Poème-France.com

Poeme : Mon Ti Coeur MickaelMon Ti Coeur Mickael

Cela fait un mois que toi et moi
Nous vivons une très belle histoire
Qui restera gravée dans ma mémoire.
Chaque moment passé près de toi
Est un moment de joie,
Mais chaque moment passé loin de toi
Est un momen de tristesse.
Si ça ne tenait qu’à moi,
Je passerais chaque instant de ma vie
En ta compagnie
Car tu me rends vraiment heureuse.
C’est grâce à toi que je suis aussi joyeuse.
En fait j’ai assez de mal à te le dire,
Pour moi c’est plus facile de te l’écrire
C’est pourquoi j’écris ceci
Afin de te dire JE T’AIME
Au plus profond de moi-même
Et je te dis cela en toute sincérité
En espérant que toi et moi c’est pour l’éternité.
Julie Michaux

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

səla fε œ̃ mwa kə twa e mwa
nu vivɔ̃z- ynə tʁε bεllə istwaʁə
ki ʁεstəʁa ɡʁave dɑ̃ ma memwaʁə.
ʃakə mɔmɑ̃ pase pʁε də twa
εt- œ̃ mɔmɑ̃ də ʒwa,
mε ʃakə mɔmɑ̃ pase lwɛ̃ də twa
εt- œ̃ mɔmɛ̃ də tʁistεsə.
si sa nə tənε ka mwa,
ʒə pasəʁε ʃakə ɛ̃stɑ̃ də ma vi
ɑ̃ ta kɔ̃paɲi
kaʁ ty mə ʁɑ̃ vʁεmɑ̃ œʁøzə.
sε ɡʁasə a twa kə ʒə sɥiz- osi ʒwajøzə.
ɑ̃ fε ʒε ase də mal a tə lə diʁə,
puʁ mwa sε plys fasilə də tə lekʁiʁə
sε puʁkwa ʒekʁi səsi
afɛ̃ də tə diʁə ʒə tεmə
o plys pʁɔfɔ̃ də mwa mεmə
e ʒə tə di səla ɑ̃ tutə sɛ̃seʁite
ɑ̃n- εspeʁɑ̃ kə twa e mwa sε puʁ letεʁnite.