Univers de poésie d'un auteur

Poème:Mon Amour

Le Poème

Dès que j’entends ton prénom,
Mon cœur bat,
Mes mains tremblent
Ainsi que ma voix.
Mon sang se réchauffe
Et mon âme devient folle
Mais dans ma tête
Rudy, ce prénom sonne faux
Pourquoi ?
Peut-être qu’avec tout le mal
Que tu m’as fait, je ne sais
Même plus ce que veut dire sourire.
Mon apparence sourit
Mais dans mon cœur c’est un champ de bataille.
Et ça personne ne le sait à part toi etmoi.
Pourtant, en amour tous les coups sont permis.
A vrai dire, je trouve ça débile
Car te savoir avec une autre me rends folle
Alors si je te voyais avec, je serais hors de moi.
Pourquoi as-tu un choix à faire ?
Pourquoi tu n’écoutes pas ton cœur simplement ?
Pourquoi as-tu peur de lui faire du mal ?
Ce qui doit arriver, arrivera un jour oul’autre
Car c’est ton destin
Peut-être moi, peut-être elle ?
Peut-être que mon destin est avec quelqu’un d’autre ?
Peut-être comme toi.
Mais je cherche et je ne trouve pas une personne
Qui arrive à 1% de mes sentiments pour toi.
Tu es mon vrai grand premier amour.
Peut-être que pour toi, je suis un amour simple.
Mais réflichis-biencar si on rappelle depuis
Deux ans même si l’un est en colère après l’autre
On lui pardonne toujours.
Peut-être qu’avec ce qu’on a vécu nos liens sont renforcés
Et cela plus que jamais.
Bref, je t’écris tout ce poème, enfin si tu le lis un jour, pour te dire tout simplement :
« Je t’aime pas parce qu’au lit tu es une bête mais je t’aime pour ce que tu es au fond de toi ce qui se cache sous ta carapace, un mec qui a un cœur et d’énormes sentiments qu’il ne veut pas montrer car il faut avoir une fierté quand on est avec ses copains. »
Partage du Poème avec vos contacts

PostScriptum

Je t’aime trop mon amour

Poeme de Julie

Poète Julie

Julie a publié sur le site 38 écrits. Julie est membre du site depuis l'année 2004.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Mon Amourdès=que=jen=tends=ton=pré=nom 7
mon=cœur=bat 3
mes=mains=tremblent 3
ain=si=que=ma=voix 5
mon=sang=se=ré=chau=ffe 6
et=mon=â=me=de=vient=fo=lle 8
mais=dans=ma=tê=te 5
ru=dy=ce=pré=nom=son=ne=faux 8
pour=quoi 2
peut=tê=tre=qua=vec=tout=le=mal 8
que=tu=mas=fait=je=ne=sais 7
mê=me=plus=ce=que=veut=di=re=sou=ri=re 11
mon=ap=pa=ren=ce=sou=rit 7
mais=dans=mon=cœur=cest=un=champ=de=ba=tail=le 11
et=ça=per=son=ne=ne=le=sait=à=part=toi=et=moi 13
pour=tant=en=a=mour=tous=les=coups=sont=per=mis 11
a=vrai=di=re=je=trou=ve=ça=dé=bi=le 11
car=te=sa=voir=a=vec=u=ne=au=tre=me=rends=fo=lle 14
a=lors=si=je=te=vo=yais=a=vec=je=se=rais=hors=de=moi 15
pour=quoi=as=tu=un=choix=à=faire 8
pour=quoi=tu=né=coutes=pas=ton=cœur=sim=ple=ment 11
pour=quoi=as=tu=peur=de=lui=faire=du=mal 10
ce=qui=doit=ar=ri=ver=ar=rive=ra=un=jour=ou=lautre 13
car=cest=ton=des=tin 5
peut=têtre=moi=peut=tê=tre=el=le 8
peut=têtre=que=mon=des=tin=est=a=vec=quel=quun=dautre 12
peut=tê=tre=com=me=toi 6
mais=je=chercheet=je=ne=trou=ve=pas=u=ne=per=sonne 12
qui=ar=riveà=un=pour=cent=de=mes=sen=ti=ments=pour=toi 13
tu=es=mon=vrai=grand=pre=mier=a=mour 9
peut=têtre=que=pour=toi=je=suis=un=a=mour=simple 11
mais=ré=fli=chis=bien=car=si=on=rap=pel=le=de=puis 13
deux=ans=même=si=lun=est=en=co=lè=rea=près=lautre 12
on=lui=par=don=ne=tou=jours 7
peut=têtre=qua=vec=ce=quon=a=vé=cu=nos=liens=sont=ren=for=cés 15
et=ce=la=plus=que=ja=mais 7
bref=je=té=cris=tout=ce=po=ème=en=fin=si=tu=le=lis=un=jour=pour=te=di=re=tout=sim=ple=ment 24
je=taime=pas=par=ce=quau=lit=tu=es=u=ne=bê=te=mais=je=tai=me=pour=ce=que=tu=es=au=fond=de=toi=ce=qui=se=ca=che=sous=ta=ca=ra=pa=ce=un=mec=qui=a=un=cœur=et=dé=nor=mes=sen=ti=ments=quil=ne=veut=pas=mon=trer=car=il=faut=a=voir=u=ne=fier=té=quand=on=est=a=vec=ses=co=pains 74
Phonétique : Mon Amourdε kə ʒɑ̃tɑ̃ tɔ̃ pʁenɔ̃,
mɔ̃ kœʁ ba,
mε mɛ̃ tʁɑ̃ble
ɛ̃si kə ma vwa.
mɔ̃ sɑ̃ sə ʁeʃofə
e mɔ̃n- amə dəvjɛ̃ fɔlə
mε dɑ̃ ma tεtə
ʁydi, sə pʁenɔ̃ sɔnə fo
puʁkwa ?
pø tεtʁə kavεk tu lə mal
kə ty ma fε, ʒə nə sε
mεmə plys sə kə vø diʁə suʁiʁə.
mɔ̃n- apaʁɑ̃sə suʁi
mε dɑ̃ mɔ̃ kœʁ sεt- œ̃ ʃɑ̃ də batajə.
e sa pεʁsɔnə nə lə sε a paʁ twa εtmwa.
puʁtɑ̃, ɑ̃n- amuʁ tus lε ku sɔ̃ pεʁmi.
a vʁε diʁə, ʒə tʁuvə sa debilə
kaʁ tə savwaʁ avεk ynə otʁə mə ʁɑ̃ fɔlə
alɔʁ si ʒə tə vwajεz- avεk, ʒə səʁεz- ɔʁ də mwa.
puʁkwa a ty œ̃ ʃwa a fεʁə ?
puʁkwa ty nekutə pa tɔ̃ kœʁ sɛ̃pləmɑ̃ ?
puʁkwa a ty pœʁ də lɥi fεʁə dy mal ?
sə ki dwa aʁive, aʁivəʁa œ̃ ʒuʁ ulotʁə
kaʁ sε tɔ̃ dεstɛ̃
pø tεtʁə mwa, pø tεtʁə εllə ?
pø tεtʁə kə mɔ̃ dεstɛ̃ εt- avεk kεlkœ̃ dotʁə ?
pø tεtʁə kɔmə twa.
mε ʒə ʃεʁʃə e ʒə nə tʁuvə pa ynə pεʁsɔnə
ki aʁivə a œ̃ puʁ sɑ̃ də mε sɑ̃timɑ̃ puʁ twa.
ty ε mɔ̃ vʁε ɡʁɑ̃ pʁəmje amuʁ.
pø tεtʁə kə puʁ twa, ʒə sɥiz- œ̃n- amuʁ sɛ̃plə.
mε ʁefliʃi bjɑ̃kaʁ si ɔ̃ ʁapεllə dəpɥi
døz- ɑ̃ mεmə si lœ̃n- εt- ɑ̃ kɔlεʁə apʁε lotʁə
ɔ̃ lɥi paʁdɔnə tuʒuʁ.
pø tεtʁə kavεk sə kɔ̃n- a veky no ljɛ̃ sɔ̃ ʁɑ̃fɔʁse
e səla plys kə ʒamε.
bʁεf, ʒə tekʁi tu sə pɔεmə, ɑ̃fɛ̃ si ty lə li œ̃ ʒuʁ, puʁ tə diʁə tu sɛ̃pləmɑ̃ :
« ʒə tεmə pa paʁsə ko li ty ε ynə bεtə mε ʒə tεmə puʁ sə kə ty ε o fɔ̃ də twa sə ki sə kaʃə su ta kaʁapasə, œ̃ mεk ki a œ̃ kœʁ e denɔʁmə- sɑ̃timɑ̃ kil nə vø pa mɔ̃tʁe kaʁ il fo avwaʁ ynə fjεʁte kɑ̃t- ɔ̃n- εt- avεk sε kɔpɛ̃. »
Syllabes Phonétique : Mon Amourdε=kə=ʒɑ̃=tɑ̃=tɔ̃=pʁe=nɔ̃ 7
mɔ̃=kœ=ʁə=ba 4
mε=mɛ̃=tʁɑ̃=ble 4
ɛ̃=si=kə=ma=vwa 5
mɔ̃=sɑ̃=sə=ʁe=ʃo=fə 6
e=mɔ̃=na=mə=də=vjɛ̃=fɔ=lə 8
mε=dɑ̃=ma=tε=tə 5
ʁy=di=sə=pʁe=nɔ̃=sɔ=nə=fo 8
puʁ=kwa 2
pø=tε=tʁə=ka=vεk=tu=lə=mal 8
kə=ty=ma=fε=ʒə=nə=sε 7
mεmə=plys=sə=kə=vø=di=ʁə=suʁiʁə 8
mɔ̃=na=pa=ʁɑ̃=sə=su=ʁi 7
mε=dɑ̃=mɔ̃=kœʁ=sε=tœ̃=ʃɑ̃də=ba=tajə 9
e=sa=pεʁ=sɔnə=nə=lə=sε=a=paʁ=twa=εt=mwa 12
puʁ=tɑ̃=ɑ̃=na=muʁ=tus=lε=ku=sɔ̃=pεʁ=mi 11
a=vʁε=diʁə=ʒə=tʁu=və=sa=de=bilə 9
kaʁtə=sa=vwaʁ=a=vεk=y=nəo=tʁə=mə=ʁɑ̃=fɔlə 11
a=lɔʁ=siʒə=tə=vwa=jε=za=vεk=ʒə=sə=ʁε=zɔʁ=də=mwa 14
puʁ=kwa=a=ty=œ̃=ʃwa=a=fεʁə 8
puʁ=kwa=ty=ne=kutə=pa=tɔ̃=kœʁ=sɛ̃=plə=mɑ̃ 11
puʁ=kwa=a=ty=pœʁ=də=lɥi=fεʁə=dy=mal 10
sə=ki=dwa=a=ʁi=ve=a=ʁivə=ʁa=œ̃=ʒuʁ=ulotʁə 12
kaʁ=sε=tɔ̃=dεs=tɛ̃ 5
pø=tεtʁə=mwa=pø=tε=tʁə=εl=lə 8
pø=tεtʁə=kə=mɔ̃=dεs=tɛ̃=ε=ta=vεk=kεl=kœ̃=dotʁə 12
pø=tε=tʁə=kɔ=mə=twa 6
mεʒə=ʃεʁ=ʃəe=ʒə=nə=tʁu=və=pa=y=nə=pεʁsɔnə 11
ki=a=ʁivəa=œ̃=puʁ=sɑ̃=də=mε=sɑ̃=ti=mɑ̃=puʁ=twa 13
ty=ε=mɔ̃=vʁε=ɡʁɑ̃pʁə=mje=a=muʁ 8
pø=tεtʁə=kə=puʁ=twa=ʒə=sɥi=zœ̃=na=muʁsɛ̃plə 10
mε=ʁe=fli=ʃi=bjɑ̃=kaʁ=si=ɔ̃=ʁa=pεllə=dəp=ɥi 12
dø=zɑ̃=mεmə=si=lœ̃=nε=tɑ̃=kɔ=lε=ʁəa=pʁεlotʁə 11
ɔ̃=lɥi=paʁ=dɔ=nə=tu=ʒuʁ 7
pø=tεtʁə=ka=vεk=sə=kɔ̃=na=ve=ky=no=ljɛ̃=sɔ̃=ʁɑ̃=fɔʁse 14
e=sə=la=plys=kə=ʒa=mε 7
bʁεf=ʒə=te=kʁi=tusə=pɔ=ε=mə=ɑ̃=fɛ̃=si=ty=lə=li=œ̃=ʒuʁ=puʁ=tə=di=ʁə=tu=sɛ̃=plə=mɑ̃ 24
ʒə=tεmə=pa=paʁ=sə=ko=li=ty=ε=y=nə=bε=tə=mε=ʒə=tε=mə=puʁ=sə=kə=ty=ε=o=fɔ̃=də=twa=sə=ki=sə=ka=ʃə=su=ta=ka=ʁa=pa=sə=œ̃=mεk=ki=a=œ̃=kœʁ=e=de=nɔʁ=mə=sɑ̃=ti=mɑ̃=kil=nə=vø=pa=mɔ̃=tʁe=kaʁ=il=fo=a=vwaʁ=y=nə=fjεʁ=te=kɑ̃=tɔ̃=nε=ta=vεk=sε=kɔ=pɛ̃ 74

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaire Sur La Poesie

Auteur de Poésie
04/04/2004 00:00Khalil

salut julie. merci pour ton compliment. ton poème est jolie aussi. j(ai écrit d’autres poèmes, j’éspère qu’ils te plairont. au samedi prochain. ciao

Poème Amour
Du 03/04/2004 00:00

L'écrit contient 330 mots qui sont répartis dans 1 strophes.