Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Cette Réflexion

Poème Amour
Publié le 29/03/2004 00:00

L'écrit contient 397 mots qui sont répartis dans 2 strophes.

Poete : Julie

Cette Réflexion

Morgane ou Julie ?
Voilà à quoi tu penses
11 mois et 5 mois
Voilà à quoi tu compares
Amour sexuel ou Amour sentimental ?
Voilà sur quoi tu hésites.
Lequel choisir c’est ta réflexion.
Mieux vaut un Amour sentimental ?
Ou un Amour sexuel ?

Près de chez toi, loin de chez toi
Voilà un problème.
Peut-être aimes-tu plus Julie ?
Mais 5 mois, amours sentimental et loin de chez toi
Toutes les contraintes sont de son côté.
Par contre, une chose est sûre, elle t’aime
Et compte faire son avenir avec toi.
Mais face à 11 mois, amour sexuel et près de chez toi
Tous les avantages sont en sa faveur
Mais t’aime-t-elle autant que Julie ?
Compte faire son avenir avec toi ?
Ces deux questions sont importantes
Même si tu crois que ces questions ne sont pas importantes
Tu te trompes.
Te suivras t’elle quand tu partiras pourton travail
Tu saispas, mais Julie le fera.
A vrai dire, elle ferait tout pour toi,
Et toi tu le sais tout ça.
Elle ne comprends pas ta réflexion
Car tu devrais savoir ce que tu veux.
Soit c’est Morgan, soit c’est Julie.
Mais mets-toi à leurs places
Mets-toi à ma place.
Tout mon avenir est entre tes mains
Et mon cœur t’appartiens.
Alors soit tu le gardes
Soit tu le jettes
Mais fais le vite et franchement
Mieux vaut une douleur spontanée et rapide
Qu’une douleur lente et douce.
En tout les cas mon cœur aura toujours une partie
Qui t’appartiendras ; oui à Rudy.
Dis-moi ce que tu penses de moi.
Aujourd’hui, maintenant, à ce moment-ci.
Soit cette réflexion broie du noir
Ou soit cette réflexion avance mais pas vers moi,
Vers elle, car tu es avec elle
Pendant le moment de ta réflexion.
As-tu des affinités sentimentales avec elle
Ou me prends-tu pour ta petite sœur.
Ton amour est-il un Grand Amour comme personne tu ressentiras
Un Amour simple ou un Amour fraternel ?
Et, pour elle, est-ce de l’Amour sexuel, un Amour simpleou un Grand Amour ?
Réponds-moi pour que mon cœur ne soit plus dans l’ombre,
Dans la doute, et qu’il ne soit plus en péris.
Ouvre-toi les yeux et après les miens s’ouvriront
Selon ton regard et ta façon de me regarder.
 • Pieds Hyphénique: Cette Réflexion

  mor=ga=ne=ou=ju=lie 6
  voi=là=à=quoi=tu=penses 6
  on=ze=mois=et=cinq=mois 6
  voi=là=à=quoi=tu=com=pares 7
  amour=sexuel=ou=a=mour=sen=timen=tal 8
  voi=là=sur=quoi=tu=hé=si=tes 8
  le=quel=choi=sir=cest=ta=ré=flexion 8
  mieux=vaut=un=a=mour=sen=timen=tal 8
  ou=un=a=mour=sexuel 5

  près=de=chez=toi=loin=de=chez=toi 8
  voi=là=un=pro=blè=me 6
  peut=têtre=ai=mes=tu=plus=ju=lie 8
  mais=cinq=mois=a=mours=sen=timen=tal=et=loin=de=chez=toi 13
  toutes=les=con=traintes=sont=de=son=cô=té 9
  par=contre=u=ne=choseest=sû=re=el=le=taime 10
  et=comp=te=faire=son=a=ve=nir=a=vec=toi 11
  mais=faceà=on=ze=mois=a=mour=sexuel=et=près=de=chez=toi 13
  tous=les=a=van=tages=sont=en=sa=fa=veur 10
  mais=taime=tel=leau=tant=que=ju=lie 8
  comp=te=faire=son=a=ve=nir=a=vec=toi 10
  ces=deux=ques=tions=sont=im=por=tantes 8
  même=si=tu=crois=que=ces=ques=tions=ne=sont=pas=im=por=tantes 14
  tu=te=trom=pes 4
  te=sui=vras=tel=le=quand=tu=par=ti=ras=pour=ton=tra=vail 14
  tu=sais=pas=mais=ju=lie=le=fe=ra 9
  a=vrai=dire=el=le=fe=rait=tout=pour=toi 10
  et=toi=tu=le=sais=tout=ça 7
  elle=ne=com=prends=pas=ta=ré=flexion 8
  car=tu=de=vrais=sa=voir=ce=que=tu=veux 10
  soit=cest=mor=gan=soit=cest=ju=lie 8
  mais=mets=toi=à=leurs=pla=ces 7
  mets=toi=à=ma=pla=ce 6
  tout=mon=ave=nir=est=en=tre=tes=mains 9
  et=mon=cœur=tap=par=tiens 6
  a=lors=soit=tu=le=ga=rdes 7
  soit=tu=le=jet=tes 5
  mais=fais=le=vite=et=fran=che=ment 8
  mieux=vaut=une=dou=leur=s=pon=ta=née=et=ra=pide 12
  quu=ne=dou=leur=len=te=et=douce 8
  en=tout=les=cas=mon=cœur=au=ra=tou=jours=une=par=tie 13
  qui=tap=par=tien=dras=oui=à=ru=dy 9
  dis=moi=ce=que=tu=penses=de=moi 8
  au=jourdhui=mainte=nant=à=ce=mo=ment=ci 9
  soit=cet=te=ré=flexion=broie=du=noir 8
  ou=soit=cette=ré=flexion=a=van=ce=mais=pas=vers=moi 12
  vers=elle=car=tu=es=a=vec=elle 8
  pen=dant=le=moment=de=ta=ré=flexion 8
  as=tu=des=af=fi=ni=tés=sen=timen=ta=les=a=vec=elle 14
  ou=me=prends=tu=pour=ta=pe=tite=sœur 9
  ton=a=mour=est=il=un=grand=a=mour=comme=per=son=ne=tu=res=sen=ti=ras 18
  un=a=mour=simpleou=un=a=mour=fra=ter=nel 10
  et=pour=elle=est=ce=de=la=mour=sexuel=un=a=mour=sim=pleou=un=grand=a=mour 18
  ré=ponds=moi=pour=que=mon=cœur=ne=soit=plus=dans=lombre 12
  dans=la=doute=et=quil=ne=soit=plus=en=pé=ris 11
  ouvre=toi=les=yeux=et=a=près=les=miens=sou=vri=ront 12
  se=lon=ton=re=gard=et=ta=fa=çon=de=me=re=gar=der 14
 • Phonétique : Cette Réflexion

  mɔʁɡanə u ʒyli ?
  vwala a kwa ty pɑ̃sə
  ɔ̃zə mwaz- e sɛ̃k mwa
  vwala a kwa ty kɔ̃paʁə
  amuʁ sεksɥεl u amuʁ sɑ̃timɑ̃al ?
  vwala syʁ kwa ty ezitə.
  ləkεl ʃwaziʁ sε ta ʁeflεksjɔ̃.
  mjø vo œ̃n- amuʁ sɑ̃timɑ̃al ?
  u œ̃n- amuʁ sεksɥεl ?

  pʁε də ʃe twa, lwɛ̃ də ʃe twa
  vwala œ̃ pʁɔblεmə.
  pø tεtʁə εmə ty plys ʒyli ?
  mε sɛ̃k mwa, amuʁ sɑ̃timɑ̃al e lwɛ̃ də ʃe twa
  tutə lε kɔ̃tʁɛ̃tə sɔ̃ də sɔ̃ kote.
  paʁ kɔ̃tʁə, ynə ʃozə ε syʁə, εllə tεmə
  e kɔ̃tə fεʁə sɔ̃n- avəniʁ avεk twa.
  mε fasə a ɔ̃zə mwa, amuʁ sεksɥεl e pʁε də ʃe twa
  tus lεz- avɑ̃taʒə sɔ̃t- ɑ̃ sa favœʁ
  mε tεmə tεllə otɑ̃ kə ʒyli ?
  kɔ̃tə fεʁə sɔ̃n- avəniʁ avεk twa ?
  sε dø kεstjɔ̃ sɔ̃t- ɛ̃pɔʁtɑ̃tə
  mεmə si ty kʁwa kə sε kεstjɔ̃ nə sɔ̃ pa ɛ̃pɔʁtɑ̃tə
  ty tə tʁɔ̃pə.
  tə sɥivʁa tεllə kɑ̃ ty paʁtiʁa puʁtɔ̃ tʁavaj
  ty sεspa, mε ʒyli lə fəʁa.
  a vʁε diʁə, εllə fəʁε tu puʁ twa,
  e twa ty lə sε tu sa.
  εllə nə kɔ̃pʁɑ̃ pa ta ʁeflεksjɔ̃
  kaʁ ty dəvʁε savwaʁ sə kə ty vø.
  swa sε mɔʁɡɑ̃, swa sε ʒyli.
  mε mεt twa a lœʁ plasə
  mεt twa a ma plasə.
  tu mɔ̃n- avəniʁ εt- ɑ̃tʁə tε mɛ̃
  e mɔ̃ kœʁ tapaʁtjɛ̃.
  alɔʁ swa ty lə ɡaʁdə
  swa ty lə ʒεtə
  mε fε lə vitə e fʁɑ̃ʃəmɑ̃
  mjø vo ynə dulœʁ spɔ̃tane e ʁapidə
  kynə dulœʁ lɑ̃tə e dusə.
  ɑ̃ tu lε ka mɔ̃ kœʁ oʁa tuʒuʁz- ynə paʁti
  ki tapaʁtjɛ̃dʁa, ui a ʁydi.
  di mwa sə kə ty pɑ̃sə də mwa.
  oʒuʁdɥi, mɛ̃tənɑ̃, a sə mɔmɑ̃ si.
  swa sεtə ʁeflεksjɔ̃ bʁwa dy nwaʁ
  u swa sεtə ʁeflεksjɔ̃ avɑ̃sə mε pa vεʁ mwa,
  vεʁz- εllə, kaʁ ty ε avεk εllə
  pɑ̃dɑ̃ lə mɔmɑ̃ də ta ʁeflεksjɔ̃.
  a ty dεz- afinite sɑ̃timɑ̃aləz- avεk εllə
  u mə pʁɑ̃ ty puʁ ta pətitə sœʁ.
  tɔ̃n- amuʁ εt- il œ̃ ɡʁɑ̃t- amuʁ kɔmə pεʁsɔnə ty ʁəsɑ̃tiʁa
  œ̃n- amuʁ sɛ̃plə u œ̃n- amuʁ fʁatεʁnεl ?
  e, puʁ εllə, ε sə də lamuʁ sεksɥεl, œ̃n- amuʁ sɛ̃pləu œ̃ ɡʁɑ̃t- amuʁ ?
  ʁepɔ̃ mwa puʁ kə mɔ̃ kœʁ nə swa plys dɑ̃ lɔ̃bʁə,
  dɑ̃ la dutə, e kil nə swa plysz- ɑ̃ peʁi.
  uvʁə twa lεz- iøz- e apʁε lε mjɛ̃ suvʁiʁɔ̃
  səlɔ̃ tɔ̃ ʁəɡaʁ e ta fasɔ̃ də mə ʁəɡaʁde.
 • Pieds Phonétique : Cette Réflexion

  mɔʁ=ɡa=nə=u=ʒy=li 6
  vwa=la=a=kwa=ty=pɑ̃=sə 7
  ɔ̃=zə=mwa=ze=sɛ̃k=mwa 6
  vwa=la=a=kwa=ty=kɔ̃=pa=ʁə 8
  a=muʁ=sεk=sɥεl=u=a=muʁ=sɑ̃=ti=mɑ̃=al 11
  vwa=la=syʁ=kwa=ty=e=zi=tə 8
  lə=kεl=ʃwa=ziʁ=sε=ta=ʁe=flεk=sj=ɔ̃ 10
  mj=ø=vo=œ̃=na=muʁ=sɑ̃=ti=mɑ̃=al 10
  u=œ̃=na=muʁ=sεk=sɥεl 6

  pʁε=də=ʃe=twa=lwɛ̃=də=ʃe=twa 8
  vwa=la=œ̃=pʁɔ=blε=mə 6
  pø=tε=tʁə=ε=mə=ty=plys=ʒy=li 9
  mε=sɛ̃k=mwa=a=muʁ=sɑ̃=ti=mɑ̃=al=e=lwɛ̃də=ʃe=twa 13
  tu=tə=lε=kɔ̃=tʁɛ̃tə=sɔ̃=də=sɔ̃=ko=te 10
  paʁ=kɔ̃tʁə=y=nə=ʃozəε=sy=ʁə=εl=lə=tεmə 10
  e=kɔ̃tə=fε=ʁə=sɔ̃=na=və=niʁ=a=vεk=twa 11
  mε=fasəa=ɔ̃=zə=mwa=a=muʁ=sεk=sɥεl=e=pʁε=də=ʃe=twa 14
  tus=lε=za=vɑ̃=taʒə=sɔ̃=tɑ̃=sa=fa=vœʁ 10
  mε=tε=mə=tεl=lə=o=tɑ̃=kə=ʒy=li 10
  kɔ̃=tə=fε=ʁə=sɔ̃=navə=niʁ=a=vεk=twa 10
  sε=dø=kεs=tj=ɔ̃=sɔ̃=tɛ̃=pɔʁ=tɑ̃=tə 10
  mεmə=si=ty=kʁwa=kə=sε=kεs=tjɔ̃=nə=sɔ̃=pa=ɛ̃=pɔʁ=tɑ̃tə 14
  ty=tə=tʁɔ̃=pə 4
  tə=sɥi=vʁa=tεllə=kɑ̃=ty=paʁ=ti=ʁa=puʁ=tɔ̃=tʁa=vaj 13
  ty=sεs=pa=mε=ʒy=li=lə=fə=ʁa 9
  a=vʁε=diʁə=εl=lə=fə=ʁε=tu=puʁ=twa 10
  e=twa=ty=lə=sε=tu=sa 7
  εl=lə=nə=kɔ̃=pʁɑ̃=pa=ta=ʁe=flεk=sjɔ̃ 10
  kaʁ=ty=də=vʁε=sa=vwaʁ=sə=kə=ty=vø 10
  swa=sε=mɔʁ=ɡɑ̃=swa=sε=ʒy=li 8
  mε=mεt=twa=a=lœ=ʁə=pla=sə 8
  mεt=twa=a=ma=pla=sə 6
  tu=mɔ̃=na=və=niʁ=ε=tɑ̃=tʁə=tε=mɛ̃ 10
  e=mɔ̃=kœ=ʁə=ta=paʁ=tj=ɛ̃ 8
  a=lɔʁ=swa=ty=lə=ɡaʁ=də 7
  swa=ty=lə=ʒε=tə 5
  mε=fε=lə=vi=tə=e=fʁɑ̃=ʃə=mɑ̃ 9
  mjø=vo=ynə=du=lœʁ=spɔ̃=ta=ne=e=ʁapidə 10
  ky=nə=du=lœ=ʁə=lɑ̃=tə=e=du=sə 10
  ɑ̃=tu=lε=ka=mɔ̃=kœʁ=o=ʁa=tu=ʒuʁ=zynə=paʁ=ti 13
  ki=ta=paʁ=tjɛ̃=dʁa=u=i=a=ʁy=di 10
  di=mwa=sə=kə=ty=pɑ̃=sə=də=mwa 9
  o=ʒuʁ=dɥi=mɛ̃tə=nɑ̃=a=sə=mɔ=mɑ̃=si 10
  swa=sε=tə=ʁe=flεk=sj=ɔ̃=bʁwa=dy=nwaʁ 10
  u=swa=sεtə=ʁe=flεk=sjɔ̃=a=vɑ̃=sə=mε=pa=vεʁ=mwa 13
  vεʁ=zεl=lə=kaʁ=ty=ε=a=vεk=εl=lə 10
  pɑ̃=dɑ̃=lə=mɔ=mɑ̃=də=ta=ʁe=flεk=sjɔ̃ 10
  a=ty=dε=za=fi=ni=te=sɑ̃=ti=mɑ̃=alə=za=vεk=εllə 14
  u=mə=pʁɑ̃=ty=puʁ=ta=pə=ti=tə=sœʁ 10
  tɔ̃=na=muʁ=ε=til=œ̃=ɡʁɑ̃=ta=muʁ=kɔmə=pεʁ=sɔ=nə=ty=ʁə=sɑ̃=ti=ʁa 18
  œ̃=na=muʁ=sɛ̃pləu=œ̃=na=muʁ=fʁa=tεʁ=nεl 10
  e=puʁ=εllə=εsə=də=la=muʁ=sεk=sɥεl=œ̃=na=muʁ=sɛ̃=pləu=œ̃=ɡʁɑ̃=ta=muʁ 18
  ʁe=pɔ̃=mwa=puʁkə=mɔ̃=kœʁ=nə=swa=plys=dɑ̃lɔ̃bʁə 10
  dɑ̃=la=dutə=e=kil=nə=swa=plys=zɑ̃=pe=ʁi 11
  uvʁə=twa=lε=ziø=ze=a=pʁε=lε=mjɛ̃=su=vʁi=ʁɔ̃ 12
  sə=lɔ̃=tɔ̃ʁə=ɡaʁ=e=ta=fa=sɔ̃=də=mə=ʁə=ɡaʁ=de 13

PostScriptum

J’en ai marre de souffrir, dis moi tout. M’aimes tu ?

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
11/04/2004 00:00Nella...

oui c’est "la fille au coeur fragile" c’est tres beau et c’est vraiment ce que je ressens aussi donc voila je le trouve tres beau et tres sincere bravo
bisous a toi amitié
continu pren courage comme moi