Poème-France.com

Poeme : La Seule Vraie ChoseLa Seule Vraie Chose

Viens faire la fête
Refouler le stress
Te prends pas la tête
Goûte à l’ivresse
Viens sur la Lune
Laisse-toi aller
Vole sur les dunes
D’une liberté
Qui fait du bien
Qui te rassure
Qui te rends certain
Que tu assures
Mais il te manque
La seule vraie chose
Qui dans les banques
Doucement repose
Tu n’as pas le trésor
Mais tu le vois déjà
Tu n’es pas d’accord
Mais tu n’as pas le droit
Alors si tu veux
Viens faire la fête
Ce n’est qu’un jeu
Te prend pas la tête
Profite du temps
Car il passe vite
Méprise l’argent
Il le mérite
Mais dis toi bien
Qu’ils sont partout
Sur ton chemin
Il y a des trous
Alors crois fort
Que tu pourra
Etre plus fort
Contre l’Etat !
Julién

PostScriptum

Qu’en pensez-vous ? ? ?


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

vjɛ̃ fεʁə la fεtə
ʁəfule lə stʁεs
tə pʁɑ̃ pa la tεtə
ɡutə a livʁεsə
vjɛ̃ syʁ la lynə
lεsə twa ale
vɔlə syʁ lε dynə
dynə libεʁte
ki fε dy bjɛ̃
ki tə ʁasyʁə
ki tə ʁɑ̃ sεʁtɛ̃
kə ty asyʁə
mεz- il tə mɑ̃kə
la sələ vʁε ʃozə
ki dɑ̃ lε bɑ̃k
dusəmɑ̃ ʁəpozə
ty na pa lə tʁezɔʁ
mε ty lə vwa deʒa
ty nε pa dakɔʁ
mε ty na pa lə dʁwa
alɔʁ si ty vø
vjɛ̃ fεʁə la fεtə
sə nε kœ̃ ʒø
tə pʁɑ̃ pa la tεtə
pʁɔfitə dy tɑ̃
kaʁ il pasə vitə
mepʁizə laʁʒe
il lə meʁitə
mε di twa bjɛ̃
kil sɔ̃ paʁtu
syʁ tɔ̃ ʃəmɛ̃
il i a dε tʁus
alɔʁ kʁwa fɔʁ
kə ty puʁʁa
εtʁə plys fɔʁ
kɔ̃tʁə ləta !