Poème-France.com

Poeme : FannyFanny

Ma ptite Fanny,
Avant tu adorais la vie,
Tu étais heureuse, tu rigolais, tu souriais.
Maintenant tu es toute triste,
Plus rien ne te plait.
Mais il y a une chose
Que tu n’as pas le droit d’oublier,
C’est qu’il y a plein de gens
Qui t’aiment, qui pensent à toi et voudraient
T’aider comme ils le peuvent.
Ca va être dure à passer
Mais si on se met à plusieurs, tu vas y arriver.
Tu es une fille courageuse, tu ne vas pas
Baisser les bras, tu n’as pas le droit ! ! !
Fais le pour toi, pour nous qui tenons à toi
Et qui aimerions tant
Te revoir rire comme avant.
N’oublis jamais cela :
ON T’ADORE et on ne veut
Qu’une chose : T’AIDER
Et te soutenir
Afin que tu retrouves le sourire.
Julie Michaux

PostScriptum

Ce poème je l’ai dédié à Fanny, une fille bien, que j’adore, qui a eu des problèmes… mais je suis heureuse car maintenant elle va mieux.


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ma ptitə fani,
avɑ̃ ty adɔʁε la vi,
ty etεz- œʁøzə, ty ʁiɡɔlε, ty suʁjε.
mɛ̃tənɑ̃ ty ε tutə tʁistə,
plys ʁjɛ̃ nə tə plε.
mεz- il i a ynə ʃozə
kə ty na pa lə dʁwa dublje,
sε kil i a plɛ̃ də ʒɑ̃
ki tεme, ki pɑ̃se a twa e vudʁε
tεde kɔmə il lə pəve.
ka va εtʁə dyʁə a pase
mε si ɔ̃ sə mεt a plyzjœʁ, ty va i aʁive.
ty ε ynə fijə kuʁaʒøzə, ty nə va pa
bεse lε bʁa, ty na pa lə dʁwa ! ! !
fε lə puʁ twa, puʁ nu ki tənɔ̃z- a twa
e ki εməʁjɔ̃ tɑ̃
tə ʁəvwaʁ ʁiʁə kɔmə avɑ̃.
nubli ʒamε səla :
ɔ̃ tadɔʁə e ɔ̃ nə vø
kynə ʃozə : tεde
e tə sutəniʁ
afɛ̃ kə ty ʁətʁuvə lə suʁiʁə.