Poème-France.com

Poeme : Sans ToiSans Toi

Ma vie sans toi
Se résume à du noir.
Je vis dans un cauchemar.
Mon cœur ne bat plus
Et ma vie n’existe plus.
Ce prénom « Rudy »
Rimait avec « paradis »
Mais depuis que je te perds
Je suis aux enfers.
Mon cœur est en champ de bataille.
La nuit je vois les rails
De ce train
Qui va venir et mettre fin
A notre amour
Qui était soi-disant pour toujours.
Je voyais nos enfants
Mais on n’a pas eu le temps
D’en parler
Ou même d’en créer.
Je voudrais qu’on reprenne
La peine
De s’aider
Et même de s’aimer.
« Julie » pour « Rudy »
Julie

PostScriptum

« Julie » pour « Rudy »


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ma vi sɑ̃ twa
sə ʁezymə a dy nwaʁ.
ʒə vis dɑ̃z- œ̃ koʃəmaʁ.
mɔ̃ kœʁ nə ba plys
e ma vi nεɡzistə plys.
sə pʁenɔm « ʁydi »
ʁimε avək « paʁadis »
mε dəpɥi kə ʒə tə pεʁd
ʒə sɥiz- oz- ɑ̃fe.
mɔ̃ kœʁ εt- ɑ̃ ʃɑ̃ də batajə.
la nɥi ʒə vwa lε ʁaj
də sə tʁɛ̃
ki va vəniʁ e mεtʁə fɛ̃
a nɔtʁə amuʁ
ki etε swa dizɑ̃ puʁ tuʒuʁ.
ʒə vwajε noz- ɑ̃fɑ̃
mεz- ɔ̃ na pa y lə tɑ̃
dɑ̃ paʁle
u mεmə dɑ̃ kʁee.
ʒə vudʁε kɔ̃ ʁəpʁεnə
la pεnə
də sεde
e mεmə də sεme.
« ʒyljə » puʁ « ʁydi »