Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Mon Ti Coeur Mickael

Poème Amour
Publié le 07/12/2003 00:00

L'écrit contient 135 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Julie Michaux

Mon Ti Coeur Mickael

Cela fait un mois que toi et moi
Nous vivons une très belle histoire
Qui restera gravée dans ma mémoire.
Chaque moment passé près de toi
Est un moment de joie,
Mais chaque moment passé loin de toi
Est un momen de tristesse.
Si ça ne tenait qu’à moi,
Je passerais chaque instant de ma vie
En ta compagnie
Car tu me rends vraiment heureuse.
C’est grâce à toi que je suis aussi joyeuse.
En fait j’ai assez de mal à te le dire,
Pour moi c’est plus facile de te l’écrire
C’est pourquoi j’écris ceci
Afin de te dire JE T’AIME
Au plus profond de moi-même
Et je te dis cela en toute sincérité
En espérant que toi et moi c’est pour l’éternité.
 • Pieds Hyphénique: Mon Ti Coeur Mickael

  ce=la=fait=un=mois=que=toi=et=moi 9
  nous=vi=vons=u=ne=très=bel=le=his=toire 10
  qui=res=te=ra=gra=vée=dans=ma=mé=moire 10
  cha=que=mo=ment=pas=sé=près=de=toi 9
  est=un=mo=ment=de=joie 6
  mais=cha=que=mo=ment=pas=sé=loin=de=toi 10
  est=un=mo=men=de=tris=tesse 7
  si=ça=ne=te=nait=quà=moi 7
  je=passe=rais=cha=que=ins=tant=de=ma=vie 10
  en=ta=com=pa=gnie 5
  car=tu=me=rends=vrai=ment=heu=reu=se 9
  cest=grâ=ceà=toi=que=je=suis=aus=si=joyeuse 10
  en=fait=jai=as=sez=de=mal=à=te=le=dire 11
  pour=moi=cest=plus=fa=cile=de=te=lé=crire 10
  cest=pour=quoi=jé=cris=ce=ci 7
  a=fin=de=te=di=re=je=tai=me 9
  au=plus=pro=fond=de=moi=mê=me 8
  et=je=te=dis=ce=la=en=toute=sin=cé=ri=té 12
  en=es=pé=rant=que=toi=et=moi=cest=pour=lé=ter=ni=té 14
 • Phonétique : Mon Ti Coeur Mickael

  səla fε œ̃ mwa kə twa e mwa
  nu vivɔ̃z- ynə tʁε bεllə istwaʁə
  ki ʁεstəʁa ɡʁave dɑ̃ ma memwaʁə.
  ʃakə mɔmɑ̃ pase pʁε də twa
  εt- œ̃ mɔmɑ̃ də ʒwa,
  mε ʃakə mɔmɑ̃ pase lwɛ̃ də twa
  εt- œ̃ mɔmɛ̃ də tʁistεsə.
  si sa nə tənε ka mwa,
  ʒə pasəʁε ʃakə ɛ̃stɑ̃ də ma vi
  ɑ̃ ta kɔ̃paɲi
  kaʁ ty mə ʁɑ̃ vʁεmɑ̃ œʁøzə.
  sε ɡʁasə a twa kə ʒə sɥiz- osi ʒwajøzə.
  ɑ̃ fε ʒε ase də mal a tə lə diʁə,
  puʁ mwa sε plys fasilə də tə lekʁiʁə
  sε puʁkwa ʒekʁi səsi
  afɛ̃ də tə diʁə ʒə tεmə
  o plys pʁɔfɔ̃ də mwa mεmə
  e ʒə tə di səla ɑ̃ tutə sɛ̃seʁite
  ɑ̃n- εspeʁɑ̃ kə twa e mwa sε puʁ letεʁnite.
 • Pieds Phonétique : Mon Ti Coeur Mickael

  sə=la=fε=œ̃=mwakə=twa=e=mwa 8
  nu=vi=vɔ̃=zynə=tʁε=bεllə=is=twaʁə 8
  ki=ʁεstə=ʁa=ɡʁa=ve=dɑ̃=ma=me=mwaʁə 9
  ʃakə=mɔ=mɑ̃=pa=se=pʁε=də=twa 8
  ε=tœ̃=mɔ=mɑ̃=də=ʒwa 6
  mε=ʃakə=mɔ=mɑ̃=pa=se=lwɛ̃=də=twa 9
  ε=tœ̃=mɔ=mɛ̃=də=tʁis=tε=sə 8
  si=sa=nə=tə=nε=ka=mwa 7
  ʒə=pasə=ʁε=ʃakəɛ̃s=tɑ̃=də=ma=vi 8
  ɑ̃=ta=kɔ̃=pa=ɲi 5
  kaʁ=ty=mə=ʁɑ̃=vʁε=mɑ̃=œ=ʁøzə 8
  sε=ɡʁasəa=twa=kə=ʒə=sɥi=zo=si=ʒwa=jøzə 10
  ɑ̃=fε=ʒε=ase=də=mal=a=tə=lə=diʁə 10
  puʁ=mwa=sε=plys=fa=silə=də=tə=le=kʁiʁə 10
  sε=puʁ=kwa=ʒe=kʁi=sə=si 7
  a=fɛ̃=də=tə=di=ʁə=ʒə=tεmə 8
  o=plys=pʁɔ=fɔ̃=də=mwa=mε=mə 8
  e=ʒə=tə=disə=la=ɑ̃=tu=tə=sɛ̃=se=ʁi=te 12
  ɑ̃=nεs=pe=ʁɑ̃kə=twa=e=mwa=sε=puʁ=le=tεʁ=ni=te 13

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
17/01/2021Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.