Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Toi

Poème Amour
Publié le 10/03/2004 00:00

L'écrit contient 240 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Julie

Toi

Un jour, tu m’as demandé de sortir avec toi
Alors que nous étions amis
Au début je n’ai pas voulu,
Mais j’ai dû
Y céder
Mais tout ça n’a pas marché.
Il y a eu plusieurs tentatives
Mais la communication
N’était pas présent
Eton le savais pertinament.
Tu m’as fais les pires coups du monde
Sans te soucier de moi, ou à vrai dire
De mon cœur,
Car pour moi tu étais mon âme-sœur.
Mais toi tu ne savais pas ce que ça voulait dire.
La dernière chose qui m’a choquée
Ca été de m’humilier.
Tu m’as rappelée pour que je te pardonne
Et comme « je t’aime »
J’ai dit « oui »
En espérant que ce mal était fini.
J’aimerais te refaire confiance
Mais, je pense
Que tu devras faire un choix
Entre elle ou moi.
Je ne porrais pas t’aimer
Si tu n’es pas décidé.
Quitte-la
Ou quitte-moi
Mais j’espère que notre histoire ne s’arrêtera pas là.
Toi et moi,
On pourrait avoir des enfants
Et en être content.
Et même d’être fier
D’être père et mère.
Pense à l’avenir
Sinon ça te menera au pire.
On s’aimera comme personne ne s’est aimé
Et on sera heureux pour l’éternité.
La balle est dans ton camp
Fais-en
Ce que tu penses
Mais laisse-moi ma chance.
 • Pieds Hyphénique: Toi

  un=jour=tu=mas=de=man=dé=de=sor=tir=a=vec=toi 13
  a=lors=que=nous=é=tions=a=mis 8
  au=dé=but=je=nai=pas=vou=lu 8
  mais=jai=dû 3
  y=cé=der 3
  mais=tout=ça=na=pas=mar=ché 7
  il=y=a=eu=plu=sieurs=ten=ta=tives 9
  mais=la=com=mu=ni=ca=ti=on 8
  né=tait=pas=pré=sent 5
  eton=le=sa=vais=per=ti=na=ment 8
  tu=mas=fais=les=pires=coups=du=monde 8
  sans=te=sou=cier=de=moi=ou=à=vrai=dire 10
  de=mon=cœur 3
  car=pour=moi=tu=é=tais=mon=â=me=sœur 10
  mais=toi=tu=ne=sa=vais=pas=ce=que=ça=vou=lait=dire 13
  la=der=nière=cho=se=qui=ma=cho=quée 9
  ca=é=té=de=m=hu=mi=lier 8
  tu=mas=rap=pe=lée=pour=que=je=te=par=donne 11
  et=com=me=je=tai=me 6
  jai=dit=oui 3
  en=es=pé=rant=que=ce=mal=é=tait=fi=ni 11
  jaime=rais=te=re=fai=re=con=fiance 8
  mais=je=pen=se 4
  que=tu=de=vras=fai=re=un=choix 8
  en=tre=el=le=ou=moi 6
  je=ne=por=rais=pas=tai=mer 7
  si=tu=nes=pas=dé=ci=dé 7
  quit=te=la 3
  ou=quit=te=moi 4
  mais=jes=père=que=no=tre=his=toi=re=ne=sar=rê=te=ra=pas=là 16
  toi=et=moi 3
  on=pour=rait=a=voir=des=en=fants 8
  et=en=ê=tre=content 5
  et=mê=me=dê=tre=fi=er 7
  dê=tre=pè=re=et=mè=re 7
  pen=se=à=la=ve=nir 6
  si=non=ça=te=me=ne=ra=au=pire 9
  on=saime=ra=com=me=per=son=ne=ne=sest=ai=mé 12
  et=on=se=ra=heu=reux=pour=lé=ter=ni=té 11
  la=bal=le=est=dans=ton=camp 7
  fais=en 2
  ce=que=tu=pen=ses 5
  mais=lais=se=moi=ma=chan=ce 7
 • Phonétique : Toi

  œ̃ ʒuʁ, ty ma dəmɑ̃de də sɔʁtiʁ avεk twa
  alɔʁ kə nuz- esjɔ̃z- ami
  o deby ʒə nε pa vuly,
  mε ʒε dy
  i sede
  mε tu sa na pa maʁʃe.
  il i a y plyzjœʁ tɑ̃tativə
  mε la kɔmynikasjɔ̃
  netε pa pʁezɑ̃
  ətɔ̃ lə savε pεʁtiname.
  ty ma fε lε piʁə ku dy mɔ̃də
  sɑ̃ tə susje də mwa, u a vʁε diʁə
  də mɔ̃ kœʁ,
  kaʁ puʁ mwa ty etε mɔ̃n- amə sœʁ.
  mε twa ty nə savε pa sə kə sa vulε diʁə.
  la dεʁnjεʁə ʃozə ki ma ʃɔke
  ka ete də mymilje.
  ty ma ʁapəle puʁ kə ʒə tə paʁdɔnə
  e kɔmə « ʒə tεmə »
  ʒε dit « ui »
  ɑ̃n- εspeʁɑ̃ kə sə mal etε fini.
  ʒεməʁε tə ʁəfεʁə kɔ̃fjɑ̃sə
  mε, ʒə pɑ̃sə
  kə ty dəvʁa fεʁə œ̃ ʃwa
  ɑ̃tʁə εllə u mwa.
  ʒə nə pɔʁε pa tεme
  si ty nε pa deside.
  kitə la
  u kitə mwa
  mε ʒεspεʁə kə nɔtʁə istwaʁə nə saʁεtəʁa pa la.
  twa e mwa,
  ɔ̃ puʁʁε avwaʁ dεz- ɑ̃fɑ̃
  e ɑ̃n- εtʁə kɔ̃tɑ̃.
  e mεmə dεtʁə fje
  dεtʁə pεʁə e mεʁə.
  pɑ̃sə a lavəniʁ
  sinɔ̃ sa tə mənəʁa o piʁə.
  ɔ̃ sεməʁa kɔmə pεʁsɔnə nə sεt- εme
  e ɔ̃ səʁa œʁø puʁ letεʁnite.
  la balə ε dɑ̃ tɔ̃ kɑ̃
  fεz- ɑ̃
  sə kə ty pɑ̃sə
  mε lεsə mwa ma ʃɑ̃sə.
 • Pieds Phonétique : Toi

  œ̃=ʒuʁ=ty=madə=mɑ̃=de=də=sɔʁ=tiʁ=a=vεk=twa 12
  a=lɔʁ=kə=nu=ze=sj=ɔ̃=za=mi 9
  o=de=by=ʒə=nε=pa=vu=ly 8
  mε=ʒε=dy 3
  i=se=de 3
  mε=tu=sa=na=pa=maʁ=ʃe 7
  il=i=a=y=ply=zjœʁ=tɑ̃=ta=ti=və 10
  mε=la=kɔ=my=ni=ka=s=j=ɔ̃ 9
  ne=tε=pa=pʁe=zɑ̃ 5
  ə=tɔ̃=lə=sa=vε=pεʁ=ti=na=me 9
  ty=ma=fε=lε=pi=ʁə=ku=dy=mɔ̃=də 10
  sɑ̃=tə=su=sje=də=mwa=u=a=vʁε=diʁə 10
  də=mɔ̃=kœ=ʁə 4
  kaʁ=puʁ=mwa=ty=e=tε=mɔ̃=na=mə=sœʁ 10
  mε=twa=tynə=sa=vε=pa=sə=kə=sa=vu=lε=diʁə 12
  la=dεʁ=njε=ʁə=ʃo=zə=ki=ma=ʃɔ=ke 10
  ka=e=te=də=my=mi=lj=e 8
  ty=ma=ʁapə=le=puʁ=kə=ʒə=tə=paʁ=dɔnə 10
  e=kɔ=mə=ʒə=tε=mə 6
  ʒε=dit=u=i 4
  ɑ̃=nεs=pe=ʁɑ̃kə=sə=mal=e=tε=fi=ni 10
  ʒε=mə=ʁε=tə=ʁə=fε=ʁə=kɔ̃=fjɑ̃=sə 10
  mε=ʒə=pɑ̃=sə 4
  kə=ty=də=vʁa=fε=ʁə=œ̃=ʃwa 8
  ɑ̃=tʁə=εl=lə=u=mwa 6
  ʒə=nə=pɔ=ʁε=pa=tε=me 7
  si=ty=nε=pa=de=si=de 7
  ki=tə=la 3
  u=ki=tə=mwa 4
  mε=ʒεs=pεʁə=kə=nɔ=tʁə=is=twa=ʁə=nə=sa=ʁε=tə=ʁa=pa=la 16
  twa=e=mwa 3
  ɔ̃=puʁ=ʁε=a=vwaʁ=dε=zɑ̃=fɑ̃ 8
  e=ɑ̃=nε=tʁə=kɔ̃=tɑ̃ 6
  e=mε=mə=dε=tʁə=fj=e 7
  dε=tʁə=pε=ʁə=e=mε=ʁə 7
  pɑ̃=sə=a=la=və=niʁ 6
  si=nɔ̃=sa=tə=mə=nə=ʁa=o=pi=ʁə 10
  ɔ̃=sεmə=ʁa=kɔ=mə=pεʁ=sɔ=nə=nə=sε=tε=me 12
  e=ɔ̃sə=ʁa=œ=ʁø=puʁ=le=tεʁ=ni=te 10
  la=ba=lə=ε=dɑ̃=tɔ̃=kɑ̃ 7
  fε=zɑ̃ 2
  sə=kə=ty=pɑ̃=sə 5
  mε=lε=sə=mwa=ma=ʃɑ̃=sə 7

PostScriptum

Vive l’amour

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
15/04/2004 00:00Spreg18

tres joli !!!!! bisouxx