Poeme : Mymy Et Moi

Mymy Et Moi

Je n’ai pas réussi à te le dire,
J’ai donc décider de te l’écrire,
Ce sentiment qui est au fond de moi,
Et que je ressens pour toi.
Grâce à toi, j’ai eu beaucoup de bonheur,
Malheureusement suivit de malheur.
Même si notre histoire était nouvelle,
Mais pourtant déjà si réelle,
Un jour tu as osé me dire
Quelque chose qui m’a fait rire
C’était simplement « je t’aime ».
Mais à ce moment je suis devenue blême,
Je ne voulais pas te croire,
Que les sentiments que j’éprouvais,
Étaient réciproquement vrai.
Au bout d’un moment j’y ai cru,
Mais la magie avait disparue.
Tout n’étai que mensonge
Et c’est ce qui me ronge,
Puisque tu m’as quitté,
Sans vraiment t’expliquer.
Tu penses que ça ne me touche pas,
Alors que j’essais de ne pas baisser les bras.
Je n’ai pas pu te le montrer, te le dire ou te l’écrire,
Mais aujourd’hui, je prends le temps
De te dévoiler ce sentiment,
Qui est au fond de moi-même.
Je peux enfin te dire que je t’aime,
Le pouvoir de décider te revient,
Et qui sait… peut-être que mon cœur t’appartient.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Mymy Et Moi

  je=nai=pas=réus=si=à=te=le=dire 9
  jai=donc=dé=ci=der=de=te=lé=crire 9
  ce=sen=timent=qui=est=au=fond=de=moi 9
  et=que=je=res=sens=pour=toi 7
  grâ=ceà=toi=jai=eu=beau=coup=de=bon=heur 10
  mal=heu=reuse=ment=sui=vit=de=malheur 8
  même=si=no=tre=his=toireé=tait=nou=vel=le 10
  mais=pour=tant=dé=jà=si=réel=le 8
  un=jour=tu=as=o=sé=me=dire 8
  quel=que=cho=se=qui=ma=fait=rire 8
  cé=tait=sim=ple=ment=je=tai=me 8
  mais=à=ce=moment=je=suis=de=ve=nue=blême 10
  je=ne=vou=lais=pas=te=croi=re 8
  que=les=sen=timents=que=jé=prou=vais 8
  étaient=ré=ci=pro=que=ment=vrai 7
  au=bout=dun=mo=ment=jy=ai=cru 8
  mais=la=ma=giea=vait=dis=pa=rue 8
  tout=né=tai=que=men=son=ge 7
  et=cest=ce=qui=me=ron=ge 7
  puis=que=tu=mas=quit=té 6
  sans=vrai=ment=tex=pli=quer 6
  tu=penses=que=ça=ne=me=tou=che=pas 9
  a=lors=que=jes=sais=de=ne=pas=bais=ser=les=bras 12
  je=nai=pas=pu=te=le=mon=trer=te=le=direou=te=lé=crire 14
  mais=au=jourd=hui=je=prends=le=temps 8
  de=te=dé=voi=ler=ce=sen=timent 8
  qui=est=au=fond=de=moi=mê=me 8
  je=peux=en=fin=te=dire=que=je=taime 9
  le=pou=voir=de=dé=ci=der=te=re=vient 10
  et=qui=sait=peut=têtre=que=mon=cœur=tap=par=tient 11
 • Phonétique : Mymy Et Moi

  ʒə nε pa ʁeysi a tə lə diʁə,
  ʒε dɔ̃k deside də tə lekʁiʁə,
  sə sɑ̃timɑ̃ ki εt- o fɔ̃ də mwa,
  e kə ʒə ʁəsɛ̃ puʁ twa.
  ɡʁasə a twa, ʒε y boku də bɔnœʁ,
  maləʁøzəmɑ̃ sɥivi də malœʁ.
  mεmə si nɔtʁə istwaʁə etε nuvεllə,
  mε puʁtɑ̃ deʒa si ʁeεllə,
  œ̃ ʒuʁ ty a oze mə diʁə
  kεlkə ʃozə ki ma fε ʁiʁə
  setε sɛ̃pləmεnt « ʒə tεmə ».
  mεz- a sə mɔmɑ̃ ʒə sɥi dəvənɥ blεmə,
  ʒə nə vulε pa tə kʁwaʁə,
  kə lε sɑ̃timɑ̃ kə ʒepʁuvε,
  etε ʁesipʁɔkəmɑ̃ vʁε.
  o bu dœ̃ mɔmɑ̃ ʒi ε kʁy,
  mε la maʒi avε dispaʁy.
  tu netε kə mɑ̃sɔ̃ʒə
  e sε sə ki mə ʁɔ̃ʒə,
  pɥiskə ty ma kite,
  sɑ̃ vʁεmɑ̃ tεksplike.
  ty pɑ̃sə kə sa nə mə tuʃə pa,
  alɔʁ kə ʒesε də nə pa bεse lε bʁa.
  ʒə nε pa py tə lə mɔ̃tʁe, tə lə diʁə u tə lekʁiʁə,
  mεz- oʒuʁdɥi, ʒə pʁɑ̃ lə tɑ̃
  də tə devwale sə sɑ̃timɑ̃,
  ki εt- o fɔ̃ də mwa mεmə.
  ʒə pøz- ɑ̃fɛ̃ tə diʁə kə ʒə tεmə,
  lə puvwaʁ də deside tə ʁəvjɛ̃,
  e ki sε… pø tεtʁə kə mɔ̃ kœʁ tapaʁtjɛ̃.
 • Syllabes Phonétique : Mymy Et Moi

  ʒə=nε=pa=ʁe=y=si=a=tə=lə=diʁə 10
  ʒε=dɔ̃k=de=si=de=də=tə=le=kʁi=ʁə 10
  sə=sɑ̃=ti=mɑ̃=ki=ε=to=fɔ̃=də=mwa 10
  e=kə=ʒə=ʁə=sɛ̃=puʁ=twa 7
  ɡʁasə=a=twa=ʒε=y=bo=ku=də=bɔ=nœʁ 10
  ma=lə=ʁø=zə=mɑ̃=sɥi=vi=də=ma=lœʁ 10
  mεmə=si=nɔ=tʁə=is=twa=ʁəe=tε=nu=vεllə 10
  mε=puʁ=tɑ̃=de=ʒa=si=ʁe=εl=lə 9
  œ̃=ʒuʁ=ty=a=o=ze=mə=di=ʁə 9
  kεl=kə=ʃo=zə=ki=ma=fε=ʁi=ʁə 9
  se=tε=sɛ̃=plə=mεnt=ʒə=tε=mə 8
  mε=za=sə=mɔ=mɑ̃=ʒə=sɥi=də=vənɥ=blεmə 10
  ʒə=nə=vu=lε=pa=tə=kʁwa=ʁə 8
  kə=lε=sɑ̃=ti=mɑ̃=kə=ʒe=pʁu=vε 9
  e=tε=ʁe=si=pʁɔ=kə=mɑ̃=vʁε 8
  o=bu=dœ̃=mɔ=mɑ̃=ʒi=ε=kʁy 8
  mε=la=ma=ʒi=a=vε=dis=pa=ʁy 9
  tu=ne=tε=kə=mɑ̃=sɔ̃=ʒə 7
  e=sε=sə=ki=mə=ʁɔ̃=ʒə 7
  pɥis=kə=ty=ma=ki=te 6
  sɑ̃=vʁε=mɑ̃=tεk=spli=ke 6
  ty=pɑ̃=sə=kə=sa=nə=mə=tu=ʃə=pa 10
  a=lɔʁkə=ʒe=sε=də=nə=pa=bε=se=lε=bʁa 11
  ʒə=nε=pa=pytə=lə=mɔ̃=tʁe=tə=lə=di=ʁəu=tə=le=kʁiʁə 14
  mε=zo=ʒuʁ=dɥi=ʒə=pʁɑ̃=lə=tɑ̃ 8
  də=tə=de=vwa=le=sə=sɑ̃=ti=mɑ̃ 9
  ki=ε=to=fɔ̃=də=mwa=mε=mə 8
  ʒə=pø=zɑ̃=fɛ̃=tə=di=ʁə=kə=ʒə=tεmə 10
  lə=pu=vwaʁ=də=de=si=de=tə=ʁə=vjɛ̃ 10
  e=ki=sε=pø=tεtʁə=kə=mɔ̃=kœʁ=ta=paʁ=tjɛ̃ 11

PostScriptum

J’ai écris ce poème avec Mymy une super amie.

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
21/11/2004 00:00Lover

slt july c anne-lise gsper ktu va bien
ce poeme est vraimen tré bo on reconai bi1 le style de Mymy
gro bisous tchous LIZ