Poème-France.com

Poeme : Rupture Difficile2Rupture Difficile2

Je ne pense qu’à une chose : toi
Quand je ferme les yeux, je ne vois qu’une personne : toi.
J’ai beau essayer mais je n’arrive pas,
Je n’arrive pas à t’oublier.
Tu m’as laissé tellement de souvenirs
Que pour moi c’est impossible de t’effacer
De ma mémoire,
D’effacer notre histoire
Qui était si réelle, si belle…
Qui m’a rendue si heureuse.
Mais maintenant je suis si malheureuse
De ne pas pouvoir être en ta compagnie.
Chaque soir, seule dans mon lit
Je ne peux m’empêcher de pleurer.
Je n’attends qu’une chose : toi,
J’attends que tu reviennes vers moi
Même si je doute que ça arrivera un jour.
Mais pourtant je crois très fort en notre amour ! ! !
Julie Michaux

PostScriptum

ce poème est lui aussi dédié à Mickael


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə nə pɑ̃sə ka ynə ʃozə : twa
kɑ̃ ʒə fεʁmə lεz- iø, ʒə nə vwa kynə pεʁsɔnə : twa.
ʒε bo esεje mε ʒə naʁivə pa,
ʒə naʁivə pa a tublje.
ty ma lεse tεllmɑ̃ də suvəniʁ
kə puʁ mwa sεt- ɛ̃pɔsiblə də tefase
də ma memwaʁə,
defase nɔtʁə istwaʁə
ki etε si ʁeεllə, si bεllə…
ki ma ʁɑ̃dɥ si œʁøzə.
mε mɛ̃tənɑ̃ ʒə sɥi si maləʁøzə
də nə pa puvwaʁ εtʁə ɑ̃ ta kɔ̃paɲi.
ʃakə swaʁ, sələ dɑ̃ mɔ̃ li
ʒə nə pø mɑ̃pεʃe də pləʁe.
ʒə natɑ̃ kynə ʃozə : twa,
ʒatɑ̃ kə ty ʁəvjεnə vεʁ mwa
mεmə si ʒə dutə kə sa aʁivəʁa œ̃ ʒuʁ.
mε puʁtɑ̃ ʒə kʁwa tʁε fɔʁ ɑ̃ nɔtʁə amuʁ ! ! !