=tɑ̃ 13

  syʁ=lə=sablə=ʒə=ʁə=vwa=sε=sy=bli=mə=zi=ø=kap=ti=vɑ̃ 15
  e=la=buʃə=mɔ̃=te=dε=sɥa=və=lε=vʁə=dœ̃=nɑ̃=fɑ̃ 13
  tu=ʒuʁ=lə=mε=mə=ʁə=ɡaʁ=e=lə=su=ʁi=ʁə=də=no=sɛ̃k=ɑ̃ 16
  paʁ=sε=ʃaʁ=mə=ʒε=ɑ̃=vi=da=kla=me=ʒtεmə=tɑ̃ 12

  mɔ̃=djø=kɔ=mɑ̃=pu=vε=ʒə=lε=me=dœ̃=na=muʁ=si=fɔʁ 14
  mε=mə=kɑ̃=εl=lə=fə=ʁε=fi=də=mε=tʁis=tə=sɔʁ 13
  εl=ləε=bjɛ̃=dɑ̃=lε=bʁa=dœ̃=pak=tɔ=lə=ʁi=ka=nœʁ 13
  puʁ=tɑ̃=ʒə=nε=mə=kεl=lə=puʁ=mɔ̃=ma=lœʁ 11

  lε=za=mi=pø=tεtʁə=mə=kɔ̃=ʒy=ʁe=a=tɔʁ 11
  tu=kɔ=mə=ʒə=vjɛ̃=də=ba=tʁəœ̃=ʁə=kɔʁ 10
  mε=sə=nε=pa=œ̃=ka=tʁo=fɔʁ=tɥi 9
  si=puʁ=də=la=muʁ=ʁe=εl=ɔ̃=mə=ʁed=ɥi 11

  a=vɑ̃=tu=εl=ləe=tε=lɔk=si=ʒε=nə=də=mε=pu=mɔ̃ 14
  ma=pɔ=e=zi=də=ʃa=kə=ʒuʁ=du=e=də=ʁə=nɔ̃ 13
  la=ɡi=ta=ʁə=ki=mə=pʁɔ=ky=ʁə=ʁε=lε=sɔ̃=lε=plys=ʁə=ʃεʁ=ʃe 17
  e=u=i=sε=tə=ve=ʁi=te=ʒɑ̃=nε=ma=ʁə=də=la=ka=ʃe 16

  mε=nε=ʒə=pa=a=se=su=fʁεʁ=e=sy=bi 11
  pʁɛ̃=tɑ̃=ʒε=mə=ʁε=kə=ty=mə=pʁɔ=tε=ʒə=dε=mo=di 14
  de=ʒa=la=mεʁ=mə=dɔ=nə=sɔ̃=mo=dɔ=nœʁ 11
  puʁ=mə=ɡi=de=sa=fa=mø=zəas=te=ʁi=ε=ta=lɔ=nœʁ 14

  bjɛ̃=a=vɑ̃=də=fε=ʁə=pla=səa=le=te 10
  pʁɛ̃=tɑ̃=ty=dwa=mə=lε=se=la=na=ja=də=ʁε=ve 13
  kaʁ=puʁ=mɔ̃=na=ni=vεʁ=sε=ʁə=pʁo=ʃɛ̃ 10
  il=mə=fo=dʁε=œ̃=bɔ̃=e=tɑ̃=dʁə=pʁo=ʃɛ̃ 11

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
25/02/2018Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre resentit, un encouragement, un conseille ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.