Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : J’Ai Tt Perdu En 2 Jours Et G Gagné Un Petit Être

Poème Amour
Publié le 10/04/2004 00:00

L'écrit contient 284 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Julie

J’Ai Tt Perdu En 2 Jours Et G Gagné Un Petit Être

Toi, ennemi de mes amis
J’ai tout sacrifier pour toi,
Mon mec,
Mes amis,
Ma famille.
Tout ça pour toi.
Je t’aimais
Et j’avais confiance en toi.
Alors je t’ai donné ma vierginité.
Tout ça en un jour.
Le lendemain, tu m’annonce que tu va en boîte avec tes copains.
Je te dis de faire attention
A vrai dire en te disant ça je te parlait de na pas me faire cocu.
Toute la nuit, je t’imaginais avec une autre fille.
Le lendemain, quand je viens sonné à ta porte
Je vois ta mère pleurer,
Je lui demande ce qui ne va pas
Et elle me dis
« Il a eu un accident et il est mort ».
Et là je ne voulait pas le croire.
Je t’en voulait…
Pourquoi avais-tu bu alors que tu savais que tu conduisais ?
Tu avais pas le droit de partir de ce monde.
Je t’aimais trop,
Et d’ailleurs je t’aime toujours.
J’avais souvent des nausées
Et avec ta maman nous sommes partis chez le médecin
Et il m’a dis quej’attendais un bébé
Et je t’en voulait encore plus
J’avais envie de crier car sans papa
Mon bébé sera.
Tu m’as abandonnée
A vrai dire tu nous a abandonnées.
T’avais pas le droit.
Aujourd’hui, après neuf mois d’attente je me retrouve avec une petite fille qui s’appelle
« CAMILLE »
C’est le prénom que tu voulais pour ta fille,
Elle te ressemble.
Mais j’ai mal quand elle me demande ou tu es.
T’es mort et t’avais pas le droit de me laisser.
Je ne te le pardonnerai jamais.
 • Pieds Hyphénique: J’Ai Tt Perdu En 2 Jours Et G Gagné Un Petit Être

  toi=enne=mi=de=mes=a=mis 7
  jai=tout=sa=cri=fier=pour=toi 7
  mon=mec 2
  mes=a=mis 3
  ma=fa=mi=lle 4
  tout=ça=pour=toi 4
  je=tai=mais 3
  et=ja=vais=con=fianceen=toi 6
  a=lors=je=tai=don=né=ma=vier=gi=ni=té 11
  tout=ça=en=un=jour 5
  le=lende=main=tu=man=non=ce=que=tu=va=en=boî=tea=vec=tes=co=pains 17
  je=te=dis=de=faireat=ten=tion 7
  a=vrai=direen=te=di=sant=ça=je=te=par=lait=de=na=pas=me=fai=re=co=cu 19
  toute=la=nuit=je=ti=ma=gi=nais=a=vec=u=neau=tre=fille 14
  le=lende=main=quand=je=viens=son=né=à=ta=porte 11
  je=vois=ta=mère=pleu=rer 6
  je=lui=de=mande=ce=qui=ne=va=pas 9
  et=elle=me=dis 4
  il=a=eu=un=ac=cident=et=il=est=mort 11
  et=là=je=ne=vou=lait=pas=le=croire 9
  je=ten=vou=lait 4
  pour=quoi=a=vais=tu=bu=a=lors=que=tu=sa=vais=que=tu=con=dui=sais 17
  tu=a=vais=pas=le=droit=de=par=tir=de=ce=monde 12
  je=tai=mais=trop 4
  et=dailleurs=je=taime=tou=jours 6
  ja=vais=souvent=des=nau=sées 6
  et=a=vec=ta=ma=man=nous=sommes=par=tis=chez=le=mé=de=cin 15
  et=il=ma=dis=que=jat=ten=dais=un=bé=bé 11
  et=je=ten=vou=lait=en=core=plus 8
  ja=vais=en=vie=de=crier=car=sans=pa=pa 10
  mon=bé=bé=se=ra 5
  tu=mas=a=ban=don=née 6
  a=vrai=dire=tu=nous=a=a=ban=don=nées 10
  ta=vais=pas=le=droit 5
  au=jourdhui=a=près=neuf=mois=dat=tente=je=me=re=trou=vea=vec=u=ne=pe=ti=te=fille=qui=sap=pelle 23
  ca=mil=le 4
  cest=le=pré=nom=que=tu=vou=lais=pour=ta=fille 11
  elle=te=res=semble 4
  mais=jai=mal=quand=elle=me=de=mandeou=tu=es 10
  tes=mort=et=ta=vais=pas=le=droit=de=me=lais=ser 12
  je=ne=te=le=par=donne=rai=ja=mais 9
 • Phonétique : J’Ai Tt Perdu En 2 Jours Et G Gagné Un Petit Être

  twa, εnəmi də mεz- ami
  ʒε tu sakʁifje puʁ twa,
  mɔ̃ mεk,
  mεz- ami,
  ma famijə.
  tu sa puʁ twa.
  ʒə tεmε
  e ʒavε kɔ̃fjɑ̃sə ɑ̃ twa.
  alɔʁ ʒə tε dɔne ma vjεʁʒinite.
  tu sa ɑ̃n- œ̃ ʒuʁ.
  lə lɑ̃dəmɛ̃, ty manɔ̃sə kə ty va ɑ̃ bwatə avεk tε kɔpɛ̃.
  ʒə tə di də fεʁə atɑ̃sjɔ̃
  a vʁε diʁə ɑ̃ tə dizɑ̃ sa ʒə tə paʁlε də na pa mə fεʁə kɔky.
  tutə la nɥi, ʒə timaʒinεz- avεk ynə otʁə fijə.
  lə lɑ̃dəmɛ̃, kɑ̃ ʒə vjɛ̃ sɔne a ta pɔʁtə
  ʒə vwa ta mεʁə pləʁe,
  ʒə lɥi dəmɑ̃də sə ki nə va pa
  e εllə mə di
  « il a y œ̃n- aksidɑ̃ e il ε mɔʁt ».
  e la ʒə nə vulε pa lə kʁwaʁə.
  ʒə tɑ̃ vulε…
  puʁkwa avε ty by alɔʁ kə ty savε kə ty kɔ̃dɥizε ?
  ty avε pa lə dʁwa də paʁtiʁ də sə mɔ̃də.
  ʒə tεmε tʁo,
  e dajœʁ ʒə tεmə tuʒuʁ.
  ʒavε suvɑ̃ dε noze
  e avεk ta mamɑ̃ nu sɔmə paʁti ʃe lə medəsɛ̃
  e il ma di kəʒatɑ̃dεz- œ̃ bebe
  e ʒə tɑ̃ vulε ɑ̃kɔʁə plys
  ʒavεz- ɑ̃vi də kʁje kaʁ sɑ̃ papa
  mɔ̃ bebe səʁa.
  ty ma abɑ̃dɔne
  a vʁε diʁə ty nuz- a abɑ̃dɔne.
  tavε pa lə dʁwa.
  oʒuʁdɥi, apʁε nəf mwa datɑ̃tə ʒə mə ʁətʁuvə avεk ynə pətitə fijə ki sapεllə
  « kamijə »
  sε lə pʁenɔ̃ kə ty vulε puʁ ta fijə,
  εllə tə ʁəsɑ̃blə.
  mε ʒε mal kɑ̃t- εllə mə dəmɑ̃də u ty ε.
  tε mɔʁ e tavε pa lə dʁwa də mə lεse.
  ʒə nə tə lə paʁdɔnəʁε ʒamε.
 • Pieds Phonétique : J’Ai Tt Perdu En 2 Jours Et G Gagné Un Petit Être

  twa=εnə=mi=də=mε=za=mi 7
  ʒε=tu=sa=kʁi=fje=puʁ=twa 7
  mɔ̃=mεk 2
  mε=za=mi 3
  ma=fa=mi=jə 4
  tu=sa=puʁ=twa 4
  ʒə=tε=mε 3
  e=ʒa=vε=kɔ̃=fjɑ̃səɑ̃=twa 6
  a=lɔʁʒə=tε=dɔ=ne=ma=vjεʁ=ʒi=ni=te 10
  tu=sa=ɑ̃=nœ̃=ʒuʁ 5
  lə=lɑ̃də=mɛ̃=ty=ma=nɔ̃=sə=kə=ty=va=ɑ̃=bwa=təa=vεk=tε=kɔ=pɛ̃ 17
  ʒə=tə=didə=fε=ʁəa=tɑ̃=sjɔ̃ 7
  a=vʁε=diʁəɑ̃=tə=di=zɑ̃=sa=ʒə=tə=paʁ=lε=də=na=pa=mə=fε=ʁə=kɔ=ky 19
  tutə=la=nɥi=ʒə=ti=ma=ʒi=nε=za=vεk=y=nəo=tʁə=fi=jə 15
  lə=lɑ̃də=mɛ̃=kɑ̃=ʒə=vjɛ̃=sɔ=ne=a=tapɔʁtə 10
  ʒə=vwa=ta=mε=ʁə=plə=ʁe 7
  ʒə=lɥi=də=mɑ̃=də=sə=ki=nə=va=pa 10
  e=εl=lə=mə=di 5
  il=a=y=œ̃=nak=si=dɑ̃=e=il=ε=mɔʁt 12
  e=la=ʒə=nə=vu=lε=pa=lə=kʁwa=ʁə 10
  ʒə=tɑ̃=vu=lε 4
  puʁ=kwa=a=vε=ty=by=a=lɔʁkə=ty=sa=vε=kə=ty=kɔ̃d=ɥi=zε 16
  ty=a=vε=palə=dʁwa=də=paʁ=tiʁ=də=sə=mɔ̃də 11
  ʒə=tε=mε=tʁo 4
  e=da=jœ=ʁə=ʒə=tε=mə=tu=ʒuʁ 9
  ʒa=vε=su=vɑ̃=dε=no=ze 7
  e=a=vεk=ta=ma=mɑ̃=nu=sɔmə=paʁ=ti=ʃe=lə=me=də=sɛ̃ 15
  e=il=ma=dikə=ʒa=tɑ̃=dε=zœ̃=be=be 10
  e=ʒə=tɑ̃=vu=lε=ɑ̃=kɔ=ʁə=plys 9
  ʒa=vε=zɑ̃=vi=də=kʁje=kaʁ=sɑ̃=pa=pa 10
  mɔ̃=be=be=sə=ʁa 5
  ty=ma=a=bɑ̃=dɔ=ne 6
  a=vʁε=diʁə=ty=nu=za=a=bɑ̃=dɔ=ne 10
  ta=vε=pa=lə=dʁwa 5
  o=ʒuʁ=dɥi=a=pʁε=nəf=mwa=da=tɑ̃tə=ʒə=mə=ʁə=tʁu=vəa=vεk=y=nə=pə=ti=tə=fi=jə=ki=sa=pεllə 25
  ka=mi=jə 4
  sεlə=pʁe=nɔ̃=kə=ty=vu=lε=puʁ=ta=fi=jə 11
  εl=lə=tə=ʁə=sɑ̃=blə 6
  mε=ʒε=mal=kɑ̃=tεllə=mə=də=mɑ̃dəu=ty=ε 10
  tε=mɔʁ=e=ta=vε=palə=dʁwa=də=mə=lεse 10
  ʒə=nə=tə=lə=paʁ=dɔ=nə=ʁε=ʒa=mε 10

PostScriptum

Pourquoi tout ce malheur alors que ma vie avait bien commencé ?
Vous trouvez cela peut-êtreméchant mais la vie est méchante.

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
03/07/2004 00:00Joiedevivre66

très jolie ce poème est fantastique bien que il est malheureux a la fois je te souhaite bon courage et j’ aimerai si tu le veux bien correspondre avec toi mon adresse msn est joiedevivre66@hotmail. com voila encore una fois bon courage

Auteur de Poésie
03/09/2004 00:00(F)P'tit Ange(F)

Ton poème est très émouvant, vraiment touchant. . .
Je te souhaite plein de bonheur et à ta petite Camille aussi. . .
Courage, profite de tout ce que ta fille a à t’offrir, prend soin de vous deux
Bisous
Alison alias P’Tit Ange