Poème-France.com

Poeme : Tout Mon Amour Pour Toi, Lydie !Tout Mon Amour Pour Toi, Lydie !

Tu as épanouies ma vie,
Et je t’en remercie.
Tu m’as fais oublier mes soucils,
Et c’est ce poème que je te dédie :

JE T’AIME…
Tel un refrain qui parcours mes pensées.
TU ME MANQUES…
Telle une plume manque à son encrier.

C’est à toi que je pense,
Tu ne fais pas partie de mes oublies.
A ma vie, tu as donné un sens,
C’est pour toi que je vis.
Même si je t’aime avec souffrance,
Tu as fais de ma vie, une vraie féerie.
Même si je t’aime en silence,
C’est pour toi que je ri ;
C’est pour toi que j’écris ;
C’est de toi que j’ai envie.

JE T’AIME…
Telle une lueur qui éclair mon cœur.
TU ME MANQUES…
Telle une envie manque à un désir.

JE T’AIME LYDIE,
Et je n’ai pas honte c’est mon cœur qui te le dis !
Jtm Malydie

PostScriptum

J’ai fais ce poème pour la fille que j’aime.
Je parle de souffrance et de silence dans ce poème car l’homosexualité est difficile à affirmé !


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ty a epanui ma vi,
e ʒə tɑ̃ ʁəmεʁsi.
ty ma fεz- ublje mε susil,
e sε sə pɔεmə kə ʒə tə dedi :

ʒə tεmə…
tεl œ̃ ʁəfʁɛ̃ ki paʁkuʁ mε pɑ̃se.
ty mə mɑ̃k…
tεllə ynə plymə mɑ̃kə a sɔ̃n- ɑ̃kʁje.

sεt- a twa kə ʒə pɑ̃sə,
ty nə fε pa paʁti də mεz- ubli.
a ma vi, ty a dɔne œ̃ sɑ̃s,
sε puʁ twa kə ʒə vis.
mεmə si ʒə tεmə avεk sufʁɑ̃sə,
ty a fε də ma vi, ynə vʁε feəʁi.
mεmə si ʒə tεmə ɑ̃ silɑ̃sə,
sε puʁ twa kə ʒə ʁi,
sε puʁ twa kə ʒekʁi,
sε də twa kə ʒε ɑ̃vi.

ʒə tεmə…
tεllə ynə lɥœʁ ki eklεʁ mɔ̃ kœʁ.
ty mə mɑ̃k…
tεllə ynə ɑ̃vi mɑ̃kə a œ̃ deziʁ.

ʒə tεmə lidi,
e ʒə nε pa ɔ̃tə sε mɔ̃ kœʁ ki tə lə di !