Univers de poésie d'un auteur

Poème:Toi

Le Poème

Un jour, tu m’as demandé de sortir avec toi
Alors que nous étions amis
Au début je n’ai pas voulu,
Mais j’ai dû
Y céder
Mais tout ça n’a pas marché.
Il y a eu plusieurs tentatives
Mais la communication
N’était pas présent
Eton le savais pertinament.
Tu m’as fais les pires coups du monde
Sans te soucier de moi, ou à vrai dire
De mon cœur,
Car pour moi tu étais mon âme-sœur.
Mais toi tu ne savais pas ce que ça voulait dire.
La dernière chose qui m’a choquée
Ca été de m’humilier.
Tu m’as rappelée pour que je te pardonne
Et comme « je t’aime »
J’ai dit « oui »
En espérant que ce mal était fini.
J’aimerais te refaire confiance
Mais, je pense
Que tu devras faire un choix
Entre elle ou moi.
Je ne porrais pas t’aimer
Si tu n’es pas décidé.
Quitte-la
Ou quitte-moi
Mais j’espère que notre histoire ne s’arrêtera pas là.
Toi et moi,
On pourrait avoir des enfants
Et en être content.
Et même d’être fier
D’être père et mère.
Pense à l’avenir
Sinon ça te menera au pire.
On s’aimera comme personne ne s’est aimé
Et on sera heureux pour l’éternité.
La balle est dans ton camp
Fais-en
Ce que tu penses
Mais laisse-moi ma chance.
Partage du Poème avec vos contacts

PostScriptum

Vive l’amour

Poeme de Julie

Poète Julie

Julie a publié sur le site 38 écrits. Julie est membre du site depuis l'année 2004.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Toiun=jour=tu=mas=de=man=dé=de=sor=tir=a=vec=toi 13
a=lors=que=nous=é=tions=a=mis 8
au=dé=but=je=nai=pas=vou=lu 8
mais=jai=dû 3
y=cé=der 3
mais=tout=ça=na=pas=mar=ché 7
il=y=a=eu=plu=sieurs=ten=ta=tives 9
mais=la=com=mu=ni=ca=ti=on 8
né=tait=pas=pré=sent 5
eton=le=sa=vais=per=ti=na=ment 8
tu=mas=fais=les=pires=coups=du=monde 8
sans=te=sou=cier=de=moi=ou=à=vrai=dire 10
de=mon=cœur 3
car=pour=moi=tu=é=tais=mon=â=me=sœur 10
mais=toi=tu=ne=sa=vais=pas=ce=que=ça=vou=lait=dire 13
la=der=nière=cho=se=qui=ma=cho=quée 9
ca=é=té=de=m=hu=mi=lier 8
tu=mas=rap=pe=lée=pour=que=je=te=par=donne 11
et=com=me=je=tai=me 6
jai=dit=oui 3
en=es=pé=rant=que=ce=mal=é=tait=fi=ni 11
jaime=rais=te=re=fai=re=con=fiance 8
mais=je=pen=se 4
que=tu=de=vras=fai=re=un=choix 8
en=tre=el=le=ou=moi 6
je=ne=por=rais=pas=tai=mer 7
si=tu=nes=pas=dé=ci=dé 7
quit=te=la 3
ou=quit=te=moi 4
mais=jes=père=que=no=tre=his=toi=re=ne=sar=rê=te=ra=pas=là 16
toi=et=moi 3
on=pour=rait=a=voir=des=en=fants 8
et=en=ê=tre=content 5
et=mê=me=dê=tre=fi=er 7
dê=tre=pè=re=et=mè=re 7
pen=se=à=la=ve=nir 6
si=non=ça=te=me=ne=ra=au=pire 9
on=saime=ra=com=me=per=son=ne=ne=sest=ai=mé 12
et=on=se=ra=heu=reux=pour=lé=ter=ni=té 11
la=bal=le=est=dans=ton=camp 7
fais=en 2
ce=que=tu=pen=ses 5
mais=lais=se=moi=ma=chan=ce 7
Phonétique : Toiœ̃ ʒuʁ, ty ma dəmɑ̃de də sɔʁtiʁ avεk twa
alɔʁ kə nuz- esjɔ̃z- ami
o deby ʒə nε pa vuly,
mε ʒε dy
i sede
mε tu sa na pa maʁʃe.
il i a y plyzjœʁ tɑ̃tativə
mε la kɔmynikasjɔ̃
netε pa pʁezɑ̃
ətɔ̃ lə savε pεʁtiname.
ty ma fε lε piʁə ku dy mɔ̃də
sɑ̃ tə susje də mwa, u a vʁε diʁə
də mɔ̃ kœʁ,
kaʁ puʁ mwa ty etε mɔ̃n- amə sœʁ.
mε twa ty nə savε pa sə kə sa vulε diʁə.
la dεʁnjεʁə ʃozə ki ma ʃɔke
ka ete də mymilje.
ty ma ʁapəle puʁ kə ʒə tə paʁdɔnə
e kɔmə « ʒə tεmə »
ʒε dit « ui »
ɑ̃n- εspeʁɑ̃ kə sə mal etε fini.
ʒεməʁε tə ʁəfεʁə kɔ̃fjɑ̃sə
mε, ʒə pɑ̃sə
kə ty dəvʁa fεʁə œ̃ ʃwa
ɑ̃tʁə εllə u mwa.
ʒə nə pɔʁε pa tεme
si ty nε pa deside.
kitə la
u kitə mwa
mε ʒεspεʁə kə nɔtʁə istwaʁə nə saʁεtəʁa pa la.
twa e mwa,
ɔ̃ puʁʁε avwaʁ dεz- ɑ̃fɑ̃
e ɑ̃n- εtʁə kɔ̃tɑ̃.
e mεmə dεtʁə fje
dεtʁə pεʁə e mεʁə.
pɑ̃sə a lavəniʁ
sinɔ̃ sa tə mənəʁa o piʁə.
ɔ̃ sεməʁa kɔmə pεʁsɔnə nə sεt- εme
e ɔ̃ səʁa œʁø puʁ letεʁnite.
la balə ε dɑ̃ tɔ̃ kɑ̃
fεz- ɑ̃
sə kə ty pɑ̃sə
mε lεsə mwa ma ʃɑ̃sə.
Syllabes Phonétique : Toiœ̃=ʒuʁ=ty=madə=mɑ̃=de=də=sɔʁ=tiʁ=a=vεk=twa 12
a=lɔʁ=kə=nu=ze=sj=ɔ̃=za=mi 9
o=de=by=ʒə=nε=pa=vu=ly 8
mε=ʒε=dy 3
i=se=de 3
mε=tu=sa=na=pa=maʁ=ʃe 7
il=i=a=y=ply=zjœʁ=tɑ̃=ta=ti=və 10
mε=la=kɔ=my=ni=ka=s=j=ɔ̃ 9
ne=tε=pa=pʁe=zɑ̃ 5
ə=tɔ̃=lə=sa=vε=pεʁ=ti=na=me 9
ty=ma=fε=lε=pi=ʁə=ku=dy=mɔ̃=də 10
sɑ̃=tə=su=sje=də=mwa=u=a=vʁε=diʁə 10
də=mɔ̃=kœ=ʁə 4
kaʁ=puʁ=mwa=ty=e=tε=mɔ̃=na=mə=sœʁ 10
mε=twa=tynə=sa=vε=pa=sə=kə=sa=vu=lε=diʁə 12
la=dεʁ=njε=ʁə=ʃo=zə=ki=ma=ʃɔ=ke 10
ka=e=te=də=my=mi=lj=e 8
ty=ma=ʁapə=le=puʁ=kə=ʒə=tə=paʁ=dɔnə 10
e=kɔ=mə=ʒə=tε=mə 6
ʒε=dit=u=i 4
ɑ̃=nεs=pe=ʁɑ̃kə=sə=mal=e=tε=fi=ni 10
ʒε=mə=ʁε=tə=ʁə=fε=ʁə=kɔ̃=fjɑ̃=sə 10
mε=ʒə=pɑ̃=sə 4
kə=ty=də=vʁa=fε=ʁə=œ̃=ʃwa 8
ɑ̃=tʁə=εl=lə=u=mwa 6
ʒə=nə=pɔ=ʁε=pa=tε=me 7
si=ty=nε=pa=de=si=de 7
ki=tə=la 3
u=ki=tə=mwa 4
mε=ʒεs=pεʁə=kə=nɔ=tʁə=is=twa=ʁə=nə=sa=ʁε=tə=ʁa=pa=la 16
twa=e=mwa 3
ɔ̃=puʁ=ʁε=a=vwaʁ=dε=zɑ̃=fɑ̃ 8
e=ɑ̃=nε=tʁə=kɔ̃=tɑ̃ 6
e=mε=mə=dε=tʁə=fj=e 7
dε=tʁə=pε=ʁə=e=mε=ʁə 7
pɑ̃=sə=a=la=və=niʁ 6
si=nɔ̃=sa=tə=mə=nə=ʁa=o=pi=ʁə 10
ɔ̃=sεmə=ʁa=kɔ=mə=pεʁ=sɔ=nə=nə=sε=tε=me 12
e=ɔ̃sə=ʁa=œ=ʁø=puʁ=le=tεʁ=ni=te 10
la=ba=lə=ε=dɑ̃=tɔ̃=kɑ̃ 7
fε=zɑ̃ 2
sə=kə=ty=pɑ̃=sə 5
mε=lε=sə=mwa=ma=ʃɑ̃=sə 7

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaire Sur La Poesie

Auteur de Poésie
15/04/2004 00:00Spreg18

tres joli !!!!! bisouxx

Poème Amour
Du 10/03/2004 00:00

L'écrit contient 240 mots qui sont répartis dans 1 strophes.