Poème-France.com

Poeme : Pr Mon Bébé D’AmourPr Mon Bébé D’Amour

Mon bébé d’amour
Tu as beau être loin de moi,
Mais mes pensées de tous les jours
Sont toutes pour toi.
Toi, qui a su me rendre heureuse,
Me faire oublier les moments ou j’étais malheureuse.
Toi qui a su m’apporter du bonheur
En trouvant la clé de mon cœur
Que je croyais avoir perdu.
Je n’ai jamais connu
Quelqu’un comme toi,
Quelqu’un qui soit aussi gentil avec moi.
Tu es vraiment une personne bien
Et je suis contente que tu sois mien.
J’espère que nous 2 ca va durer
Toute une éternité
Car je t’aime
Au plus profond de moi-même.
Julie Michaux

PostScriptum

Ce poème est dédié à celui que j’aime.


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

mɔ̃ bebe damuʁ
ty a bo εtʁə lwɛ̃ də mwa,
mε mε pɑ̃se də tus lε ʒuʁ
sɔ̃ tutə puʁ twa.
twa, ki a sy mə ʁɑ̃dʁə œʁøzə,
mə fεʁə ublje lε mɔmɑ̃z- u ʒetε maləʁøzə.
twa ki a sy mapɔʁte dy bɔnœʁ
ɑ̃ tʁuvɑ̃ la kle də mɔ̃ kœʁ
kə ʒə kʁwajεz- avwaʁ pεʁdy.
ʒə nε ʒamε kɔny
kεlkœ̃ kɔmə twa,
kεlkœ̃ ki swa osi ʒɑ̃til avεk mwa.
ty ε vʁεmɑ̃ ynə pεʁsɔnə bjɛ̃
e ʒə sɥi kɔ̃tɑ̃tə kə ty swa mjɛ̃.
ʒεspεʁə kə nu dø ka va dyʁe
tutə ynə etεʁnite
kaʁ ʒə tεmə
o plys pʁɔfɔ̃ də mwa mεmə.